שותפות היא גוף משפטי שבו שני אנשים או יותר חוברים יחדיו לשם ניהול עסק למטרת הפקת רווחים
השותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי שמוסכם ביניהם, והם חבים בחובות השותפות באופן אישי
שותף רשאי להיות "שותף מוגבל", כלומר כזה שאחריותו לחובות השותפות מוגבלת בסכום השקעתו בשותפות
כדי להקים שותפות שנועדה לנהל עסק יש לרשום אותה אצל רשם השותפויות

שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר שותפים (כגון: מספר בני אדם, מספר חברות וכיוצא בזה) המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

 • לאחר הקמת השותפות כל שותף העושה עסק מהסוג שהשותפות עושה, מחייב בכך את השותפות ואת יתר השותפים, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות.
 • השותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי המוסכם ביניהם, ובניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כמו חברה בע"מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי.
 • השותפות הרשומה יכולה לתבוע ולהיתבע.
 • אין הפרדה בין השותפות לשותפים בנוגע לחובות השותפות, וזאת בניגוד לחברה (בע"מ).
 • השותפים אחראים באופן בלתי מוגבל, ביחד ולחוד, לחובות השותפות, למעט אחריותו של השותף מוגבל בשותפות מוגבלת.
 • נושים של השותפות עלולים לתבוע באופן אישי את השותפים ולפרוע מכיסם הפרטי את חובות השותפות.
 • יש לשלם אגרה לרשם השותפויות בעת רישום השותפות וכן אגרה שנתית בכל שנה.

שותף מוגבל ושותף כללי

 • בשותפות יש שני סוגי שותפים:
  • "שותף מוגבל" - שותף מוגבל הנו שותף שאחריותו לחובות השותפות מוגבלת בסכום השקעתו בשותפות. אם השותפות תיקלע לחובות, הוא מסכן רק את הסכום שהשקיע ולא מעבר לזה.
  • "שותף כללי" - שותף כללי הוא שותף שאינו שותף מוגבל, דהיינו שותף האחראי לכלל חובות השותפות, ביחד ולחוד, ללא הגבלת סכום.
 • כדי להקים שותפות שנועדה לנהל עסק יש לרשום אותה אצל רשם השותפויות. עם זאת, רישום השותפות אינו תנאי לקיומה של השותפות ואי-רישומה לא ישפיע על השיקול אם השותפות קיימת או לאו.

שותפות כללית ושותפות מוגבלת

 • קיימים שני סוגי שותפויות:
  • שותפות כללית - שותפות שבה כל השותפים הם שותפים כללים, כלומר, השותפים אחראים ללא הגבלה על חובות העסק וחלוקת הרווחים נעשית בהתאם למה שהוסכם בין הצדדים.
   • מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20.
   • בשותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, ניתן לכלול יותר מ-20 חברים.
  • שותפות מוגבלת - שותפות הכוללת שותף כללי אחד לפחות, האחראי באופן אישי לכל חיוביה של השותפות, ושותף מוגבל אחד לפחות, שאחריותו לחובות החברה מוגבלות לסכום שהשקיע בשותפות. בשותפות זו אין הגבלה על מספר השותפים המרבי.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים