בעלי עסקים בענף המלונאות ויחידות אירוח בצפון הארץ יכולים לתבוע פיצויים בשל אובדן הכנסות שנגרם להם בשל האזעקות והמצב הביטחוני בחודש אפריל 2023
הפיצוי יינתן לעסקים שנמצאים בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שאירעו בתאריך 06.04.2023 – 09.04.2023
הפיצוי יינתן בשל נזק שנגרם עקב ביטול חדרי אירוח כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני במועדים אלה
את התביעה לפיצויים ניתן להגיש עד 17.07.2023


בעלי עסקים בענף המלונאות ויחידות אירוח בצפון הארץ זכאים לתבוע פיצויים בגין נזק שנגרם להם עקב ביטול הזמנות בשל המצב הביטחוני במהלך חודש אפריל 2023.

 • הפיצוי יינתן לבעלי עסקים הנמצאים בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שאירעו בתאריך 06.04.2023 – 09.04.2023.
 • את התביעה לפיצויים ניתן להגיש עד 17.07.2023.

מי זכאי?

 • בעלי בתי מלון, בתי מרגוע, פנסיון ובתי הארחה העונים על כל התנאים הבאים:
  1. בית העסק נמצא באחד מיישובי הספר בצפון.
  2. הישוב בו נמצא בית העסק היה מצוי בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שאירעו בין התאריכים 06.04.2023 – 09.04.2023.
  3. הנזק נגרם בשל ביטול חדרי אירוח כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני.

תהליך מימוש הזכות

 • בעל העסק נדרש להודיע לרשות המסים על הנזק שנגרם לו עקב המצב הביטחוני בתקופה זו, בתוך שבועיים מיום הנזק. הגשת הודעה על נזק אינה תחליף להגשת תביעה.
 • לאחר מכן יש להגיש תביעה לפיצויים. את התביעה ניתן להגיש לכל המאוחר עד 17.07.2023.
  • מי שלא יוכלו להגיש את התביעה עד תאריך זה, יכולים להגיש בקשה להארכת מועד.
  • את הבקשה להארכת מועד יש להגיש לרשות המסים לפני 17.07.2023, ולפרט את הנימוקים לאורכה המבוקשת בצרוף אישורים רלוונטיים.
 • את התביעה יש להגיש בטופס מקוון באתר רשות המסים.
 • טרם הגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המסים.
 • לטופס התביעה יש לצרף את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לצורך בדיקת העמידה בתנאי הזכאות ותשלום הפיצויים, לרבות המסמכים הבאים:
  • עותק מההזמנות שבוטלו ואסמכתאות באשר לסיבת הביטול.
  • אופן חישוב הנזק הנטען הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת.
  • דו"ח רווח והפסד לשנת 2022.
 • ככל שיידרשו מסמכים לצורך בדיקת תנאי הזכאות ותשלום הפיצויים, רשאית רשות המסים לבקשם ועל מגיש התביעה להגישם בתוך זמן סביר.
 • תשלום הפיצויים בשל הנזק (לאחר ההפחתות, כגון: ניכוי מס במקור, עיקולים), יועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה המקוון. לסכום התביעה שיאושר יתווספו ריבית והפרשי הצמדה, החל מתום 30 ימים מיום הנזק ועד יום התשלום.

ערעור

ערעור על החלטת רשות המסים

 • ניתן להגיש ערר על גובה הפיצוי שעליו הוחלט וכן על החלטת רשות המסים שלא להעניק פיצוי כלל.
 • את הערר יש להגיש תוך 30 יום מקבלת ההחלטה של רשות המסים.
 • את הערר יש להגיש לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • את הערר יש להגיש ב-4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
טיפ
באתר רשות המסים פורסם טופס אשר על גביו ניתן להגיש ערר, אך טופס זה מהווה דוגמה מוצעת בלבד.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו"ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למבקש הערר.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות:
  • מזכירות ועדת ערר בטלפון 074-7617005 או בטלפון 074-7617030
  • דואר אלקטרוני:

ערעור על החלטת ועדת הערר

 • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה של ועדת הערר.
 • על המערער להעביר העתק מהערעור, עם הגשתו, לפרקליטות המחוז.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים