החל מ-10.06.2020 מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שהוא או מעסיקו הפסיקו להפקיד עבורו את התשלומים החודשים עבור הביטוח הפנסיוני, יכול להמשיך ולהיות מבוטח למקרה של נכות או מוות במשך 12 חודשים מיום התשלום האחרון שהועבר לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח
עובד ששכרו הופחת ב-20% או יותר בהשוואה לשכר חודש פברואר 2020, רשאי לבקש מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני לשמור על הכיסוי הביטוחי שהיה לו לפני הפחתת השכר
אם העובד ויתר על אפשרות זו, הכיסוי הביטוחי שלו יוקטן בהתאם להקטנת השכר, אך העובד יוכל במשך 12 חודשים ממועד הפחתת השכר להגדיל את הכיסוי הביטוחי מחדש לאותו כיסוי שהיה לו ערב ההפחתה ללא דרישות או תנאים מיוחדים
שמירת הזכויות תיעשה באמצעות תשלום עצמי של המבוטח או על ידי ניכוי הסכום הנדרש מתוך יתרת החיסכון הפנסיוני שלו


ככלל, החיסכון בביטוח הפנסיוני כולל (ברוב המקרים) כיסוי ביטוחי שנועד להבטיח קצבת נכות למבוטח במקרה שאיבד את כושר עבודתו או קצבת שאירים לשאיריו (או המוטבים במקרה של פוליסת ביטוח מנהלים) במקרה של מוות. הכיסוי הביטוחי ממשיך לחול גם בעת הפסקת ההפקדות החודשיות לביטוח הפנסיוני, וזאת למשך 5 חודשים בקרנות הפנסיה, ו-3 חודשים בפוליסות ביטוח המנהלים ובהתאם לתנאי הפוליסה.

כאשר חולפים יותר מ-5 חודשים ללא הפקדה לקרן הפנסיה (3 חודשים בביטוחי מנהלים), הכיסוי הביטוחי מופסק לחלוטין (אלא אם המבוטח דאג לשמירת רצף הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני). המשמעות היא שהמבוטח ושאיריו אינם מבוטחים בפני נכות או מוות, וכי אם המבוטח ירצה לחדש את הביטוח, הוא עשוי להיתקל בדרישה לביצוע חיתום (הכולל שאלון רפואי), שבעקבותיו עשויים להיקבע תנאים חדשים לביטוח, שיהיו פחות טובים מאלו שמהם הוא נהנה קודם לכן.

דוגמה
 • דמי ניהול גבוהים
 • החרגת חלק מהמחלות מהכיסוי הביטוחי
 • דרישה לצבירה מחדש של 5 שנות וותק לפני שהביטוח יכסה גם מחלות קיימות
 • בעקבות משבר הקורונה, עובדים רבים יצאו לחל"ת, פוטרו או נאלצו להקטין את היקף משרתם או הכנסתם, וכתוצאה מכך ההפקדות החודשיות לביטוח הפנסיוני פסקו לגמרי או הוקטנו.
 • כדי למנוע פגיעה בהיקף הכיסוי הביטוחי, נקבעה הוראת שעה, שמאריכה את משך הכיסוי הביטוחי גם למקרה של 12 חודשים רצופים ללא הפקדה, ומאפשרת גם למי ששכרם הופחת ב-20% או יותר לשמור על הכיסוי הביטוחי למשך 12 חודשים לפי שכרם לפני ההפחתה ולחדש אותו כעבור 12 חודשים באותם תנאים.

מבוטח שההפקדות לביטוח הפנסיוני שלו הופסקו לחלוטין

 • מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שהוא או מעסיקו הפסיקו להפקיד עבורו את התשלומים החודשים עבור הביטוח הפנסיוני, יכול להמשיך ולהיות מבוטח למקרה של נכות או מוות במשך 12 חודשים מיום התשלום האחרון שהועבר לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח.
דוגמה
עובד שפוטר, עובד שיצא לחופשה ללא תשלום, עובד שהתפטר
 • במהלך תקופה זו הוא יהיה מבוטח באותם תנאים שבהם היה מבוטח בתקופה שבה הפקיד באופן שוטף את התשלומים החודשיים לביטוח הפנסיוני.
 • שמירת רצף הביטוח במקרה זו כפופה לתנאים המפורטים בהמשך.

עובד ששכרו הופחת

 • עובד שמבוטח בקרן בפנסיה או בביטוח מנהלים לפני 30.06.2021 ושכרו הופחת ב-20% או יותר בהשוואה לשכר חודש פברואר 2020, ועקב כך הופחתו ההפקדות החודשיות שמועברות לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, רשאי לבקש מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלו לשלם בעצמו את ההפרש או לנכות אותו מיתרת החיסכון הפנסיוני שלו כדי שהכיסוי הביטוחי יהיה זהה לזה היה לו לפני הפחתת השכר.
 • אם העובד ויתר על אפשרות זו, הכיסוי הביטוחי שלו יוקטן בהתאם להקטנת השכר (גובה קצבת הנכות שיקבל אם יאבד את כושר עבודתו, וקצבת השאירים שתשולם לשאיריו אם ימות, תחושב כאחוזים מתוך שכרו החדש והנמוך יותר, ולא מתוך השכר המקורי שלפני ההפחתה). במקרה כזה העובד יוכל במשך 12 חודשים ממועד הפחתת השכר להגדיל את הכיסוי הביטוחי מחדש לאותו כיסוי שהיה לו ערב ההפחתה ללא צורך בהליך חיתום או בצבירה מחודשת של תקופת אכשרה (לצורך כיסוי מחלות קיימות).
דוגמה
 • עובד ששכרו החודשי 10,000 ₪ והכיסוי הביטוחי שלו במסגרת קרן הפנסיה מכסה 75% מהשכר, כך שבמקרה של נכות מלאה הוא יהיה זכאי לקצבת נכות של 7,500 ₪.
 • שכרו של העובד הופחת בחודש אוקטובר 2023 ל-5,000 ₪, ועל כן קצבת הנכות שיהיה זכאי לה אם יאבד את כושר עבודתו צפויה להיות 3,750 ₪ בלבד (75% מתוך שכרו החדש), אלא אם יבקש מקרן הפנסיה לשלם את ההפרש הנדרש לצורך שמירת הכיסוי הביטוחי לפי השכר המקורי שלפני ההפחתה.
 • עובד שהצטרף לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים לאחר 30.06.2021 יכול לשמור על הכיסוי הביטוחי שלפני ההפחתה בשכר, וזאת באמצעות הפקדות עצמאיות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים. למידע נוסף ראו הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מי זכאי?

 • כל מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שמכילים כיסוי ביטוחי (לנכות או מוות), ומתקיימים בו 3 התנאים הבאים:
  1. הכיסוי הביטוחי נרכש לפני 30.06.2021
  2. לא בוטל לפני 10.06.2020 (עקב אי תשלומים או מסיבה אחרת)
  3. ההפקדות החודשיות לביטוח הפנסיוני הופסקו לחלוטין
 • עובד ששכרו בחודש מרץ 2020 או מאוחר יותר הופחת ב-20% או יותר בהשוואה לשכר חודש פברואר 2020, ועונה על כל 4 התנאים הבאים:
  1. העובד מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, הכוללים כיסוי ביטוחי בפני נכות או מוות
  2. הכיסוי הביטוחי נרכש לפני 30.06.2021
  3. הכיסוי הביטוחי לא בוטל לפני 10.06.2020 (עקב אי תשלומים או מסיבה אחרת)
  4. גובה ההפקדות החודשיות לביטוח הפנסיוני הוקטן עקב הפחתת השכר
שימו לב
מי שלא עונים על התנאים הנ"ל (למשל מי שהחלו להיות מבוטחים לאחר יוני 2020), עשויים להיות זכאים להסדר ריסק, אם יפנו ביוזמתם אל קרן הפנסיה או חברת הביטוח לצורך רכישת ההסדר. למידע נוסף ראו:

תהליך מימוש הזכות

במקרה של הפסקת עבודה (חופשה ללא תשלום, פיטורים, התפטרות)

 • הזכות תוענק באופן אוטומטי.
 • הכיסוי הביטוחי במשך 12 החודשים ישולם מתוך הכספים שהצטברו בחיסכון הפנסיוני של העובד ושמיועדים לתשלום קצבת הפנסיה העתידית.
 • אם יתרת הכספים שצבורה בחיסכון הפנסיוני נמוכה מדי ואינה מספיקה למימון הכיסוי הביטוחי הצפוי לשל 12 החודשים, תשלח קרן הפנסיה או חברת הביטוח שמנהלת את הביטוח הפנסיוני הודעה לעובד ובה היא תפרט את התקופה שבה יישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף ותיידע אותו על זכותו להפקיד בעצמו סכום בגובה עלות הכיסוי לצורך המשך שמירת הכיסוי הביטוחי.

עובד ששכרו הופחת

 • עובד ששכרו המבוטח (השכר שממנו מחושבים שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני ושלפיו מחושבות קצבאות השאירים והנכות) הופחת ב-20% לפחות בהשוואה לשכרו בחודש פברואר 2020, ומעוניין בשמירת הכיסוי הביטוחי לפי השכר המבוטח לפני ההפחתה, צריך לפנות אל קרן הפנסיה או חברת הביטוח שמנהלת את הביטוח הפנסיוני תוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר ולהודיע לה על רצונו לשמור על הכיסוי הביטוחי לפי השכר המבוטח לפני ההפחתה.
 • על העובד לבחור בין מימון הכיסוי הביטוחי באמצעות ניכוי הסכום הנדרש מיתרתו הצבורה בחיסכון הפנסיוני לבין הפקדה עצמית של הסכום הנדרש לבין תשלום עצמי של הסכום הנדרש לצורך הכיסוי הביטוחי (ובמקרה כזה יש להעביר את התשלום לפני שיחלפו 3 החודשים ממועד הפסקת השכר).
שימו לב
קרן הפנסיה או חברת הביטוח המנהלת את הביטוח הפנסיוני צריכה לשלוח לכל מבוטח הודעה בכתב בדבר זכותו להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי הביטוחי או להורות על ניכוי הסכום מיתרתם הצבורה לצורך שמירה על כיסוי ביטוחי במקרה של הפחתת שכר.

חשוב לדעת

 • האפשרות לשמירת הכיסוי הביטוחי ניתנת למשך 12 חודשים לכל היותר. בתום תקופה זו יש לבצע באופן יזום פניה אל קרן הפנסיה או חברת הביטוח כדי לשמור על רצף הזכויות. איחור (אפילו ביום אחד) יכול לגרום לאובדן רצף הזכויות הפנסיוניות, והמבוטח יצטרך לערוך ביטוח חדש הכולל הצהרת בריאות, חיתום, צבירה מחודשת של תקופת אכשרה ותנאים נוספים.
 • ניתן לשמור על רף הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.
טיפ
מומלץ ליצור קשר עם קרן הפנסיה או חברת הביטוח המנהלת את הביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימים 12 החודשים כדי לבדוק את האפשרויות לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות גם לאחר תום התקופה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים