הקדמה:

דיירי הדיור הציבורי יכולים להגיש עד 14.02.2023 בקשה לרכוש את הדירה שהם מתגוררים בה, בהתאם לתנאים
הדיירים זכאים להנחה במחיר הדירה (מענק מותנה)


דיירי הדיור הציבורי רשאים להגיש בקשה לרכוש את הדירה שהם מתגוררים בה בהתאם לכללי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה).

שימו לב
בעקבות הבחירות לכנסת הזכאות הוארכה אוטומטית עד 14.02.2023.

מי זכאי?

 • זכאים לרכוש את הדירה בדיור הציבורי מי שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם מתגוררים בדירה של הדיור הציבורי לפחות 5 שנים רצופות.
   • אין חובה להתגורר באותה הדירה במהלך 5 השנים.
   • הפסקה ברציפות הדיור בעקבות המתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי לא תיחשב כמנתקת את הרציפות, אך גם לא תחושב כחלק מתקופת המגורים בדיור הציבורי.
   • בחישוב 5 השנים יילקחו בחשבון תקופות שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות, ותקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית במקרים של אלימות במשפחה שאושרו על-ידי בית משפט או שירותי הרווחה.
  2. החל מהמועד שבו חתמו על החוזה לשכירת הדירה הציבורית, לא הייתה להם, לבן/בת זוגם או לילדיהם, בעלות על דירה או מקרקעין אחרים ששווים עולה על 350,000 ₪ (סכום המתעדכן על-פי שינויי המדד).
 • בנוסף, זכאים גם מי שעונים על תנאי הזכאות לרכישת דירה ציבורית כדיירים ממשיכים.

מי לא זכאי?

 • מי שקיבלו מהמדינה סיוע ברכישת דירה.

הפרה יסודית של חוזה השכירות

 • הפרה יסודית של חוזה השכירות (שבגינה לא תתאפשר הזכאות לרכישת הדירה) תיחשב בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • שימוש בדירה שלא למגורים בלבד, בכל שלב במהלך תקופת השכירות.
  • נטישת הדירה בכל שלב במהלך תקופת השכירות, למעט באחד מהמקרים הבאים ורק לתקופה של עד 6 חודשים -
  • חוב עקב אי תשלום שכר הדירה במשך 6 חודשים או יותר -
   • החוב יכול להיות של הדייר המקורי, של הדייר הממשיך או של שניהם.
   • חוב "מוקפא" (בעקבות הסדר עם החברה המאכלסת או בעקבות החלטה בין משרדית) ייחשב כחוב לעניין הפרה יסודית של חוזה השכירות.
 • ראו פרטים לגבי הסדרת הרכישה במקרה של חוב לחברה המאכלסת בהמשך.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל החברה המאכלסת (החברה האחראית על הדירה שאותה מעוניינים לרכוש) עם תעודת זכאות לסיוע בדיור תקפה ותעודת זהות, ולמלא טופס בקשה לרכישת הדירה.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום כולל של 500 ₪.
 • אם ישנם בני משפחה המתגוררים עם מגישי הבקשה, יש להציג גם את תעודות הזהות שלהם.
 • דיירים ממשיכים יצרפו מסמכים נוספים, לפרטים ראו רכישת דירה בדיור הציבורי על-ידי דייר ממשיך.
 • לאחר הגשת הבקשה, ייקבע מחיר הדירה ("המחיר הבסיסי") על-ידי השמאי הממשלתי (או שמאי מטעמו).
 • שר הבינוי רשאי לקבוע כללים לגבי חישוב הפחתה מהמחיר הבסיסי, בשל דמי מפתח ששילם הדייר עבור מגוריו בדירה הציבורית, או בשל שיפוצים שהדייר ביצע על חשבונו בדירה.
 • לכל דירה ייערכו 2 שמאויות. אם יהיה ביניהן פער של למעלה מ-20%, תבוצע שמאות שלישית על-ידי שמאי בורר שייקבע את מחיר הדירה. מגיש הבקשה ישלם תשלום כולל בסך 500 ₪ עבור שירותי השמאות.
 • לאחר שייקבע המחיר הבסיסי של הדירה, מגיש הבקשה יקבל הודעה לגבי תנאי הרכישה שבה יפורטו, בין היתר: המחיר הבסיסי שנקבע לדירה, גובה המענק המותנה שיינתן לו, הסכום שיהיה עליו לשלם עבור הדירה (ההפרש שבין המחיר הבסיסי למענק המותנה), גובה דמי ההיוון לרשות מקרקעי ישראל, תנאי התשלום ואופן ביצועו.
 • את התשלום עבור הדירה יש לשלם בתוך 60 יום מתאריך ההודעה על תנאי הרכישה. כל תשלום שישולם מעבר למועד זה ישא ריבית יומית בהתאם לריבית החשב הכללי.
 • אם בתוך 180 יום ממועד ההודעה על תנאי הרכישה לא תשולם תמורת הדירה במלואה, הרכישה תבוטל. התשלום בגין הטיפול בבקשה לא יוחזר (מלבד במקרים שבהם תהיה זכאות להחזר).
 • המבקש רשאי לערער על המחיר שנקבע לדירה בתוך 60 יום מהמועד שנשלחה לו ההודעה עם תנאי הרכישה. אם המחיר נקבע על-ידי שני שמאים, הערעור יועבר לשמאי בורר שיקבע את המחיר. עלות הערעור כרוכה בתשלום בסך 500 ₪ עבור שירותי השמאות.
 • השמאויות יהיו תקפות למשך 180 יום, לאחר מכן הבקשה שהוגשה תבוטל. ניתן יהיה להגיש בקשה חדשה לרכישת הדירה רק כעבור 12 חודשים ממועד ההודעה על תנאי הרכישה של הבקשה הראשונה.

הגשת בקשה חדשה לרכישת דירה

 • ניתן להגיש בקשה חדשה לרכישת דירה רק בתום 12 חודשים מהיום שנשלחה הודעה לגבי תנאי הרכישה ביחס לבקשה הקודמת.
 • במקרה שמגיש הבקשה ביטל את בקשתו לאחר שכבר נעשתה פניה לשמאי כדי להעריך את שווי הדירה, אך טרם בוצעה השומה וטרם נשלחה הודעה על תנאי הרכישה - מניין 12 החודשים יחל מרגע הגשת הבקשה.

הסדרת הרכישה במקרה של חוב לחברה המאכלסת

 • כאמור, לא ניתן לרכוש דירה במקרה של הפרה יסודית של חוזה השכירות.
 • דייר שיש לו חוב לחברה המאכלסת ומעוניין לרכוש את הדירה שבה הוא מתגורר צריך לפנות לחברה המאכלסת כדי להסדיר את חובו.
 • במקרה שההפרה היסודית היא בגלל אי תשלום שכר דירה, ניתן להגיש בקשה לרכישת הדירה, אך לא ניתן יהיה להתחיל את הליך הרכישה בפועל אלא רק לאחר הסדרת החוב.
 • החברה המאכלסת תטפל בבקשה לרכישה ותשלח הודעה לדייר המפרטת את מחיר הדירה, תנאי הרכישה ומהו שיעור ההנחות שלהן הוא זכאי.
 • בהודעה יהיה פירוט של גובה החוב- הקרן (סכום החוב המקורי) והריבית והפרשי ההצמדה.
 • למגיש הבקשה לרכישה ישנם 60 ימים מיום שההודעה הגיעה אליו כדי לפרוע את חוב שכר הדירה.
 • רק לאחר שהחוב ייפרע (בתוך 60 הימים) ההודעה על תנאי הרכישה תיכנס לתוקף וניתן יהיה להמשיך בתהליך רכישת הדירה.

הנחות והלוואות

מענק מותנה (הנחה במחיר)

 • ממחיר הדירה, כפי שנקבע על-ידי השמאי, יופחת סכום המחושב באחוזים (מענק מותנה).
 • ההפחתה ממחיר הדירה תהפוך למענק כעבור 5 שנים מרכישת הדירה, בתנאי שבתקופה זו התקיים אחד מ-4 המצבים הבאים:
  1. הזכאים או יורשיהם (אם הזכאים נפטרו) התגוררו בדירת הדיור הציבורי שרכשו.
  2. הזכאים או יורשיהם התגוררו בדירה אחרת שרכשו (הם או יורשיהם), ומחיר הדירה האחרת אינו נמוך מסכום המענק המותנה שקיבלו.
  3. הזכאים עברו להתגורר במוסד סיעודי (במקרה זה הם רשאים להשכיר את הדירה).
  4. הזכאים או יורשיהם השכירו את הדירה שרכשו, ושכרו דירה אחרת שהתגוררו בה באותה תקופה.* למידע נוסף על המענק ושיעוריו, ראו מענק מותנה לרכישת דירה בדיור הציבורי.

הנחות לנכים ולעיוורים

 • מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית ו-75% דרגת אי כושר זכאים לשיעורי הנחה (מענק מותנה) גבוהים יותר (למשל, בחישוב המענק לפי הוותק בדיור הציבורי, על 5 השנים הראשונות הם יהיו זכאים ל-0.625% הנחה במקום 0.5%).
 • בנוסף, למי שנקבעה נכות רפואית קבועה של 100% והם מרותקים לכיסא גלגלים או עיוורים בשתי העיניים, המחיר המירבי לדירה שממנו מחושב המענק יהיה גבוה יותר (1,091,250 ₪ במקום 915,000 ₪).
  • נכים או עיוורים שאינם עונים על התנאים המיטיבים כי נקבעה להם נכות רפואית של 80% לפחות, יכולים לפנות לחברות המאכלסות שהוסמכו לדון בבקשותיהם ולאשר אותן.
  • נכים או עיוורים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור נמוך מ-80% יכולים לפנות לוועדת חריגים שעשויה להתחשב בגורמים כמו מצבם הכלכלי או התפקודי, גילם, מספר הנפשות במשפחה ועוד.
  • הפנייה לוועדת החריגים תיעשה באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור שהדירה נמצאת בניהולה.
  • למידע נוסף ראו ועדת חריגים לקבלת סיוע מוגדל לנכים ולעיוורים ברכישת דירה בדיור הציבורי.

לקיחת הלוואה

 • לזכאים שלקחו הלוואה מהבנק לצורך רכישת הדירה, שיעור הריבית בהלוואה הצמודה למדד לא יעלה על 4.5% לשנה, במשך 15 השנים הראשונות של תקופת החזר ההלוואה.

דיירים המחזיקים ביותר מדירה אחת

דירות מאוחדות (דירות שחוברו ויש להן מטבח משותף)

 • אם מתגוררים בדירות מאוחדות יחד עם הזכאי לפחות עוד שני קרובי משפחה (בן/בת זוג וילדים), הוא רשאי לרכוש את הדירות המאוחדות, או לבחור לרכוש אחת מהן ולהחזיר את השנייה לחברה לדיור ציבורי.
 • אם מתגורר בדירות המאוחדות רק הזכאי, או הזכאי וקרוב משפחה אחד, הוא רשאי לרכוש אחת מהדירות ולהחזיר את האחרת.
 • במקרה שהדייר מעוניין לרכוש דירה אחת, החברה לדיור ציבורי רשאית, בתוך שנה מהיום שהוגשה בקשתו לרכישת הדירה:
  • להציע לו לרכוש דירה אחרת במחיר ובסביבה דומים לאותה דירה.
  • אם לא נמצאה דירה אחרת מתאימה, או שהוצעה לדייר דירה אחרת והוא סירב להצעה:
   • החברה תפצל את הדירה המאוחדת לדירות הזהות במספרן ובגודלן לדירות שהיו במקור (שאוחדו לדירה אחת).
   • החברה תארגן לדייר דיור חלופי סביר באותו אזור למשך תקופת עבודות הפיצול.
 • הדייר רשאי לבחור איזו דירה מבין הדירות הוא מעוניין לרכוש.

דירות לא מאוחדות

 • ככלל, דייר שמחזיק בשתי דירות שאינן מאוחדות (שאין להן מטבח משותף), רשאי לרכוש דירה אחת בלבד ועליו להחזיר את הדירה השנייה.
 • עם זאת, דייר יהיה רשאי לרכוש את שתי הדירות במקרה שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים:
  1. המשפחה המתגוררת בדירות מונה 8 נפשות ומעלה (ללא הגבלה של גיל הילדים - ראו פסק דין בהמשך).
  2. לא הוצעה למשפחה דירה גדולה ב-4 השנים שקדמו להגשת הבקשה לרכישת הדירות.
  3. תנאי הצפיפות באחת מהדירות הם פחות מ-11 מ"ר לנפש.
 • אם מתקיימים כל תנאי הזכאות לרכישת שתי הדירות, ההנחה שתינתן לרוכשים תהיה בשיעור של 80% מההנחה שהיתה ניתנת למשפחה עבור רכישת הדירות בנפרד.

מידע נוסף

דירה המיועדת להריסה

 • במקרה שהחברה לדיור ציבורי מעוניינת להרוס את הדירה הציבורית כדי לאפשר בניה מחדש על אותם מקרקעין, היא תוכל לסרב לבקשת הרכישה בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:
 1. החברה הגישה תוכנית או בקשה להיתר בניה תוך שנה מהמועד שבו הגיש לה הזכאי בקשה לרכוש את הדירה הציבורית;
 2. תקופת הבניה לא תעלה על 3 שנים מרגע הגשת התוכנית או הבקשה להיתר;
 3. במשך תקופת הבניה הובטח לזכאי סידור מגורים חלופי סביר באותו אזור.
 • במקרה כזה הזכאי רשאי לרכוש אחת מהדירות החדשות שנבנו על אותם מקרקעין, שערכה וגודלה לא יפחתו מערך ומגודל הדירה הציבורית שבה התגורר, ומחיר הדירה החדשה, לצורך רכישתה, יהיה המחיר שהיה משלם אילו היה רוכש את הדירה הציבורית (זו שנהרסה).

זכויות בנייה

 • זכויות הבנייה בדירה ובמקרקעין שעליהם היא בנויה לא יעברו לזכאי שרוכש את הדירה, ויישארו אצל בעל זכויות הבנייה המקורי.
 • בעל זכויות הבנייה רשאי לנצל את זכויות הבנייה ללא הסכמת הזכאי שרכש את הדירה, הזכאי שרכש את הדירה לא יהיה זכאי לשום פיצוי או כל תשלום אחר בשל מימוש זכות הבנייה, וכן לא יהיה חייב בתשלום מסים, אגרות או תשלומי חובה אחרים בשל הבנייה החדשה או או רישום הקשור אליה.
 • למרות זאת, רוכש הדירה (הזכאי או הדייר הממשיך) רשאי לעשות שימוש בזכויות בנייה לצורך הגדלת הדירה הציבורית שרכש, בתנאי שההגדלה לא תעלה על 30% משטח הדירה שרכש, ולא יותר מ-40 מ"ר (לשם כך עליו להגיש בקשה למוסדות התכנון והבנייה ולעמוד בדרישות חוקי התכנון והבנייה).

חשוב לדעת

 • על-פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון, במקרה שייחקק תיקון לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) או במקרה שהתקנות המסדירות את רכישת הדירה בהתאם לחוק יקבעו תנאים שונים לצורך רכישת הדירה, התנאים שצויינו לעיל (גם אם הם מיטיבים עם רוכשי הדירה) לא יחולו על מי שכבר הגיש טופס בקשה לרכישת הדירה.
 • לא ניתן לרכוש דירות בדיור הציבורי שנבנו בבנייה כפרית ללא היתר.
 • ניתן לרכוש דירות נכסי רכישה (נ"ר) שנרכשו על-ידי משרד הבינוי והשיכון וטרם נרשמו על-שם המשרד. בהסכם המכר יצוין כי הדירה אינה רשומה על-שם המשרד וכי המשרד יפעל להסדרת הרישום.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • עת"מ 13183-04-16 (באתר נבו) - משפחה זכאית לרכוש את שתי הדירות שהיא מתגוררת בהן היות ושני המטבחים חוברו. מלבד זאת המשפחה זכאית לרכוש את הדירות גם אם לא היו מחוברות, כי היא מונה 8 נפשות, ללא קשר לגילם של הילדים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים