הקדמה:

עובדים שקיבלו דמי אבטלה עבור 75 ימים לפחות בתקופת משבר הקורונה וחזרו לעבוד בתקופה שבין ה-01.11.2020 ל-31.07.2021 עשויים להיות זכאים למענק עבור כל יום שבו היו מועסקים, אם שכרם הממוצע ליום נמוך מהשכר הממוצע ליום שקיבלו לפני תקופת האבטלה ונמוך מ-632 ש"ח
המענק ישולם במשך עד 4 חודשים מתחילת העבודה או עד ל-31.10.2021 (לפי המוקדם מביניהם). למי שחזרו לעבוד במהלך יולי 2021, המענק ישולם במשך עד 3 חודשים
סכום המענק יחושב בהתאם לשכרם של העובדים ולא יעלה על 200 ש"ח ליום. לחישוב הסכום ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
מי שקיבלו דמי אבטלה במשך 130 יום לפחות בין ה-01.03.2020 ל-31.01.2021 וחזרו לעבוד בתקופה שבין ה-01.02.2021 ל-30.04.2021 עשויים להיות זכאים גם לתוספת חד פעמית בסך 1,500 ש"ח או 3,000 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדים שלא היו מועסקים תקופה ארוכה בזמן משבר הקורונה וקיבלו דמי אבטלה עבור 75 ימים, עשויים להיות זכאים למענק אם התחילו לעבוד בתקופה שבין ה-01.11.2020 ל-31.07.2021 (אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק) תמורת שכר ממוצע ליום הנמוך מהשכר שקיבלו לפני תקופת האבטלה.

 • המענק ישולם עבור כל יום שבו העובדים מועסקים ושהיו זכאים לקבל בו דמי אבטלה לולא היו מועסקים.
 • תקופת התשלום תהיה עד 4 חודשים מיום תחילת העסקתם לראשונה של העובדים, או עד ל-31.10.2021, לפי המוקדם מביניהם. למי שחזרו לעבוד במהלך יולי 2021, המענק ישולם במשך עד 3 חודשים.
 • מי שקיבלו דמי אבטלה במשך 130 יום לפחות בין ה-01.03.2020 ל-31.01.2021 וחזרו לעבוד בין ה-01.02.2021 ל-30.04.2021 עשויים להיות זכאים גם לתוספת חד פעמית בסך 1,500 ש"ח או 3,000 ש"ח, בהתאם למספר הימים שזיכו אותם במענק חזרה לעבודה.

מי זכאי?

 • עובדים שחזרו לעבוד אחרי שקיבלו דמי אבטלה עבור 75 ימים, ועונים על התנאים הבאים:
  • אחרי חזרתם לעבודה הם היו מועסקים במשך 14 ימים או יותר, רצופים או שלא רצופים (לא כולל ימי חופשה ללא תשלום).
  • בחודש שעבורו משולם להם המענק, שכרם הממוצע ליום נמוך מהשכר הממוצע ליום שקיבלו לפני תקופת האבטלה (שעל פיו חושבו להם דמי האבטלה), ונמוך מ-632 ש"ח.
  • מתקיים לגביהם אחד מבין המצבים הבאים:
   1. הם חזרו לעבוד במהלך התקופה שבין ה-01.11.2020 ל-31.01.2021, שולמו להם 75 ימי אבטלה בין ה-01.03.2020 ל-31.10.2020, והם לא היו מועסקים כשכירים בכל התקופה שבין ה-18.08.2020 ל-31.10.2020.
   2. הם חזרו לעבוד במהלך התקופה שבין ה-01.02.2021 ל-28.02.2021, שולמו להם 75 ימי אבטלה בין ה-01.03.2020 ל-31.10.2020, והם לא היו מועסקים כשכירים בכל התקופה שבין ה-18.08.2020 ל-31.10.2020.
   3. הם חזרו לעבוד במהלך התקופה שבין ה-01.02.2021 ל-28.02.2021, שולמו להם 75 ימי אבטלה בין ה-01.03.2020 ל-31.01.2021, והם לא היו מועסקים כשכירים בכל התקופה שבין ה-18.11.2020 ל-31.01.2021.
   4. הם חזרו לעבוד במהלך התקופה שבין ה-01.03.2021 ל-31.07.2021, שולמו להם 75 ימי אבטלה בין ה-01.03.2020 ל-31.01.2021, והם לא היו מועסקים כשכירים בכל התקופה שבין ה-18.11.2020 ל-31.01.2021.
 • 75 הימים יכולים להיות רצופים או שלא רצופים, ויכולים להיכלל בהם ימי זכאות לדמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תשלום עבור שירות מילואים או דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, כל עוד נצברו לפחות 25 ימי אבטלה. 5 ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים ב-75 ימי האבטלה.

סכום המענק

דוגמה
 • עובדת שהשתכרה 360 ש"ח בממוצע ליום (9,000 ש"ח בחודש) פוטרה והחלה לקבל דמי אבטלה.
 • אחרי שהיא חוזרת לעבוד, שכרה הנוכחי הוא 240 ש"ח בממוצע ליום (6,000 ש"ח בחודש).
 • סכום דמי האבטלה היומיים שהיו משולמים לה אלמלא הייתה חוזרת לעבוד הוא 173.60 ש"ח.
 • סכום המענק שיחושב לה עבור כל יום שתעבוד בו יהיה: 57.86 ש"ח = 120 (ההפרש בין 360 ל-240) כפול 173.60 לחלק ב-360.
 • סכום זה אינו עולה על 200 ש"ח או 392 ש"ח (ההפרש בין 632 ל-240), ולכן עבור כל יום ישולמו לה 57.86 ש"ח.
 • עבור חודש שתעבוד בו 23 ימים היא תקבל מענק בסך 1,330 ש"ח.

תוספת למקבלי המענק שחזרו לעבוד בין ה-01.02.2021 ל-30.04.2021

 • מקבלי המענק שחזרו לעבוד בין ה-01.02.2021 ל-30.04.2021 למשך 25 ימים לפחות יהיו זכאים לתוספת חד-פעמית, אם מתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  1. הם לא היו מועסקים כשכירים בכל התקופה שבין ה-24.09.2020 ל-31.01.2021.
  2. שולמו להם דמי אבטלה במשך 130 יום לפחות בין ה-01.03.2020 ל-31.01.2021.
 • 130 הימים יכולים להיות רצופים או שלא רצופים, ויכולים להיכלל בהם ימי זכאות לדמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תשלום עבור שירות מילואים או דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, כל עוד נצברו לפחות 50 ימי אבטלה.
 • 5 ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת 130 ימי האבטלה.
 • סכום התוספת נקבע בהתאם למספר הימים שעבורם שולם לעובדים מענק חזרה לעבודה:
  • מי שקיבלו מענק חזרה לעבודה למשך 99-25 ימים יקבלו תוספת חד פעמית בסך 1,500 ש"ח.
  • מי שקיבלו מענק חזרה לעבודה למשך 100 ימים או יותר יקבלו תוספת חד פעמית בסך 3,000 ש"ח.

עובדים שזכאים לתשלומי אבטלה נוספים

 • למי שזכאים ביום מסוים גם למענק על חזרתם לעבודה וגם לדמי אבטלה, ישולם עבור אותו יום סכום המענק לאחר שיופחת ממנו סכום דמי האבטלה.
 • מי שזכאים לקבל מענק על חזרתם לעבודה וגם מענק למובטל העובד בשכר נמוך, לא יוכלו לקבל את שני המענקים במקביל עבור אותו יום עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים לוודא תחילה שחזרתם לעבודה עודכנה באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כדי לקבל את המענק יש לשלוח את תלושי השכר שהעובדים קיבלו אחרי שחזרו לעבוד, באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי (יש לסמן "מחלקות הקצבאות" ולאחר מכן לבחור בנושא "אבטלה").
 • המועד האחרון להגשת הבקשות למענק הוא ה-31.12.2021.

חישוב השכר הממוצע ליום

השכר הנוכחי הממוצע ליום

 • השכר הנוכחי הממוצע ליום הוא שכר הברוטו של העובדים באותו חודש שהמענק משולם בו כשהוא מחולק למספר ימי העבודה.
  • למי שעבדו חודש עבודה מלא, השכר הממוצע ליום יחושב על-ידי חילוק שכרם החודשי ב-25.
  • למי שעבדו רק בחלק מהחודש, השכר הממוצע ליום יחושב על-ידי חילוק שכרם החודשי ב-5/6 של מספר הימים הקלנדריים שהיו מועסקים בהם באותו חודש (כולל ימי מנוחה שבועית שאינם עובדים בהם).
דוגמה
 • עובדת חזרה לעבוד בחודש דצמבר, ושכרה החודשי בסוף החודש עמד על 6,000 ש"ח.
 • אם עבדה חודש עבודה מלא, שכרה הנוכחי הממוצע ליום עבור חודש דצמבר יהיה 240 ש"ח (לפי החישוב: 6,000 חלקי 25).
דוגמה
 • עובד חזר לעבוד ב-06.12.2020 והועסק עד ל-23.12.2020 (סה"כ 18 ימים קלנדריים במהלך חודש דצמבר).
 • שכרו בסוף החודש עמד על 4,500 ש"ח ברוטו.
 • השכר הנוכחי הממוצע ליום עבור חודש דצמבר יהיה 300 ש"ח (לפי החישוב: 4,500 לחלק ב-15 (5/6 של 18).

השכר הקודם הממוצע ליום

 • השכר הקודם הממוצע ליום הוא השכר שהעובדים קיבלו לפני תקופת האבטלה ושעל פיו חושבו להם דמי האבטלה.
 • לרוב מחושב שכר זה לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי) ב-6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמו לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולק ב-150.
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה ("שיעור דמי האבטלה").

חשוב לדעת

 • סכום המענק והתוספת ייחשב כהכנסה מעבודה רק לצורך מבחני הכנסות לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי:
  • הסכום לא יילקח בחישוב ההכנסה הקובעת לצורך קביעת גובה הקצבאות.
  • הסכום לא ישפיע על כל זכאות אחרת שמותנית בגובה ההכנסה (למשל על הזכאות למענק עבודה או להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה).
  • מקבלי המענק או התוספת לא יידרשו לשלם עבורם מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי.
 • המענק והתוספת מוגנים מעיקול, ואם הם שולמו באמצעות הבנק הם יהיו מוגנים במשך 30 ימים ממועד התשלום, כך שניתן למשוך אותם במהלך 30 הימים. זאת מלבד למקרים שבהם מקבלי המענק או התוספת חייבים בתשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
 • למי שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), לא ייעשה שימוש בכספי המענק שקיבלו לצורך החזר חובותיהם.
 • קבלת המענק לא פוגעת בזכאותם של העובדים לקבל דמי אבטלה בהמשך (מי שיפסיקו לעבוד מסיבה כלשהי יוכלו לחזור לקבל דמי אבטלה, כל עוד לא הסתיימה תקופת האבטלה שלהם).

גורמי ממשל

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

חקיקה ונהלים