הקדמה:

ריכזנו מידע חשוב לעובד שייצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בשל נגיף הקורונה
אם אתם מעסיקים או בעלי עסקים, מומלץ להיכנס למידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה
אם עברתם את גיל 60 ואתם עומדים בפני פיטורים או יציאה לחל"ת מומלץ להיכנס למדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60
מומלץ לעיין בפורטל קורונה


טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת

עקב התפרצות נגיף הקורונה, חלק ממקומות העבודה נקטו צמצומים, שבמסגרתם הוצאו עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).

ריכזנו כאן מידע חשוב על זכויות העובדים במהלך החל"ת, ומידע חשוב על צעדים חיוניים שניתן לנקוט במהלך החל"ת כדי להבטיח את זכויותיכם הכלכליות והתעסוקתיות מול המעסיק, מול קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, ומול רשויות המדינה.

בין היתר, ניתן למצוא כאן מידע על הנושאים הבאים:

שימו לב
הארכת תקופת החל"ת
צדדים יכולים להאריך בהסכמה את תקופת החופשה ללא תשלום. אם מעסיק כופה על עובד חל"ת לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים והעובד זכאי לכל זכויותיו כאילו פוטר. כמו כן חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה ועובד המתפטר עקב החל"ת הכפוי זכאי למלוא פיצויי הפיטורים כאילו פוטר. למידע נוסף לחצו כאן

משכורות ותשלומים שוטפים

 • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותם.
 • הטבות נלוות המגיעות לעובד במסגרת חוזה העבודה (כגון : שי לחג, שימוש ברכב חברה, שימוש בטלפון נייד של החברה, שימוש במחשב נייד של החברה) גם הן מושהות בזמן חל"ת, והמעסיק רשאי לשלול הטבות אלה מהעובד במהלך שהותו בחל"ת, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי שחל על הצדדים או בהסכם אישי.
 • במהלך תקופת החל"ת ועד לחזרה לעבודה, או עד למציאת מקום עבודה חלופי, חשוב לוודא כי הזכויות הפנסיוניות שצבר העובד במהלך העבודה לא ייפגעו בשל הפסקת ההפרשות עם הפסקת העבודה. ככלל, ניתן לשמור על הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות ביצוע הפרשות באופן עצמאי.
שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שהכנסתו נפגעה במשבר הקורונה
בעקבות משבר הקורונה הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של מי שהפסיק לעבוד (פוטר, התפטר, יצא לחל"ת) או מי שהכנסתו הופחתה ביותר מ-20%. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

דמי הבראה וחופשה ללא תשלום

 • סעיף 6 לצו ההרחבה קובע כי חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שלא מתקיימים בה יחסי עובד-מעסיק, אינן צוברות ותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה.
 • כלומר בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבת קצובת ההבראה, לא מובאת בחשבון התקופה בה שהה העובד בחופשה ללא תשלום, והעובד אינו זכאי לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהה בחל"ת.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד אצל המעסיק בחודש יולי 2019 ועבד עד לחודש אפריל 2020.
 • בחודשים אפריל- יוני (3 חודשים) יצא העובד לחל"ת עקב משבר הקורונה ושב לעבודתו ביולי 2020.
 • בעת תשלום דמי ההבראה בחודש יולי 2020, העובד לא זכאי לדמי הבראה שכן בחישוב הוותק של העובד לא מובאת בחשבון תקופת החל"ת, ולכן הוותק שלו בפועל הנו 9 חודשים בלבד.
 • לאחר 3 חודשי עבודה ( יולי - אוגוסט - ספטמבר 2020) השלים העובד ותק של שנה לצורך זכאותו לדמי הבראה.
 • בחודש יולי 2021, יהיה זכאי העובד ל-9.5 ימי הבראה:
  • 5 ימים עבור שנת עבודתו הראשונה שהסתיימה בספטמבר 2020.
  • 4.5 ימים עבור 9 חודשי עבודתו בשנה השנייה (אוקטובר 2020-יוני 2021).
 • אם במועד התשלום של דמי ההבראה (למשל בחודשים יוני-אוגוסט), העובד שוהה בחל"ת, המעסיק לא צריך לשלם לו במועד זה את דמי ההבראה (כולל עבור תקופת העבודה שלפני החל"ת). העובד יהיה זכאי לתשלום דמי ההבראה עבור תקופה זו לאחר חזרתו לעבודה. אם העובד פוטר או התפטר מהעבודה במהלך החל"ת, על המעסיק לשלם לעובד את יתרת דמי ההבראה (פדיון דמי הבראה) במסגרת גמר החשבון עם סיום יחסי העבודה.


הקלה בזקיפת שווי שימוש ברכב

 • ככלל, לעובד שקיבל רכב צמוד נזקף שווי שימוש ברכב לחודש מלא גם אם הרכב היה ברשותו רק בחלק מהחודש (וכל עוד קיימים יחסי עובד-מעביד).
 • עם זאת, בהתאם להנחייית רשות המסים מיום 02.04.2020, עובד שהוצא לחל"ת עקב התפשטות הקורונה והחזיר למעסיק את הרכב שהוצמד לו, זכאי לזקיפת שווי שימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש שבהם הרכב היה ברשותו.
 • שווי השימוש ברכב יחושב לפי המועד שבו העובד החזיר את הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאתו לחל"ת.
 • העובד יהיה זכאי לזקיפת שווי שימוש ברכב באופן יחסי גם כאשר יחזור מהחל"ת, אם יקבל מהמעסיק רכב במהלך החודש.

תשלום דמי ביטוח לאומי במהלך החל"ת

 • ככלל, על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח) והמעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
שימו לב
 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת:
  • על-פי הוראת שעה שנקבעה בעקבות משבר הקורונה, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהוצאו לחל"ת של חודש קלנדרי מלא אחד לפחות, בתקופה שבין ה-01.04.2020 ל-30.06.2021 (תקופת הפטור הוארכה גם לחודשים מאי ויוני 2021).
  • הפטור הוא מהתשלום, אך לא מהדיווח:
   • לעובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 הדיווח ייעשה באמצעות טופס 126 סופי - דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת)
   • לעובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 הדיווח ייעשה באמצעות טופס 126- דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת)
  • המוסד לביטוח לאומי יפרסם בהמשך מידע מפורט לגבי אופן הדיווח ולגבי ההחזרים למעסיקים ששילמו את דמי הביטוח עבור העובדים.
  • למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי:
 • מעסיקים שהוציאו את עובדיהם לחל"ת לפני יום 01.04.2020 או לאחר המועד הקבוע בהוראת השעה נדרשים להעביר למוסד לביטוח לאומי תשלומים עבור כל אחד מ-2 החודשים הראשונים המלאים שבהם שהה העובד בחל"ת בסך 348 ש"ח לחודש (6.57% משכר המינימום, נכון להיום). התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
 • אם החל"ת נמשך יותר מ-2 חודשים קלנדריים מלאים, על העובד לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי החל מהחודש השלישי (אם העובד זכאי לדמי אבטלה במהלך החל"ת, הביטוח הלאומי ינכה אוטומטית את דמי הביטוח מדמי האבטלה).


דמי אבטלה והבטחת הכנסה במהלך החל"ת

שימו לב
בתקופת משבר הקורונה נקבעו למובטלים הקלות שונות, שהסתיימו ב-30.06.2021.
למידע על ההקלות שנקבעו החל מה-01.07.2021 ראו:

תנאי זכאות

רישום בלשכת התעסוקה והגשת תביעה לדמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת בפעם הראשונה

טיפ
אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים

עובד שחזר לעבודה אחרי חל"ת, ולאחר מכן הוצא לחל"ת נוסף

שימו לב
 • עובד שחזר לעבוד אחרי חל"ת, ולאחר מכן הוצא לחל"ת נוסף במהלך אותה שנת אבטלה נדרש לעשות את 2 הדברים הבאים:
  • להירשם שוב באתר שירות התעסוקה. להסבר ומידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה.
  • לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).
  • המעסיק יכול לדווח על תקופות החל"ת לביטוח הלאומי במקום העובד, וזאת באמצעות מערכת השכר. המעסיק צריך לשדר לביטוח הלאומי דרך מערכת השכר: "קובץ הפסקת עבודה" הכולל את תאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון של העובד) והסיבה להוצאה לחל"ת. במקרה זה אין לשדר "טופס 100". למידע אודות ההנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת לחצו כאן.
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה והוצא לחל"ת בשניהם, ולאחר מכן חזר לעבוד במקום עבודה אחד והוצא שוב לחל"ת, צריך לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד ולאחר מכן הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני, צריך לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק השני המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן שאלות ותשובות בנושא יציאה לחל"ת וקבלת דמי אבטלה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה באתר שירות התעסוקה.

קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות נוספות

שמירה על הטבות מס לעובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים דמי אבטלה

 • בעת חישוב המס על דמי האבטלה, העובד יהיה זכאי להקלות מס בהתאם להקלות המס המצויות בתלוש השכר האחרון של שנת 2020. עובד שמועסק ב-2 מקומות עבודה או יותר, ויצא לחל"ת ממקום עבודתו העיקרי, יוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את ההקלות שהמעסיק העיקרי אמור היה להעניק לו, בהתאם לאישור תיאום המס לשנת 2020.

מידע נוסף

מענק מיוחד מהביטוח לאומי לעובדים מעל גיל 67

שמירה על הזכויות הפנסיוניות של העובד במהלך החל"ת ולאחריו

 • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
 • הפסקת הפרשות לביטוח הפנסיוני בעת הפסקת העבודה עשויה להביא לאלה:
  • פגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו כמו צבירת ותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.
  • אובדן מוחלט של זכויות מסוימות כמו כיסוי ביטוחי - אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות.
 • עד ה-10.06.2020, הפגיעה בזכויות נעשית לאחר התקופות הבאות:
  • 5 חודשים רצופים שבהם לא בוצעה הפקדה לקרן הפנסיה
  • 3 חודשים רצופים שבהם לא היתה הפקדה לביטוח מנהלים
 • החל מ-10.06.2020, הפגיעה בזכויות נעשית רק לאחר 12 חודשים רצופים שבהם לא בוצעה הפקדה לביטוח הפנסיוני (הן בקרן פנסיה והן בביטוח מנהלים).
אזהרה
לצורך רצף ביטוחי מה שקובע זה המועדים שבהם בוצעו העברות כסף בפועל!
הכיסוי הביטוחי עשוי להיפסק, גם אם בפועל חזר העובד לעבודתו או התחיל עבודה חדשה תוך פחות מ-12 חודשים, וזאת בכל מקרה שבו לא הועברו בפועל כספים לביטוח הפנסיוני במשך 12 חודשים. מה שקובע הוא המועד שבו הועברו הכספים אל קרן הפנסיה ולא חודשי העבודה הספציפיים שעבורם מועברים הכספים.

עבודה זמנית אצל המעסיק המקורי במהלך החל"ת

 • עובד שנרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה, ובמהלך החל"ת חזר לעבודה אצל מעסיקו (גם אם לתקופה זמנית של יום בודד או ימים אחדים), חייב לעדכן על כך את לשכת התעסוקה בטופס שבאתר, וכן את המוסד לביטוח לאומי (ניתן לעדכן באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי).
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • חזרת העובד לעבודה (גם לימים בודדים) מפסיקה את רצף הימים של החופשה.
  • אם העובד לא הספיק לצבור 14 ימי חל"ת רצופים לפני החזרה לעבודה (או 30 ימים אם החל"ת החל לפני 01.08.2020), הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • אם לאחר שהעובד הוחזר לעבודה המעסיק יוציאו שוב לחל"ת, העובד יהיה חייב לצבור מחדש את תקופת החל"ת הנדרשת כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.
דוגמה
עובד יצא לחל"ת ב-01.08.2020 שאמורה להסתיים ב-21.08.2020.
 • ב-09.08.2020 (במהלך החל"ת) קרא לו המעסיק לעבודה של 3 ימים כי "נכנסה עבודה".
 • ב-11.08.2020 חזר העובד לחל"ת עד התאריך המקורי (21.08.2020).
 • העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה למרות שהוא שהה בחל"ת מעל 14 יום, מכיוון שהחופשה לא נמשכה 14 ימים ברציפות (העובד שהה 8 ימים בחל"ת עד 09.08.2020, חזר לעבודה ל-3 ימים ואז יצא מחדש לחל"ת של 10 ימים).

מציאת עבודה חדשה במהלך תקופת החל"ת

 • ניתן להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש בתקופת החל"ת, במקביל להתייצבות בלשכת התעסוקה.
 • על העובד לעדכן לגבי מועד תחילת עבודתו את לשכת התעסוקה באמצעות הטופס המקוון באתר שירות התעסוקה, ואת המוסד לביטוח לאומי באמצעות הטופס המקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • התחלת עבודה חדשה (בין אם דרך לשכת התעסוקה ובין אם באופן עצמאי) עשויה להפסיק את הזכאות לדמי אבטלה או להקטין את דמי האבטלה.
טיפ
בכל מקרה מומלץ לברר מול לשכת התעסוקה את ההשלכות של התחלת העבודה החדשה על זכותכם לדמי אבטלה, בטרם תתחילו לעבוד בה.

עבודה חלקית במקביל לתקופת הזכאות לדמי אבטלה

 • עובד שמקבל דמי אבטלה ומתחיל לעבוד במקום עבודה (שאינו מקום העבודה המקורי שלו) בעבודה חלקית, רשאי לבחור בין 2 אפשרויות:
  1. לא לקבל דמי אבטלה עבור הימים שבהם הוא עובד בעבודתו החלקית. במקרה זה הימים שעבד בהם לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה המקסימלית שלו.
  2. לקבל דמי אבטלה מופחתים (לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבל בימים שעבד). במקרה כזה הימים שעבד בהם ידווחו כימי אבטלה וינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו.
 • אם עובד שהכנסתו היומית נמוכה מדמי האבטלה ליום בחר כי שירות התעסוקה לא ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה:
  • עליו למלא טופס בקשה לשלילת ימי אבטלה ולהגיש אותו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. לאיתור כתובות וטלפונים של הסניפים בלשכת התעסוקה לחץ כאן
  • הימים שעבד בהם לא יופחתו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • הוא לא יקבל דמי אבטלה עבור אותם ימים (אלא רק עבור הימים שבהם לא עבד), והכנסותיו מהעבודה לא ינוכו מדמי האבטלה שישולמו לו לשאר הימים.
דוגמה
 • למובטל נקבעה זכאות לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום, למשך מכסה מירבית של 100 ימים.
 • לאחר שהחל לעבוד יום בשבוע ולהשתכר 200 ש"ח ליום בממוצע, הוא הגיש בקשה ללשכה שלא תדווח על ימי העבודה כימי אבטלה.
 • בימים שבהם הוא עובד לא ישולמו לו דמי אבטלה והימים לא יופחתו ממכסת הימים שנקבעה לו.
 • בימים שאינו עובד ימשיך לקבל את דמי האבטלה בסך 250 ש"ח ליום.


 • אם העובד בחר כי שירות התעסוקה ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה, עליו להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה בהתאם להנחיות כדי לחפש עבודה נוספת או חלופית.
 • המוסד לביטוח לאומי ינכה מדמי האבטלה את ההכנסה היומית הממוצעת שלו בתקופת העבודה החלקית.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו נמוך מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו גבוה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.
דוגמה
 • מובטל זכאי לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום.
 • הוא החל לעבוד במשרה חלקית יומיים בשבוע ולהשתכר 150 ש"ח ליום בממוצע.
 • דמי האבטלה שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי בימים שבהם הוא עובד יהיו בסך 100 ש"ח ליום.
 • על העובד להגיש בכל חודש למוסד ביטוח לאומי את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבד ואת השכר החודשי. את תלוש השכר ניתן לשלוח באופן מקוון ישירות לפקיד הביטוח הלאומי בסניף המטפל באמצעות אתר האינטרנט.
 • למובטל שעובד במקביל כעצמאי:
  • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
  • כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם. אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.
 • למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.
 • חשוב לדעת:
  • הזכאות אינה תקפה לגבי עבודה חלקית באותו מקום העבודה שהוציא את העובד לחל"ת.
  • אם העובד ישוב לעבוד, גם לימים ספורים, אצל אותו מעסיק שהוציא אותו לחל"ת לפני שהסתיימה תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה (30 ימים, או 14 ימים החל מה-01.08.2020) תביעתו לדמי אבטלה תידחה, ואם שולמו לו דמי אבטלה עבור תקופה זו ייווצר לו חוב בגין מה ששולם.

עבודה חדשה במשרה מלאה

 • עובד שהחל לעבוד במשרה מלאה במהלך תקופת החל"ת ולא התייצב בלשכת התעסוקה, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה החל ממועד תחילת עבודתו החדשה.
 • יחד עם זאת, עובד שהחל לעבוד בעבודה חדשה בשכר נמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי להם, עשוי להיות זכאי למענק למובטל בתנאי שהוא מועסק בהיקף של לפחות 50% משרה ובמשך 25 ימים לפחות.
 • עובד שהחל לעבוד בעבודה חדשה במהלך תקופת החל"ת, יכול להתפטר מעבודתו הקודמת, והוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים או השלמת פיצויי פיטורים כאילו פוטר ולא התפטר (בתנאי שצבר ותק של שנה אחת לפחות), שכן החל"ת עשויה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה. אם מלוא פיצויי הפיטורים הופרשו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני של העובד, העובד לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
 • חשוב להודיע למעסיק מראש על ההתפטרות.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

הסכמי סודיות ומניעת תחרות - האם המעסיק הקודם יכול למנוע ממך לעבוד במקום עבודה חדש?

באופן כללי, עובד רשאי לעבוד בכל מקום שיבחר לאחר סיום יחסי העבודה עם המעסיק הקודם. עם זאת, קיימים מצבים ספציפיים שבהם מותר למעסיק להגביל את העובד. מצבים אלה נועדו להגן על זכויותיהם של מעסיקים בתנאים מסוימים.

דוגמה
אם העובד קיבל תמורה מיוחדת כנגד התחייבות שלא להתחרות במעסיק לפרק זמן מסוים, אם העובד חשוף לסודות מסחריים וקיימת סבירות שהוא ידליף אותם למתחרים או אם העובד קיבל הכשרה מיוחדת ויקרה.


פתיחת תיק עוסק מורשה והפיכה לעצמאי

 • עובד יכול לפתוח עסק עצמאי (להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה) במקביל להתייצבותו בלשכת התעסוקה.
 • מקבל דמי אבטלה שגם עובד כעצמאי או החל לעבוד כעצמאי עשוי להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה כעצמאי.
  • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
  • כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, העובד יקבל את ההפרש ביניהם. אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.

הפסקת ההפרשות העצמאיות לביטוח פנסיוני או הסדר ריסק

 • אם במהלך החל"ת ביצעתם הסדר ריסק או תשלומים עצמאיים לביטוח הפנסיוני לצורך שמירת זכויותיכם הפנסיוניות, אל תפסיקו את התשלומים מיד עם התחלת העבודה החדשה.
 • תחילת ההפרשות לביטוח הפנסיוני מטעם המעסיק בעבודה החדשה עשויה להתרחש רק לאחר מספר חודשי עבודה (גם אם העובד זכאי לביטוח פנסיוני מיום עבודתו הראשון), ולכן כדאי להפסיק את הסדר הריסק או התשלומים העצמאיים רק לאחר שווידאתם מול החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלכם, כי ההפרשה הראשונה של המעסיק החדש נקלטה אצלה.
 • למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד המתחיל עבודה חדשה.

מענק למקבלי דמי אבטלה שחוזרים לעבוד

הארכת תקופת החל"ת לזמן בלתי מוגבל

 • אם המעסיק האריך לעובד את תקופת החופשה ללא תשלום, אין צורך שהעובד או המעסיק ידווחו על כך למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה.
 • כאשר העובד יחזור לעבוד יהיה עליו לעדכן לגבי מועד חזרתו לעבודה את לשכת התעסוקה (באמצעות הטופס המקוון באתר שירות התעסוקה), ואת המוסד לביטוח לאומי (באמצעות הטופס המקוון באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • על פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים וגמר חשבון על-פי הדין.
 • כמו כן חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה. עובד המתפטר עקב החל"ת הכפוי זכאי למלוא פיצויי הפיטורים כאילו פוטר.
  • במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר מהעבודה עקב ההרעה המוחשית בתנאי העבודה שנוצרה עקב החל"ת הכפוי ולאפשר למעסיק להחזירו לעבודה, טרם ההתפטרות.
  • כמו כן טרם ההתפטרות, על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות:
   • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת רשאי המעסיק לדרוש מהעובד לבוא לעבודה ולעבוד.
   • אם המעסיק מוותר על תקופת עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת (בגובה השכר הרגיל שהעובד היה מקבל אילו היה עובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ללא הפרשות סוציאליות).
  • עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום. למידע נוסף ראו התפטרות בנסיבות המזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.
  • למידע נוסף על התפטרות בתקופת החל"ת ראו: סיום תקופת החל"ת עקב התפטרות.
 • יחד עם זאת, נסיבות שבהן מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה, הן נסיבות מיוחדות וייתכן שבית הדין לעבודה יסבור שבנסיבות אלה לא מדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.

סיום תקופת החל"ת

 • עם סיום החל"ת אמור המעסיק לקלוט מחדש את העובד לעבודתו המקורית.
 • עם זאת בהתאם לנסיבות יתכן שהמעסיק לא יוכל לקלוט מחדש את העובד ויציע לו עבודה חלופית או עבודה בתנאים אחרים או אף לפטר אותו.
 • גם העובד עצמו עשוי להתפטר מיוזמתו במהלך החל"ת או בסיומה.

עובד ששב לעבודתו בתום החל"ת

 • עובד ששהה בחל"ת, ונרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי, צריך לדווח על חזרתו לעבודה.
  • לדיווח ללשכת התעסוקה על הפסקת החל"ת וחזרה לעבודה לחצו כאן.
  • הדיווח למוסד לביטוח לאומי יכול להיעשות באחת משתי הדרכים הבאות:
   • דיווח על ידי העובד באמצעות טופס מקוון.
   • דיווח באמצעות המעסיק באופן מרוכז באמצעות מערכת השכר.
 • עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל"ת וקיבל דמי אבטלה, נדרש להציג בפני המעסיק אישור מביטוח לאומי על סה"כ דמי האבטלה שקיבל וסכום המס שנוכה, על מנת שהמעסיק יערוך עבור העובד תיאום מס הכנסה באופן עצמאי, תוך התייחסות להכנסותיו של העובד מדמי האבטלה. אישור זה ניתן להפיק, לאחר תשלום כל דמי האבטלה, באזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה.
 • השבת העובד לעבוד בעבודה אחרת או בתנאים אחרים ללא הסכמתו , עלולה לעלות לכדי הרעה מוחשית בתנאי העבודה. עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה זכאי למלוא פיצויי פיטורים כאילו פוטר.
  • על העובד חלה חובה להתריע בפני המעסיק על ההרעה המוחשית או הנסיבות שבגינן הוא אינו יכול להמשיך בתפקידו ולאפשר למעסיק לתקן את המצב. רק אם המעסיק אינו מתקן את המצב, יוכל העובד להתפטר ולהיחשב כמי שפוטר.
  • טרם התפטרותו על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן שאינן מאפשרות לעובד להמשיך לעבוד, גם לא תקופה קצרה נוספת.
 • למידע נוסף אודות התרחישים והזכויות של עובד עם סיום החל"ת ראו שאלות ותשובות בנוגע לסיום התקופה של חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה.

סיום תקופת החל"ת עקב פיטורים

 • מעסיק שאין באפשרותו להחזיר את העובד למקום העבודה בתום החל"ת, רשאי לפטר את העובד, ובלבד שהדבר יעשה ללא אפליה ושיתקיים הליך פיטורים, ועליו להפקיד על הכללים המפורטים להלן.
 • שימוע - טרם הפיטורים על המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים.
 • הודעה מוקדמת - על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים כפי שנקבע בחוק או בהסכם אחר החל על הצדדים. בחישוב תקופת הוותק של העובד לצורך קביעת מספר ימי ההודעה המוקדמת להם הוא זכאי, אין להביא בחשבון את התקופה בה שהה העובד בחל"ת.
דוגמה
עובד עבד אצל המעסיק במשך 8 חודשים, מתוכם שהה העובד 2 חודשים בחופשה ללא תשלום
 • ותק העובד לצורך חישוב תקופת ההודעה המוקדמת הוא 6 חודשים בלבד.
 • לפיכך על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת של 6 ימים מראש (יום הודעה מראש לכל חודש עבודה) ולא יותר מכך (להבדיל מעובד שעבד 8 חודשים ללא חל"ת).
 • למידע על משך תקופת ההודעה המוקדמת ראו כאן.
 • בנוגע להודעה המוקדמת למעסיק יש 3 אפשרויות:
  • אם מקום העבודה פעיל, המעסיק יכול לאפשר לעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לעובד שכר בתקופת עבודתו.
  • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובכל זאת לשלם לו שכר מלא (כולל תנאים סוציאליים) בעבור תקופה זו. במקרה כזה הפיטורים ייכנסו לתוקף לאחר חלוף תקופת ההודעה המוקדמת.
  • לחלופין, המעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד לאלתר, כלומר לוותר על המשך עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה עליו לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" בגובה השכר, שהעובד היה זכאי לו אילו עבד במהלך התקופה של ההודעה המוקדמת (ללא תנאים סוציאליים), ובמקרה כזה הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי.
 • גמר חשבון ותשלום פיצויי פיטורים - על המעסיק לערוך לעובד גמר חשבון ולשלם לעובד בהתאם לדין פדיון חופשה שנתית, פדיון דמי הבראה ופיצויי פיטורים (או השלמת פיצויי פיטורים אם הפריש מדי חודש את כספי הפיצויים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני).
 • אישור על תקופת עבודה - על המעסיק לתת לעובד אישור על תקופת העבודה.
 • למידע נוסף על הליך הפיטורים ראו מדריך בנושא פיטורים.
 • עובד שבמהלך החל"ת נרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי, ובתום תקופת החל"ת או במהלכה התפטר או פוטר מעבודתו, נדרש לדווח על כך, הן לשירות התעסוקה והן למוסד לביטוח לאומי.
 • תקופת ההודעה המוקדמת, שבמהלכה העובד זכאי לתשלום שכר או תשלום "תמורת הודעה מוקדמת", קוטעת את תקופת החל"ת ובמהלך תקופה זו (של ההודעה המוקדמת) העובד אינו זכאי לדמי אבטלה.
 • בתום תקופת ההודעה המוקדמת רשאי העובד להירשם מחדש בשירות התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה. על העובד להמציא למוסד לביטוח לאומי אישור על הפסקת העבודה אך אין צורך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה מחודשת לדמי אבטלה.

איסורים והגבלות על פיטורים במהלך תקופת החל"ת או בסיומה

 • אסור למעסיק לפטר עובד/ת במהלך חופשת לידה.
 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה.
 • אסור לפטר עובד במהלך שירות מילואים ובמשך 30 יום בתום סיום השירות, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים מעסיק המעוניין לפטר עובד/ת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר מזרוע העבודה:
  • עובדת שעברה הפלה ובמשך 7 ימים לאחר מכן.
  • עובדת בהריון בעלת ותק של 6 חודשים במקום העבודה (אם הוותק של העובדת קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך חל איסור לפטר אותה אם הסיבה לפיטורים קשורה לעובדה שהעובדת בהריון)
  • עובד/ת בתקופה של 60 יום לאחר חופשת לידה.
  • עובד/ת השוהה בחל"ת אחרי חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר תום החל"ת.
  • עובד/ת הנמצא/ת במהלך טיפולי פוריות לפי כללי הזכאות.
  • עובדים בהליכי אימוץ.
  • עובדים בהליכי פונדקאות.
  • עובדות השוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות (כולל 150 ימים לאחר סיום היעדרותן), בהתאם לתנאי הזכאות.

סיום תקופת החל"ת עקב התפטרות

 • עובד רשאי להתפטר במהלך החל"ת או בסיומה, ובלבד שהליך ההתפטרות יעשה כדין.
 • טרם ההתפטרות, על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות:
  • בחישוב תקופת הוותק של העובד לצורך קביעת מספר ימי ההודעה המוקדמת שעליו לתת, אין להביא בחשבון את התקופה בה שהה העובד בחל"ת.
  • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת רשאי המעסיק לדרוש מהעובד לבוא לעבודה ולעבוד.
  • אם המעסיק מוותר על תקופת עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת.(בגובה השכר הרגיל שהעובד היה מקבל אילו היה עובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ללא הפרשות סוציאליות).
 • חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה . גם השבת העובד לעבודה אחרת או בתנאים אחרים עלולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה. עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה זכאי למלוא פיצויי פיטורים כאילו פוטר.
  • במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר מהעבודה עקב ההרעה המוחשית ולאפשר למעסיק להחזירו לעבודה ,טרם ההתפטרות.
  • עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום. למידע נוסף ראו התפטרות בנסיבות המזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.
 • עובד שבמהלך החל"ת נרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי, ובתום תקופת החל"ת או במהלכה התפטר מעבודתו, נדרש לדווח על כך, הן לשירות התעסוקה והן למוסד לביטוח לאומי.
 • תקופת ההודעה המוקדמת, שבמהלכה העובד זכאי לתשלום שכר או תשלום "תמורת הודעה מוקדמת", קוטעת את תקופת החל"ת ובמהלך תקופה זו (של ההודעה המוקדמת) העובד אינו זכאי לדמי אבטלה.
 • במידה שהעובד לא מצא עבודה חדשה, הוא רשאי בתום תקופת ההודעה המוקדמת להירשם מחדש בשירות התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה. על העובד להמציא למוסד לביטוח לאומי אישור על הפסקת העבודה, אך אין צורך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה מחודשת לדמי אבטלה.
 • למידע נוסף ראו שאלות ותשובות בנוגע לסיום התקופה של חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה.

הקלות והטבות למי שנקלע לקשיים כלכליים

מידע נוסף

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284