מי שנפגע מהחלטת המחלקה לשירותים חברתיים בעניינו רשאי לערער לוועדת הערר של משרד הרווחה במחוז מגוריו
המערער רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיוני ועדת הערר
הגשת הערר אינה כרוכה בתשלום
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה
טפסים

אנשים שפנו לקבלת סיוע מהמחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריהם ואינם שבעי רצון מהתשובה שניתנה להם רשאים לערער על ההחלטה לוועדת הערר של משרד הרווחה באזור מגוריהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שפנו למחלקה לשירותים חברתיים ומעוניינים לערער מהסיבות הבאות:
  • לא ניתן להם מענה מהמחלקה לשירותים חברתיים בתוך זמן סביר (30 ימים).
  • הבקשה שהגישו נדחתה.
  • החלטת המחלקה לשירותים חברתיים אינה מספקת.
דוגמה
אם שפנתה למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריה בבקשה לרשום את ילדה למשפחתון המסובסד על-ידי משרד הרווחה. תשובת המחלקה היתה כי יש מקום פנוי רק במשפחתון המרוחק מביתה של האם. האם רשאית לערער על הקביעה לוועדת הערר באזור מגוריה.

שלבי ההליך

הגשת הערעור

 • הערעור יוגש במועדים הבאים, בהתאם לנסיבות המקרה:
  • מי שקיבל תשובה שהוא מעוניין לערער עליה, יגיש את הערעור בתוך 45 ימים מהיום שבו קיבל את התשובה עם ההחלטה.
  • מי שלא קיבל כלל מענה, רשאי להגיש ערעור לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שבו פנה למחלקה לשירותים חברתיים.
 • את הערר ניתן להגיש באמצעות:

לקראת הדיון בערר

 • המחלקה לשירותים חברתיים שעל החלטתה מוגש הערר תקבל את הערר לעיונה ותגיש דו"ח תגובה לערר, שיועבר לוועדה לפני הדיון.
 • מגיש הערר יקבל בדואר רשום זימון לדיון בוועדה בתוך 15 ימים ממועד הגשת הערר.
 • העורר רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין מטעמו.
 • בנוסף, יוזמן לדיון נציג המחלקה לשירותים חברתיים (העו"ס המטפל, או מנהל המחלקה, או נציג אחר מטעם המחלקה הבקיא בנושא).

ועדת הערר

 • ועדת הערר תתכנס לדיון בתוך 6 שבועות מיום קבלת הערר.
 • בוועדה חברים:
  • יושב ראש הוועדה- משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שמונה בהתייעצות עם שר המשפטים.
  • נציג ציבור שאינו עובד מדינה ואינו עובד רשות מקומית.
  • עובד סוציאלי שהוא לא עובד מדינה או עובד רשות מקומית, שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או רשות מקומית 7 שנים לפחות.
 • כמו כן ישתתף בישיבת הוועדה האחראי על הוועדה ("מרכז הוועדה").

הדיון בוועדת הערר

 • במהלך הדיון תבחן הוועדה את הטענות שעלו בערר על פי כתב הערר ודו"ח התגובה לערר של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • הוועדה תשמע את העורר ואת נציג המחלקה לשירותים חברתיים.
 • הוועדה תעיין בחומר, תשמע את הצדדים וכן תזמין ותשמע כל אדם אחר שיכול לתרום לבירור העניין.
 • מרכז הוועדה ירשום את מהלך הדיון בפרוטוקול.

קבלת החלטה בערר

 • במקרים שבהם הערעור עוסק במתן עזרה חומרית (ישירה או עקיפה) על-פי כללי הזכאות, הוועדה רשאית:
  • לשנות את ההחלטה שעליה הוגש הערעור.
  • לבטל את ההחלטה ולקבוע מתן עזרה כספית בהתאם להוראות.
  • לחייב את המחלקה לשירותים חברתיים לבדוק שנית את בקשת העורר, בהתאם להוראות שתיתן לכך, או ללא הוראות מיוחדות.
  • לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • במקרים שבהם הערעור עוסק במתן טיפול סוציאלי (עזרה מהמחלקה לשירותים חברתיים שלא כוללת סיוע חומרי, הוועדה רשאית:
  • לחייב את המחלקה לשירותים חברתיים לבדוק שנית את בקשת העורר, בהתאם להוראות שתיתן לכך, או ללא הוראות מיוחדות.
  • לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • דיוני הוועדה והנימוקים להחלטותיה, כולל דעת המיעוט, יירשמו בפרוטוקול שייחתם על ידי כל חברי הוועדה.
 • החלטת הוועדה תינתן בתוך זמן סביר, ולא יאוחר מ-10 ימים מיום ישיבתה האחרונה בעניין הערר או מיום סיום גביית העדויות.
 • החלטת הוועדה ונימוקיה יישלחו בדואר למגיש הערר (העורר) לא יאוחר משבועיים מיום הדיון בוועדה.
 • העורר יקבל את ההחלטה בכתב בשפה ברורה. העתקי ההחלטה יישלחו גם למחלקה לשירותים חברתיים (שעל החלטתה עוררים) וכן למנהל הכללי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

יישום החלטת ועדת הערר

 • המחלקה לשירותים חברתיים תבצע את החלטת ועדת הערר מיד עם קבלת ההחלטה.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע על ביצוע ההחלטה בכתב למערער.
 • את ההודעה לגבי ביצוע ההחלטה יש למסור בתוך 14 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.

ערעור

 • אם הערר נדחה, או התקבל רק באופן חלקי, מגיש הערר יכול לערער על החלטת ועדת הערר.
 • יש להגיש את הערעור לבית משפט לעניינים מינהליים (בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים), בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.
 • רצוי להיעזר בייעוץ משפטי לצורך הגשת הערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • שימו לב: המחלקה לשירותים חברתיים עשויה אף היא לערער על החלטת ועדת הערר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע המחלקה לוועדות ערר וטיפול בפרט באגף למשאבי קהילה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.