נכי צה"ל וכוחות הביטחון עשויים להיות זכאים לסיוע במימון לימודי הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים
ניתן לקבל תשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים - בהתאם לתנאים

תקציר

נכי צה"ל וכוחות הביטחון יכולים לקבל סיוע במימון לימודי הכשרה מקצועית או לימודים לתואר ראשון.

 • הסיוע ניתן ללימודים במוסדות שהוכרו על-ידי האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון.
 • במקצועות פסיכולוגיה וקרימינולוגיה אפשר לקבל מימון גם ללימודי המשך לתואר שני.
 • בתחום הרפואה ניתן לקבל מימון גם לתואר שלישי.
 • הסיוע מהווה חלק מהשיקום המקצועי.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • משולם להם תגמול חודשי.
  • הם לא מקבלים תגמול אובדן כושר עבודה (נצרך) או תגמול מיוחד (תג"מ).
  • יכולים להשלים את הלימודים עד שנתיים לפני גיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  • לא קיבלו לפני כן סיוע במימון שכר לימוד.
 • מי שקיבלו בעבר סיוע במימון לימודים או סיוע להקמת עסק עשויים לקבל מימון פעם נוספת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • חלה החמרה במצבם הרפואי שמונעת מהם להמשיך לעסוק במקצוע בו עסקו.
  • הפסיקו לעבוד מסיבות שלא תלויות בהם.
  • הלימודים הכרחיים לשילובם בעבודה או להמשך העסקתם במקום העבודה.
שימו לב
מי שמתגוררים בחו"ל באופן קבוע זכאים למימון שכר הלימוד שם.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני שנרשמים ללימודים יש לפנות לעובד/ת השיקום במחוז המטפל ולגבש תוכנית לימודים מתאימה.
 • לאחר ההרשמה ללימודים מגישים לעובד/ת השיקום בקשה לסיוע במימון שכוללת את המסמכים הבאים:
 • אם הבקשה למימון תאושר, ישולם לחשבון הבנק של הזכאים החזר בגובה שכר הלימוד ששולם בפועל (עד לתקרה שנקבעה).
שימו לב
אישור המימון ניתן עבור שנה אחת.
 • כדי להמשיך ולקבל את הסיוע יש להגיש בתחילת כל שנת לימודים:
  • אישור ממוסד הלימודים על מעבר לשנת הלימודים הבאה.
  • אישור תשלום שכר לימוד.

ערעור

 • ניתן לערער על דחיית הבקשה לסיוע במימון שכר הלימוד בפני ועדת הלימודים המחוזית בתוך 30 יום מקבלת הודעת הדחייה.
 • מנהל המחוז יכול להאריך עד 60 יום את המועד להגשת הערעור.

מה נכלל בסיוע

 • החזר על תשלום שכר לימוד שנתי עד לסכום של 32,796 ₪ (נכון לשנת הלימודים תשפ"ג, 2023-2022).
 • תשלומים עבור אגרת לימוד, דמי הרשמה למוסד הלימודי ותשלומי חובה אחרים שגובה המוסד, וכן קורסי השלמה באנגלית, עברית, מתמטיקה, כימיה או פיסיקה (אם הקורסים נדרשים כתנאי לקבלה).
 • מענק שנתי בסך 500 ₪ (נכון לשנת 2022) שמשולם אוטומטית לצורך מימון ספרים וציוד לימודי.
 • החזר על רכישת מחשב בסכום חד-פעמי של עד 3,000 ₪ (יש להגיש קבלה).
 • סיוע במימון שיעורי עזר בתקופת הלימודים עד לסכום של 15,000 ₪.
  • נדרש אישור מאגף השיקום לגבי הצורך בשיעורים והיקפם.
  • יש להגיש טופס הצהרה חתום על-ידי המורה.
  • אם אושר מימון לתקופת לימודים של יותר מ-3 שנים תיתכן הגדלה של הסיוע בשיעורי עזר עד לסכום של 20,000 ₪.
שימו לב
מימון הלימודים מתייחס לסכום שמשלמים בפועל למוסד הלימודים. אם מקבלים מלגת לימודים מגורם אחר (כגון משרד החינוך), סכום המלגה יופחת מסכום המימון מאגף השיקום.

תקופת המימון

 • מימון הלימודים ניתן בהתאם לתקופת הלימודים המקובלת של התוכנית הנלמדת.
 • במוסדות לימוד שלא מוגדרת בהם תקופת לימודים (למשל באוניברסיטה הפתוחה) יינתן מימון למשך עד 4 שנים.
 • להארכת תקופת הלימודים יש לפנות לעובדי השיקום במחוז המטפל.
 • מי שלומדים לימודים בין-תחומיים (בתוכנית משולבת) זכאים לקבל סיוע במימון לתואר אחד בלבד (הארוך מביניהם), במשך הזמן ובעלויות המקובלים לתואר אחד.
 • מי שלומדים במכינה קדם אקדמית זכאים למימון הלימודים לתקופה של שנה (מכינה חד-שלבית) או שנתיים (מכינה דו-שלבית), בנוסף לתקופת הלימודים לתואר.
 • מי שנדרשים לעבור בחינות לאחר סיום הלימודים, כתנאי לעיסוק במקצוע שאותו למדו, זכאים למימון לימודים למשך עד 6 חודשים נוספים.
 • מקבלי תגמול חודשי שאושרה להם נכות בשיעור 10%-18% (לפני שנת 1996) זכאים למימון מחצית מתקופת הלימודים המקובלת, אך לא פחות משנתיים.
 • מי שמפסיקים לקבל את התגמול החודשי ימשיכו לקבל את המימון ללימודיהם עד תום שנת הלימודים או עד תום תקופת הלימודים המקובלת - לפי המוקדם מביניהם.

הרשמה על תנאי

 • מי שלא התקבלו באופן מלא לתוכנית הלימודים ונרשמו על תנאי (שלא מן המניין) לשנה הראשונה יוכלו לקבל מימון לשנה זו באישור מחוז השיקום.
 • המימון יופסק למי שלא יעמדו בדרישות המוסד הלימודי בתום שנה א'.

שינוי תוכנית הלימודים

 • מי שמעוניינים לשנות את תוכנית הלימודים עשויים לקבל מימון לתוכנית החדשה.
 • יש להגיש למחוז השיקום בקשה מנומקת עם מסמכים רלוונטיים.
 • היקף המימון יינתן בהתאם לתנאים הבאים:
  • שינוי התוכנית בעקבות שינוי במצב הרפואי מזכה במימון מלא לתוכנית החדשה.
  • שינוי התוכנית בגלל חוסר עניין או כל סיבה אחרת שלא קשורה למצב הרפואי מזכה במימון בהתאם למועד הבקשה:
   • אם הבקשה הוגשה לפני תחילת שנה ב' יינתן מימון מלא לתוכנית החדשה, והזכאות היא חד-פעמית.
   • אם הבקשה הוגשה אחרי תחילת שנה ב' יינתן מימון לתוכנית החדשה, בניכוי הסכום ששולם עבור שנה ב' בתוכנית הקודמת.

לימודים רב-תחומיים או לימודים שאינם אקדמיים

 • ניתן לקבל מימון לתוכנית לימודים המשלבת כמה תחומים או קורסים שונים שרלוונטים למקצוע ולעבודה.
 • יש לבנות עם עובדי השיקום את חבילת הקורסים שמבקשים עבורה את המימון.
 • שכר הלימוד הכולל עבור תוכנית הלימודים לא יעלה על סכום שכר הלימוד המירבי.
 • משך התוכנית עד 4 שנים.

חשוב לדעת

 • המימון יופסק עבור מי שלא יענו על הדרישות של מוסד הלימודים.
 • במקרה זה, הסכומים שכבר שולמו ייחשבו כהלוואה מהמדינה, שיש להחזיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • הערך המקורי נערך בעזרת הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.