מי שמבקש להרחיב דירת מגורים עד לגודל כולל של 140 מ"ר זכאי לפטור מהיטל השבחה
הפטור מותנה בכך שהדירה משמשת למגורי בעל הדירה או קרובו במשך 4 שנים לפחות ממועד גמר השיפוץ
הפטור ניתן באופן מלא עד ל-140 מ"ר, כאשר כל שטח נוסף שייבנה מעבר ל- 140 מ"ר יחויב בתשלום יחסי לגודל הבנייה
לפרטים נוספים ראו המדריך להיטל השבחה באתר השירותים והמידע הממשלתי

מי שהרחיב את דירת המגורים שלו או של קרובו, או בנה לראשונה דירת מגורים (על קרקע שטרם נבנה בה או במקום מבנה שנהרס), עשוי להיות זכאי לפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים שגודלה (לאחר ההרחבה) עד 140 מ"ר.

 • היטל ההשבחה עשוי להיות מוטל בעת מכירת הזכויות בנכס שהושבח, או בעת הוצאת היתר הבניה לצורך מימוש זכויות הבניה הנוספות.

מי זכאי?

 • לצורך קבלת הפטור יש לעמוד בכל תנאים הבאים:
  1. המבקש לא קיבל פטור מסוג זה קודם לכן.
  2. הנכס לגביו מבוקש הפטור הינו דירת מגורים.
  3. גודלה של דירת המגורים לא עולה על 140 מ"ר, לאחר ביצוע ההרחבה (כל שטח נוסף מעבר ל- 140 מ"ר יחויב בתשלום יחסי לגודל הבנייה). אם ההרחבה כללה בניית ממ"ד לראשונה, הפטור יתרחב ויכלול גם את הממ"ד. לדוגמה: אם שטח הממ"ד 6 מ"ר, הפטור יחול על הרחבה מעל 146 מ"ר.
  4. אם מדובר בבקשה לפטור בעת מכירת הדירה - הדירה שימשה את בעל הנכס או קרובו (ראו הגדרה בהמשך) לתקופה של 4 שנים לפחות ממועד גמר הבניה ועד למועד המכירה.
  5. אם מדובר בבקשה לפטור בעת הוצאת היתר בניה להרחבה - הדירה תשמש את בעל הנכס או את קרובו למשך 4 שנים לפחות ממועד גמר הבניה ועד המועד שבה תימכר (מדובר למעשה בפטור "מושהה" שכן אם יתברר שבעל הנכס או קרובו לא התגוררו בדירה במשך 4 השנים, תהיה חובה לשלם את ההיטל).
 • "קרוב" מוגדר ככל אחד מהבאים:
  • בן/בת זוג, הורים, סבים, ילדים (כולל ילדים של בן/בת הזוג), ובני הזוג של כל אחד מאלה.
  • אח/ות ובני זוגם.
  • תאגיד שהמבקש הוא מנהל או נושא משרה בו, או שחלקו בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה, עולה על 5%.
  • כל אדם אחר שתלוי במבקש למחייתו (סמוך על שולחנו).

פטור למחזיקים במשותף בדירת מגורים

 • אם מדובר במחזיקים במשותף בדירת המגורים, כל אחד מהמחזיקים שעומד בתנאים לעיל יהיה זכאי לפטור, בתנאי שמתקיימים גם התנאים הבאים לגבי ההחזקה המשותפת:
  1. המחזיקים במשותף אינם בני משפחה אחת.
  2. ההחזקה במשותף לא נוצרה בשל חברות בקבוצת רכישה או בקבוצת רוכשים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפטור מהיטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרלוונטית.
 • את הבקשה יש להגיש בתוך 45 יום ממועד קבלת השומה.
 • יש לפנות לוועדה המקומית הרלוונטית לצורך בירור ההליך והמסמכים הנדרשים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • רעא 3626/06 - פטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר גם על דירה חדשה שנבנית על קרקע בתולה או בניין שנהרס.
 • עמ"נ 877-09-14 - יש לפנות בבקשה לקבלת פטור בתוך 45 ימים מיום.
 • דנא 6298/15 - פטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר לכל אחד מהמחזיקים במשותף בקרקע העומד בתנאיו, ובלבד שהם אינם בני משפחה אחת או מחזיקים בקרקע במשותף החברים בקבוצת רכישה או בקבוצת רוכשים.

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסקי הדין באדיבות אתר "נבו".