הקדמה:

התקנות מסדירות את כל הפרוצדורה הכרוכה בהליך הבחירות, הקמת ועדות קלפי, סדרי עבודתן, הליך ההצבעה וספירת הקולות, והאמצעים שיש לנקוט כדי לשמור על הליך בחירות תקין.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג–1973
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חוקים הקשורים לתקנות