מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השנייה והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום שנתי ממשרד הביטחון
בני הזוג של פדויי שבי שנפטרו זכאים לתשלום חד פעמי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הביטחון

מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השנייה, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.

 • התשלום שנקבע, בסך 1,000 ₪ לחודש, מתעדכן בפברואר בכל שנה, בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 • מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת של 25%.
 • התשלום משולם למפרע עבור כל השנה בתחילת ינואר.
 • בנוסף, בני זוג (מנישואים או ידועים בציבור) של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לתשלום חד-פעמי בשיעור 12 קצבאות.

מי זכאי?

 • תושב היישוב היהודי בארץ ישראל שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
  • הוא הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות (בנסיבות מיוחדות תאושר זכאות גם לגבי תקופה קצרה יותר של שהות בשבי).
  • אושר על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכח בדרך אחרת, כי הוא נפל בשבי.

אלמן/אלמנה (כולל ידוע/ה בציבור) של פדוי שבי שנפטר

 • מי שהוכר בחייו כפדוי שבי ונפטר, בן/בת זוגו יהיה זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 • מי שנפטר בטרם הוכר בחייו כפדוי שבי, בן/בת זוגו בזמן הפטירה רשאי להגיש בקשה להכרה. אם הבקשה תאושר, יינתן תשלום עבור תקופה של שנה ב-1 בחודש לאחר החודש שבו הוכר פדוי השבי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדויי שבי ולחתום על ההצהרה (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
 • ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל:
 • לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 • תשלום רטרואקטיבי יינתן עבור 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי.
 • ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
  • טלפון: 03-6975671 (שלוחה 4)
  • פקס: 03-6934678
  • דוא"ל:
 • במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי.

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי במקרים הבאים:
  • נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
  • נפילתו בשבי היתה בעת עריקה (היעדרות מהשירות הצבאי מתוך כוונה שלא לחזור לצבא).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים