במקרים המתאימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום כנגד אדם החשוד בעבירה ולסגור את התיק נגדו בהסדר מותנה
ההסדר יכלול את פרטי העבירה, הודאת האדם החשוד והתנאים אותם עליו למלא על פי ההסדר
במקרה של הפרת התנאים או סירוב לחתום על הסדר מותנה, יוגש כתב אישום כנגד האדם החשוד
פרטי ההסדר יפורסמו ללא זיהוי האדם החשוד או נפגע העבירה


במקרים מסוימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם, ולסגור את התיק בעניינו בעילה של "סגירת תיק בהסדר".

 • האפשרות של הסדר מותנה קיימת בסוגים מסוימים של עבירות.
 • הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של האדם בעתיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התביעה רשאית לחתום עם אדם חשוד בעבירה על הסדר מותנה בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. העונש המקסימלי על העבירה בה האדם חשוד הוא פחות מ-3 שנות מאסר.
  2. העונש המתאים לאדם החשוד, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
  3. אין לאדם החשוד רישום פלילי מ-5 השנים שלפני ביצוע העבירה.
  4. לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של האדם החשוד.
  5. התביעה סבורה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.

תוכן ההסדר המותנה

 • ההסדר המותנה יכיל את הפרטים הבאים:
  • תיאור העובדות והוראות החוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.
  • הודאת האדם החשוד בעובדות המהוות עבירה.
  • התנאים שעל האדם החשוד למלא בהתאם לתנאי ההסדר.
  • התקופה שנקבעה לקיום ההסדר, והדרך שבה האדם יוכיח כי מילא אחר תנאי ההסדר.
  • הצהרה האדם החשוד לפיה הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר תביא להגשת כתב אישום והעמדה לדין, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר.
 • האדם החשוד רשאי לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום, אם העובדות המתוארות בה אינן זהות לתיאור העובדות שבהסדר המותנה.
טיפ
האדם החשוד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין לצורך סגירת התיק בהסדר מותנה.

התנאים בהסדר מותנה

 • התביעה רשאית לכלול תנאים שונים אותם צריך האדם למלא כדי לקיים את ההסדר המותנה.
 • התנאים עשויים להיות כל אחד מהבאים:
  • תשלום קנס למדינה.
  • תשלום פיצוי לנפגע עבירה.
  • התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
  • עמידה בתנאי תוכנית שיקום (לאחר קבלת אישור שירות המבחן למבוגרים).
  • נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (כגון מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).
 • לאחר שהתביעה תשתכנע כי האדם החשוד מילא אחר כל התנאים בהסדר המותנה, היא תסגור את התיק בעילה של "סגירת תיק בהסדר".

הבעת עמדתו של הנפגע

 • היות שהסדר מותנה נעשה בין הגוף התובע לבין הנאשם, הוא נחשב להחלטה מנהלית.
 • לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה קיימת הזכות להביע את עמדתם בעניין ההסדר.
 • נפגע העבירה יכול לבקש להביע את עמדתו בכתב או בעל פה לפני הגורם המאשר - פרקליט המחוז או פרקליט בכיר מטעמו - בתוך 14 יום מהמועד שהמידע על ההסדר המותנה הובא לידיעתו.
 • למרות הזכות להבעת עמדתו של הנפגע, הגוף התובע אינו מחויב לאמץ אותה.
 • נפגע עבירה שרוצה לתקוף הסדר מותנה לאחר שנשמעה עמדתו ולא התקבלה, יכול לעתור לבג"צ בבקשה לבטל את ההסדר.

סירוב להסדר מותנה או הפרת תנאי הסדר מותנה

 • אדם אשר סירב להסדר מותנה, או הפר את תנאי ההסדר, יוגש נגדו כתב אישום והוא יועמד לדין.
 • התובע רשאי שלא להעמיד לדין את האדם, אם לאחר הסירוב או הפרת התנאים, התגלה מידע חדש המצדיק זאת.
 • אם האדם מילא אחר חלק מהתנאים בהסדר, בית המשפט יתחשב בכך בשלב גזירת העונש.

פרסום ההסדר המותנה

 • התביעה תפרסם באתר האינטרט שלה את הפרטים הבאים הנוגעים להסדר המותנה:
  • עצם סגירת תיק בהסדר מותנה.
  • מהות העבירה ונסיבות העבירה, הכולל את תיאור העובדות שבהן הודה האדם החשוד והוראות החוק הרלוונטיות.
  • תנאי ההסדר.
 • חשוב: הפרטים יפורסמו ללא פרטי זיהוי של האדם החשוד או של נפגע העבירה.

חשוב לדעת

 • לאדם החשוד מותר להיות מיוצג על ידי עורך דין לצורך סגירת התיק בהסדר מותנה.
 • ההליך אינו תקף לקטינים החשודים בעבירות. לפרטים נוספים ראו קטינים בהליך הפלילי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים