התקנות מסדירות את כל הפרוצדורה הכרוכה בהליך הבחירות, הקמת ועדות קלפי, סדרי עבודתן, הליך ההצבעה וספירת הקולות, והאמצעים שיש לנקוט כדי לשמור על הליך בחירות תקין.

פרטים

שם החוק:תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג–1973
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

חוקים הקשורים לתקנות