הקדמה:

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מפרטות לגבי זכאויות להנחות בתשלומי הארנונה.

  • הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות, ההנחות הן בשיקול דעת הרשות ולפי החלטתה.
  • כל רשות יכולה לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות לפי הכללים שנקבעו בתקנות ההנחה מארנונה.
  • שיעור ההנחה שנקבע בתקנות הוא המירבי וכל רשות מקומית רשאית להחליט על שיעור הנחה שהוא פחות ממנו.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

הרחבות ופרסומים