הקדמה:

עקב התפרצות נגיף הקורונה, הרשות לשירות לאומי אזרחי פרסמה מספר נהלים לגבי התנהלות המתנדבים בשירות הלאומי אזרחי בתקופת החזרה לשגרה לאחר הסגר שהוטל במהלך חודשים מרץ ואפריל 2020. דף זה מרכז שאלות ותשובות בנושא זה. התשובות בדף זה מתבססות על נוהל חזרה לשגרה בתקופת הקורונה- נוהל מתעדכן 14/07/20.


מתנדבי השירות הלאומי אזרחי נדרשים להגיע למקומות השירות שלהם במידה שהם פתוחים והוחלט במקום ההתנדבות שהמתנדבים יחזרו לפעילות וכל זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. עם זאת ישנם מקרים בהם המתנדבים יהיו רשאים או אף יידרשו שלא להגיע למקום השירות, והיעדרותם תיעשה על חשבון ימי מחלה או על חשבון חפשה מיוחדת, אשר במהלכה יהיו זכאים לדמי כיס.

מה עושים אם המתנדב לא יכול לבצע את תפקידו הרגיל בשל הקורונה?

 • אם המתנדב אינו יכול לבצע את תפקידו הרגיל בשל התפרצות מחלת הקורונה, יבצע המתנדב את"תפקיד הצל" שהוגדר לו.
 • "תפקיד צל" הנו תפקיד חלופי המוגדר לכל מתנדב לתקופת התפרצות נגיף הקורונה. תפקיד זה יהפוך להיות התפקיד של המתנדב במידה שהתפקיד שלו בשגרה אינו יכול להמשיך להתקיים כי מקום השירות שלו סגור או הגוף המפעיל (הגוף שהמתנדב מבצע אצלו את השירות הלאומי) הורה לו בכתב שלא להגיע למקום השירות.
 • "תפקיד הצל " יוגדר כתפקיד חלופי במסגרת מקום השירות של המתנדב אך אם הדבר אינו אפשרי, יוגדר למתנדב "תפקיד צל "במקום שירות אחר של הגוף המפעיל או אצל גוף מפעיל אחר.
 • היקף השירות ב"תפקיד צל" יוגדר על-ידי הגוף שההתנדבות מבוצעת אצלו, אך לא פחות מ-20 שעות שבועיות.
 • על המתנדב לדווח על על יתרת השעות המשלימות למכסת השעות המלאה הנדרשת ממנו כ"חופשה מיוחדת קורונה - השלמת שעות" ושעות אלה ייחשבו כשעות שירות ולא ינוכו ממכסת ימי החופשה שלו.

מה קורה עם מתנדב שלא הוגדר עבורו "תפקיד צל" ומקום השירות שלו סגור ?

 • מתנדב שלא הוגדר עבורו "תפקיד צל" ומקום השירות שלו סגור, ישתבץ תוך שבועיים מיום הפסקת הפעילות במשימה לאומית.
 • עד לשיבוצו, ולא יותר משבועיים, ידווח המתנדב בדו"ח הנוכחות "חופשה מיוחדת קורונה" עבור השעות או הימים בהם לא נדרש להגיע, וימים אלו ייחשבו כימי שירות ולא ינוכו ממכסת ימי החופשה של המתנדב.
 • מתנדב אשר לא ישתבץ במשימה לאומית שהוצעה לו תוך שבועיים מיום הפסקת פעילותו, ינוכו ימי היעדרותו אשר מעבר לשבועיים ממכסת ימי החופשה העומדים לרשותו.
 • אם המתנדב ינצל את כל מכסת ימי החופשה העומדים לרשותו, יופסק שירותו של המתנדב, והוא יוכל לחזור לשירות לפי כללי רציפות השירות.
 • מתנדב אשר לא הוצעה לו משימה לאומית להשתבץ בה, ישהה ב"חופשה מיוחדת קורונה", באישור מנכ"ל העמותות או האגודה אשר באמצעותן התנדב לשירות הלאומי.
הערת עריכה
המהם כללי רציפות השירות
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:44, 15 בספטמבר 2020 (IDT)

מה קורה עם מתנדב שלא הגיע למקום השירות למרות שהתבקש להגיע אליו?

 • מתנדב אשר לא יגיע למקום השירות, על אף שמקום השירות פועל והמתנדב התבקש להגיע למקום השירות, בין אם בתפקידו המקורי ובין אם ב"תפקיד הצל", ינוכו ימי היעדרותו של המתנדב ממכסת ימי החופשה העומדים לרשותו.
 • אם המתנדב סיים את מכסת ימי החופשה העומדים לרשותו, יופסק שירותו והמתנדב יוכל לחזור לשירות לפי כללי רציפות השירות.
הערת עריכה
המהם כללי רציפות השירות
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:44, 15 בספטמבר 2020 (IDT)

מה קורה אם מתנדב נאלץ לשהות בבידוד?

 • מתנדב אשר על-פי הנחיות משרד הבריאות נדרש לשהות בבידוד, מתבקש להודיע מיד לרכזת שלו, שתדווח על כך גם לרשות השירות הלאומי-אזרחי ויצרף את הדיווח שלו למשרד הבריאות לדו"ח הנוכחות כהוכחה על הבידוד.
 • על-פי הנוהל שתוקפו מיום 10.05.2020, ימי הבידוד ינוכו ממכסת ימי המחלה של המתנדב. (לפני מועד זה, בגין ימי הבידוד המתנדב נדרש לציין בדו"ח הנוכחות "חופשת מיוחדת קורונה").
 • אם מכסת ימי המחלה של המתנדב תסתיים לפני תום ימי הבידוד, ימי החריגה יחשבו במסגרת היעדרות חריגה עקב מחלה.
 • מתנדבות בודדות אשר ניתן להם אישור מיוחד לנסיעה לחו"ל לצורך ביקור משפחות, ועם שובן לארץ הן נדרשות לשהות בבידוד:
  • אם המתנדבת הבודדת שירתה במהלך תקופת התפרצות הקורונה, ימי הבידוד ידווחו כ"חופשה מיוחדת קורונה".
  • אם המתנדבת לא שירתה במהלך תקופת התפרצות הקורונה, ינוכו ימי הבידוד ממכסת ימי המחלה העומדים לרשותה.
הערת עריכה
האם באמת עד ה 10.05.20 היעדרות בגין בידוד היתה נחשבת חופשה מיוחדת קורונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:44, 15 בספטמבר 2020 (IDT)

מה קורה אם מתנדב הנמצא באחת מקבוצות הסיכון להידבקות בקורונה?

 • מתנדב שעל-פי הנחיות משרד הבריאות נמצא באחת מקבוצות הסיכון להידבקות בקורונה לא יגיע למקום השירות, בכפוף לאישור רפואי על הימצאותו בקבוצת סיכון. אישור רפואי יעמוד בתוקף לכל היותר לשבועיים ולאחר מכן יהיה על המתנדב להציג אישור רפואי חדש או לחזור לשירות פעיל.
 • מתנדב זה ישובץ ב"תפקיד צל" אשר יבוצע מביתו או בתנאים המתאימים לאישור הרפואי שלו.
 • מתנדב אשר לא יימצא לו תפקיד חלופי לביצוע מביתו, ידווח בדו"ח הנוכחות "חופשה מיוחדת קורונה" וימים אלו ייחשבו כימי שירות ולא ינוכו ממכסת ימי החופשה של המתנדב.

מה קורה אם על מקום מגוריו של המתנדב הוטל סגר?

 • מתנדב ללא דירת שירות אשר הוטל סגר על מקום מגוריו, ינהג על-פי הנחיות הסגר. אם על-פי ההנחיות ניתן לצאת למקום עבודה, הרי שעל המתנדב להמשיך להגיע למקום שירותו כנדרש. אם ההנחיות אוסרות על יציאה כאמור, על המתנדב לשהות בביתו עד תום הסגר ולהמשיך, ככל הניתן, את שירותו מהבית.
 • אם המתנדב לא יכול להמשיך את שירותו מהבית, עליו לדווח בדו"ח החודשי "חופשה מיוחדת קורונה" וימים אלו ייחשבו כימי שירות ולא ינוכו ממכסת ימי החופשה של המתנדב.
 • אם המתנדב מתגורר בדירת שירות ועל מקום דירת השירות הוטל סגר, על המתנדב לחזור לביתו (שאינו דירת השירות) ולהמשיך, ככל הניתן, את שירותו מהבית. אם המתנדב אינו יכול להמשיך את שירותו מהבית, ישהה ב"חופשה מיוחדת קורונה".

האם מתנדב הנעדר משירותו בשל "חופשה מיוחדת קורונה" זכאי לדמי כיס בתקופת היעדרותו?

 • מתנדב הנעדר משירותו בשל היותו ב"חופשה מיוחדת קורונה", זכאי לתשלום דמי כיס מלאים, בהתאם לתעריף התקן בו היה משובץ בשגרה.
 • יחד עם זאת ייתכן כי שינוי חקיקה יקבע שגובה דמי הכיס המשולמים למתנדב ב"חופשה מיוחדת קורונה", יופחת.
הערת עריכה
האם חקיקה שכזו כבר התקבלה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:24, 15 בספטמבר 2020 (IDT)

חקיקה ונהלים