הקדמה:

מי שקיבלו דמי אבטלה עבור 75 ימים לפחות בתקופת משבר הקורונה ומתחילים לעבוד בתקופה שבין ה-01.11.2020 ל-28.02.2021 עשויים להיות זכאים למענק עבור כל יום שבו יהיו מועסקים, למשך עד 4 חודשים
סכום המענק יחושב בהתאם לשכרם של העובדים ולא יעלה על 200 ש"ח ליום


עובדים שלא היו מועסקים בכל התקופה שבין ה-18.08.2020 ל-31.10.2020 וקיבלו דמי אבטלה עבור 75 ימים (רצופים או שלא רצופים) בין ה-01.03.2020 ל-31.10.2020, עשויים להיות זכאים למענק אם יתחילו לעבוד בתקופה שבין ה-01.11.2020 ל-28.02.2021.

 • המענק ישולם עבור כל יום שבו העובד מועסק (אחרי ה-31.10.2020), ושהיה זכאי לקבל בו דמי אבטלה לולא היה מועסק.
 • תקופת התשלום תהיה עד 4 חודשים מיום תחילת העסקתו לראשונה של העובד, או עד ל-30.06.2021, לפי המוקדם מביניהם.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם לא היו מועסקים בכל התקופה שבין ה-18.08.2020 ל-31.10.2020.
  2. בין התאריכים 01.03.2020 - 31.10.2020 שולמו להם דמי אבטלה עבור 75 ימי אבטלה (רצופים או שלא רצופים), או לפחות 25 ימים אם בשאר הימים הם היו זכאים לדמי לידה, גמלה לשמירת הריון, תשלום עבור שירות מילואים או דמי פגיעה מהביטוח הלאומי.
  3. הם חזרו לעבוד במהלך התקופה שבין ה-01.11.2020 ל-28.02.2021 (אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק).
  4. אחרי חזרתם לעבודה הם היו מועסקים במשך 14 ימים או יותר, רצופים או שלא רצופים (לא כולל ימי חופשה ללא תשלום).
  5. בחודש שעבורו משולם להם המענק, שכרם הממוצע ליום (הנוכחי) נמוך מהשכר הממוצע ליום שקיבלו לפני תקופת האבטלה (שעל פיו חושבו להם דמי האבטלה).

סכום המענק

 • המענק עבור כל יום של עבודה יחושב על-פי שכרם הקודם הממוצע ליום של העובדים פחות שכרם הנוכחי הממוצע ליום, כשההפרש המתקבל מוכפל בדמי האבטלה היומיים שהיו משולמים להם אלמלא עבדו, ומחולק בשכרם הקודם הממוצע ליום.
 • סכום המענק ליום לא יעלה על הסכומים הבאים:
דוגמה
 • עובדת שהשתכרה 360 ש"ח בממוצע ליום (9,000 ש"ח בחודש) פוטרה והחלה לקבל דמי אבטלה.
 • אחרי שהיא חוזרת לעבוד, שכרה הנוכחי הוא 240 ש"ח בממוצע ליום (6,000 ש"ח בחודש).
 • סכום דמי האבטלה היומיים שהיו משולמים לה אלמלא הייתה חוזרת לעבוד הוא 173.60 ש"ח.
 • סכום המענק שיחושב לה עבור כל יום שתעבוד בו יהיה: 57.86 ש"ח = 120 (ההפרש בין 360 ל-240) כפול 173.60 לחלק ב-360.
 • סכום זה אינו עולה על 200 ש"ח או 392 ש"ח (ההפרש בין 632 ל-240), ולכן עבור כל יום ישולמו לה 57.86 ש"ח.
 • עבור חודש שתעבוד בו 23 ימים היא תקבל מענק בסך 1,330 ש"ח.

עובדים שזכאים לתשלומי אבטלה נוספים

 • למי שזכאים ביום מסוים גם למענק על חזרתם לעבודה וגם לדמי אבטלה, ישולם עבור אותו יום סכום המענק לאחר שיופחת ממנו סכום דמי האבטלה.
 • מי שזכאים לקבל מענק על חזרתם לעבודה וגם מענק למובטל העובד בשכר נמוך, לא יוכלו לקבל את שני המענקים במקביל עבור אותו יום עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • יהיה ניתן להגיש את הבקשה לקבלת המענק לאחר שיועלה לאתר המוסד לביטוח לאומי טופס בקשה מקוון.
 • המועד האחרון להגשת הבקשות למענק הוא ה-31.07.2021.

חישוב השכר הממוצע ליום

השכר הנוכחי הממוצע ליום

 • השכר הנוכחי הממוצע ליום הוא שכר הברוטו של העובד באותו חודש שהמענק משולם בו כשהוא מחולק למספר ימי העבודה.
  • למי שעבד חודש עבודה מלא, השכר הממוצע ליום יחושב על-ידי חילוק שכרו החודשי ב-25.
  • למי שעבד רק בחלק מהחודש, השכר הממוצע ליום יחושב על-ידי חילוק שכרו החודשי ב-5/6 של מספר הימים הקלנדריים שהיה מועסק בהם באותו חודש (כולל ימי מנוחה שבועית שאינו עובד בהם).
דוגמה
 • עובדת חזרה לעבוד בחודש דצמבר, ושכרה החודשי בסוף החודש עמד על 6,000 ש"ח.
 • אם עבדה חודש עבודה מלא, שכרה הנוכחי הממוצע ליום עבור חודש דצמבר יהיה 240 ש"ח (לפי החישוב: 6,000 חלקי 25).
דוגמה
 • עובד חזר לעבוד ב-06.12.2020 והועסק עד ל-23.12.2020 (סה"כ 18 ימים קלנדריים במהלך חודש דצמבר).
 • שכרו בסוף החודש עמד על 4,500 ש"ח ברוטו.
 • השכר הנוכחי הממוצע ליום עבור חודש דצמבר יהיה 300 ש"ח (לפי החישוב: 4,500 לחלק ב-15 (5/6 של 18).

השכר הקודם הממוצע ליום

 • השכר הקודם הממוצע ליום הוא השכר שהעובד קיבל לפני תקופת האבטלה ושעל פיו חושבו לו דמי האבטלה.
 • לרוב מחושב שכר זה לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי) ב-6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולק ב-150.
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה ("שיעור דמי האבטלה").

חשוב לדעת

 • המענק ייחשב כהכנסה מעבודה לצורך בחינת הזכאות לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי, אך הוא לא ישפיע על כל זכאות אחרת שמותנית בגובה ההכנסה (למשל על הזכאות למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) או להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה), ומקבלי המענק לא יידרשו לשלם עבורו מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי.
 • המענק מוגן מעיקול, ומענק ששולם באמצעות הבנק יהיה מוגן במשך 30 ימים ממועד התשלום, כך שניתן למשוך אותו במהלך 30 הימים. זאת מלבד במקרים שבהם מקבל המענק חייב בתשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
 • למי שנמצא בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), לא ייעשה שימוש בכספי המענק שקיבל לצורך החזר חובותיו.

גורמי ממשל

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

חקיקה ונהלים