במקרים מסוימים של השבחת הקרקע, הבעלים בנכס יהיה פטור מתשלום היטל השבחה
חלק מהפטורים ניתנים באופן אוטומטי ואת חלקם יש לבקש
לפרטים ראו המדריך להיטל השבחה באתר השירותים והמידע הממשלתי


במקרים מסוימים, יינתן פטור מהיטל השבחה למרות קיומה של תוכנית המעלה את ערכו של הנכס.

מי זכאי?

 • פטור מהיטל השבחה ניתן בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • קרקע בשכונת שיקום (על פי הגדרת הממשלה).
  • קרקע באזור שיקום על פי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (העיר העתיקה בצפת, שכונת כפר שלם בתל אביב ושכונת נחלאות בירושלים).
  • השבחה באזור בו הוכרז בצו על ידי הממשלה, בהסכמת הרשות המקומית, על פטור מחובת תשלום.
  • מוסדות ציבוריים שמטרתם אינה קבלת רווחים, כגון מוסד לחינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט.
  • השבחה בקרקע או דירת מגורים כאשר הבעלים זכאי לסיוע מאחת מהתוכניות של משרד הבינוי והשיכון (כאשר התנאי הוא שהסיוע מיועד לבנייה או הרחבה של הדירה, ושטח הדירה תואם לתוכנית).
  • השבחת קרקע או דירה שבעליה החזיקו בקרקע לפחות 10 שנים לפני ביצוע ההשבחה, והתוכנית שקדמה לתוכנית ההשבחה קיבלה תוקף לפני 01.01.1950.
  • השבחה בשל תוספי שטחי שירות הנדרשים לביצוע התאמות נגישות.
  • השבחת קרקע המיועדת לשימוש בתור דרך ציבורית.
  • השבחה בבניית מרחב מוגן (ממ"ד) בדירה (קיימת או חדשה), לשטח המינימלי הנדרש בלבד (9 מ"ר נטו+ קירות), או בבניית חדר עם שיפורי מיגון בשטח זה, במקרה שבו לא ניתן לבנות מרחב מוגן באותו מבנה.
  • בנייה או הרחבה של דירה למגורים בשטח כולל של עד 140 מ"ר, כל עוד הבעלים או קרוב של הבעלים יגור בדירה במשך 4 שנים לאחר סיום הבנייה. כל שטח נוסף מעבר ל-140 מ"ר יחויב בתשלום ביחס להיקף הבנייה.
  • הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רשאית לפטור בעל מקרקעין מתשלום היטל השבחה (כולו או חלקו), בעקבות הקלה או התרת שימוש חורג הנובעים ממצבו הפיזי של הנכס.

תהליך מימוש הזכות

 • חלק מהפטורים ניתנים באופן אוטומטי, ויש לפנות לוועדה המקומית לבירור האם הפטור ניתן באופן אוטומטי או שיש צורך להגיש בקשה לפטור.
 • כאשר אין מדובר בפטור אוטומטי, יש לפנות לוועדה המקומית בבקשה לפטור מהיטל השבחה.
 • מרבית הבקשות לפטורים נוגעות לשתי העילות הבאות, כאשר בשני המקרים האלה יש להגיש בקשה לפטור:
 • יש להגיש את הבקשה לפטור לוועדה המקומית בתוך 45 יום ממועד קבלת השומה, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מועד אחר.
 • יש ליצור קשר עם הוועדה המקומית הרלוונטית לצורך בירור ההליך והפרטים הנדרשים.

פרטים ומסמכים נדרשים

 • הפרטים והמסמכים הנדרשים עשויים להשתנות בהתאם לעילת הפטור המבוקשת ויש לברר זאת מראש עם הוועדה המקומית.
 • עשויים להידרש, בין היתר, הפרטים והמסמכים הבאים:
  • חוזה רכישת הזכויות במקרקעין או מסמכים אחרים המעידים על המועד בו נרכשו הזכויות בנכס.
  • נסח רישום מקרקרעין או אישורי זכויות עדכניים.
  • תשריט חברה משכנת / תיק בית משותף.
  • במקרה של מכירה יש לצרף את חוזה המכר.
  • אם הזכויות בנכס התקבלו במתנה, יש לצרף מסמכים המעידים על העברה ללא תמורה (חוזה או אישור מס רכישה).
  • אם הזכויות הגיעו בנכס התקבלו בירושה, יש לצרף צו ירושה/קיום צוואה וכן חוזה רכישה או אישור מס רכישה (אם לא קיים חוזה רכישה).
  • אם המבקש שילם בעבר היטל השבחה בגין אותו נכס, יש לצרף קבלה עבור התשלום ואת שומת ההיטל.
  • אם יש מספר שותפים במקרקעין יש לצרף הסכם שיתוף הכולל תשריט חלוקה.
  • במקרה של העברת בעלות ייתכן ויהיה צורך לשלם מקדמה.

חשוב לדעת

 • כאשר ההשבחה נובעת מתמ"א 38 (חיזוק מבנים מפני נזקי רעידות אדמה) קיים פטור חלקי מהיטל השבחה, כך שההיטל עומד על 5% משיעור ההשבחה, ולא על 50%.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • ברמ 6938/18 - הפטור על בניית ממ"ד הוא גורף וניתן לבניית כל ממ"ד, בין אם בדירה קיימת ובין אם בדירה חדשה.

חקיקה ונהלים