עבודה פרטית היא עבודה או עיסוק שנהוג לקבל עבורם שכר או תמורה, או הנושאים רווחים וכן התמחות מקצועית, בין בשכר ובין שלא בשכר, ובתנאי שהעבודה מבוצעת שלא עקב תפקיד המוטל על חייל בשירותו בצבא
חל איסור לעסוק בעבודה פרטית ללא היתר

עבודה פרטית היא עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד המוטל על חייל בשירותו בצבא, והיא אחת מאלה:

 • עבודה או עיסוק שנהוג לקבל עבורם שכר או תמורה, או הנושאים רווחים.
 • התמחות מקצועית, בין בשכר ובין שלא בשכר.

איסור על עבודה פרטית

 • חייל בשירות חובה או בקבע לא יעסוק בכל עבודה פרטית, בין בשעה שהוא בתפקיד ובין בשעה שאינו בתפקיד, למעט במקרים המפורטים בפקודת מטכ"ל מס' 33.0115 שעניינה "עבודה פרטית והשתתפות חיילים בעסקים פרטיים", ולאחר שניתן לחייל היתר עבודה פרטית בהתאם להוראות הפקודה.

היתר לעבודה פרטית

 • היתרי עבודה פרטית יינתנו במקרים הבאים:
  • היתר עבודה מטעמי מצוקה כלכלית לחיילים בשירות חובה
  • היתר עבודה פרטית להתנדבות בקהילה (לא נדרש היתר במקרים של עזרה הדדית, כאשר חייל מסייע לחברו ואין ביניהם כפיפות פיקודית, הסיוע ניתן באופן אקראי ולא ניתנת עבורו תמורה)
  • היתר עבודה פרטית לספורטאי מצטיין
  • היתר עבודה פרטית בגין התמחות מקצועית
  • היתר עבודה פרטית לפורשים משירות
  • היתר עבודה פרטית לאנשי מילואים
  • היתר חריג.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים