חברה היא ישות משפטית הפועלת על-פי שיקולים עסקיים במטרה להפיק רווחים
בחברה בע"מ (בערבון מוגבל) בעלי החברה (בעלי המניות) אינם אחראים לחובות החברה
בחברה בע"מ לא ניתן לתבוע את בעלי החברה בגין עוולות של החברה, אלא במקרים מיוחדים
הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות
חברה חייבת לשלם אגרת רישום, אגרה שנתית, להגיש דוחות שנתיים ולמנות רואה חשבון מבקר

חברה היא ישות משפטית הפועלת על-פי שיקולים עסקיים במטרה להפיק רווחים. בחברה יכול להיות עובד יחיד שהוא גם הבעלים היחיד.

 • כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור. כדי להקים חברה נדרש לפחות בעל מניות אחד.
 • בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.
 • הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים. לפרטים נוספים ראו: רישום חברה באתר רשות התאגידים.
 • חברה בע"מ נדרשת בעת הרישום לשלם אגרת רישום לרשם החברות, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות. לפרטים נוספים ראו: תשלום אגרה שנתית לחברה.
 • אחת לשנה, חברה חייבת להגיש לרשם החברות דין וחשבון שנתי ולדווח על שינויים שונים. למידע נוסף ראו: חובות דיווח של חברה פרטית.
 • לכל חברה חייב להיות תקנון בהתאם לפרק השני בחוק החברות, שהוא כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.
 • בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה בודד) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות השנתיים שלה.
 • החברה היא ישות משפטית נפרדת, ובחברה בע"מ לא ניתן לנקוט הליכים נגד בעלי המניות או נגד בעלי תפקידים בחברה כאשר הם פועלים בשם החברה, אלא במקרים מסוימים הקבועים בחוק.

חברה פרטית וחברה ציבורית

 • חברה ציבורית היא חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שמניותיה הוצעו לציבור באמצעות תשקיף ומוחזקת בידי הציבור.
 • חברה פרטית היא כל חברה שאינה עונה על הגדרת "חברה ציבורית". לרוב מדובר בחברה שמניותיה מוחזקות בידי מספר מצומצם של בעלים.

חברה בערבון מוגבל

 • חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא חברה שאחריותם של בעליה (בעלי המניות) על חובות החברה מוגבלת לסכום שאותו שילמו עבור מניותיהם.
 • בחברה בע"מ, חובות החברה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה אלא לחברה עצמה, ובעלי החברה אינם אחראים לחובות החברה.
 • אם יש חוב לחברה, לא ניתן לעקל נכסים פרטיים של בעלי החברה כדי לכסות את חובות החברה.
דוגמה
לחברה יש חובות בסך חצי מליון ₪. בעלי החברה הם בעלי דירה שערכה מליון ₪. היות שהבית רשום על שם בעלי החברה ולא על שם החברה, לא יוכלו הרשויות לעקל את הבית כדי להחזיר את חובות החברה.
 • קיימים עיסוקים (למשל, עריכת דין) שבהם לא ניתן להקים חברה בע"מ, ובעיסוקים אלה כל בעלי החברה אחראים באופן בלתי מוגבל לחובות החברה.

הפרדה בין החברה לבין בעלי החברה

 • בחברה קיימת הפרדה בין החברה, שבמסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, ובין בעל החברה, המהווה גוף משפטי נפרד.
 • בחברה בע"מ, אם יש לגורם מסוים טענה או תביעה כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי החברה, ועליו לתבוע את החברה עצמה.
 • עם זאת, במקרים מיוחדים של חוסר הגינות או הונאה עשוי בית המשפט לאפשר תביעה ישירה כנגד בעלי החברה.
דוגמה
אדם שהתקשר עם חברה בחוזה וטוען שהחברה הפרה את החוזה, יכול לבוא בטענות רק כנגד החברה ואינו רשאי לתבוע את בעל החברה בגין הפרת חוזה. אם אותו אדם יוכיח שבעלי החברה ביצעו מעשה הונאה או תרמית, עשוי בית המשפט "להרים את מסך ההתאגדות" ולאפשר תביעה גם נגד בעלי החברה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים