עובדים שהיו בבידוד בגלל חשש להידבקות בקורונה או חובת בידוד של ילדם ועובדים שלא חויבו בבידוד אך נעדרו מהעבודה בגלל חובת בידוד של ילדם עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהמעסיק עבור ימי היעדרותם מהעבודה
החל מ-05.08.2021 גובה דמי הבידוד עשוי להשתנות בין עובדים מחוסנים, מחלימים או מנועי חיסון ועובדים שאינם מחוסנים
עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק, ועובד שנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
המעסיק רשאי לנכות חלק מימי ההיעדרות ממכסת ימי המחלה של העובד, והוא יהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר על חלק מהתשלום ששילם


שימו לב

החל מ-29.10.2020 עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או שהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה. (זכאות העובד לדמי בידוד אינה תלויה בשיפוי המעסיק ע"י הביטוח הלאומי).

 • החל מיום 05.08.2021 (רטרואקטיבית מיום 01.01.2021), גם עובד מחוסן או מחלים שלא חלה עליו חובת בידוד ונעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי לדמי בידוד בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת.
 • ככלל, העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון בכל תקופת בידוד (אלא אם חל עליו הסכם מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום עבור יום מחלה ראשון). עם זאת, עובדים ששהו בבידוד בתקופה שבין 21.12.2021 ל-14.02.2022 זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום היעדרותם הראשון.
 • החל מיום 05.08.2021 יש הבדל בגובה דמי הבידוד בין עובדים מחוסנים, מחלימים או מנועי חיסון לבין עובדים שאינם מחוסנים.
 • אסור לפטר עובד שנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • המעסיק זכאי להחזר חלקי עבור דמי הבידוד ששילם לעובד במהלך היעדרותו. ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים ששוהים בבידוד עקב היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד, אלא זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק.
 • למידע לגבי התשלום עבור תקופת בידוד לפני יום 29.10.2020 ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.

מי זכאי?

 • כל עובד, (לרבות עובד זר או עובד פלסטיני המועסק בישראל), ששוהה בבידוד בין התאריכים 29.10.2020 - 31.07.2022 ועונה על התנאים הבאים:
  1. בידוד של העובד עצמו- העובד שוהה בבידוד בגלל חשש שהעובד נדבק בנגיף הקורונה ובנוסף מתקיימים כל התנאים הבאים:
   • העובד אינו חולה במחלת הקורונה - עובד שנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת (ולא עקב חשש להידבקות) אינו זכאי לדמי בידוד אך זכאי לנצל ימי מחלה ולקבל דמי מחלה.
   • העובד אינו נדרש לשהות בבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל- עובד שנדרש לבידוד עקב חזרתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו לאחר 29.04.2020 וחזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
   • העובד העביר למשרד הבריאות דיווח עצמי על כניסה לבידוד והמציא למעסיק העתק מהדיווח (עובדים פלסטינים ימלאו את מספר תעודת הזהות הפלסטינית שלהם).
   • העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
  2. עובד שהוא הורה (כולל הורה אומנה) השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו, גם אם ההורה אינו מחוסן/מחלים או מנוע חיסון ומתקיימים לגביו כל אלה:
   • גיל הילד לא עולה על 16, או שיש לילד מוגבלות והוא זקוק לסיוע אישי.
   • סיבת הבידוד של הילד אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת.
   • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיק העתק מהדיווח.
   • העובד מסר למעסיק טופס הצהרה לפיו אין לילד הורה אחר שנעדר מעבודתו בתקופה זו לשם השגחה על הילד.
   • העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
  3. עובד מחוסן/מחלים ששוהה בבידוד כדי לשמור על ילדו (עד גיל 12) או על בן משפחה שהוא חסר ישע השוהים בבידוד עקב היותם חולים מאומתים בקורונה-
   • על פי צו בידוד בית, הורה מחוסן/מחלים ששמר על ילדו (עד גיל 12) או על חסר ישע החולים בקורונה חייב לשהות בתקופות מסויימות בבידוד בעצמו, למרות היותו מחוסן/ מחלים. תקופות הבידוד לפי הצו הן: מ- 08.08.2021 עד 12.10.2021 ומ- 30.12.2021 ועד 31.5.2022.
   • עובד ששהה בבידוד בתקופות אלה בגין סיבה זו ,זכאי לתשלום דמי בידוד (ולא לתשלום דמי מחלה למרות שמדובר במחלת בן משפחה), בתנאי שמסר את המסמכים הבאים:
    • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיק העתק מהדיווח.
    • העובד מסר למעסיק טופס הצהרה לפיו אין לילד הורה אחר שנעדר מעבודתו בתקופה זו לשם השגחה על הילד.
   • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  4. עובד שהוא הורה מחוסן/מחלים (כולל הורה אומנה) שלא חלה עליו חובת בידוד, והוא נעדר מעבודתו כדי ללוות את ילדו שחלה עליו חובת בידוד- העובד זכאי לדמי בידוד אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   • גיל הילד לא עולה על 16, או שיש לילד מוגבלות והוא זקוק לסיוע אישי.
   • לא חלה על העובד חובת בידוד והוא המציא למעסיק אישור על היותו מחלים.
   • סיבת הבידוד של הילד אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת.
   • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד של ילדו והמציא למעסיק העתק מהדיווח.
   • העובד מסר טופס הצהרה למעסיק כי אין לילד הורה אחר שבתקופת היעדרות העובד נעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד.
   • העובד לא עבד בתקופת היעדרותו.
   • עובד מחוסן או מחלים שלא חלה עליו חובת בידוד ונעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי לדמי בידוד רטרואקטיבית החל מיום 01.01.2021, בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת, והוא המציא למעסיק עד ליום 04.09.2021 את העתק הדיווח למשרד הבריאות על הבידוד של ילדו וטופס הצהרה שלא היה באותו מועד הורה אחר שנעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד.
   • הורים מלווים שהם מחוסנים או מחלימים רשאים, החל מיום 05.08.2021,לפצל ביניהם את תקופת הבידוד. תקופת הבידוד של הילד תוכר כתקופה אחת רציפה לכל המשפחה, והמעסיק ישלם לכל הורה דמי בידוד בהתאם לימי היעדרותו.
שימו לב
עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק.

תהליך מימוש הזכות

 • דיווח למשרד הבריאות - על העובד למסור למשרד הבריאות דיווח על הבידוד שלו ובמקרה הצורך על הבידוד של ילדו, באמצעות מילוי ודיווח עצמי על כניסה לבידוד ולהמציא למעסיק העתק מהדיווח.
  • הדיווח צריך להיעשות 4 ימים לכל היותר לאחר תחילת הבידוד (בדיווח כעבור יותר מ-4 ימים מתחילת הבידוד, דמי הבידוד יינתנו רק עבור התקופה שלאחר הדיווח ו-4 הימים שקדמו לדיווח).
דוגמה
עובד שנכנס לבידוד ב-01.11.2020 ודיווח למשרד הבריאות על שהותו בבידוד רק ביום 06.11.2020 יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו נכנס לבידוד ב-03.11.2020.
 • עובד זר יזדהה במשרד הבריאות באמצעות מספר דרכון ושם המדינה ועובד פלסטיני המועסק בישראל יזדהה במשרד הבריאות באמצעות מספר תעודת הזהות הפלסטינית.
 • מילוי הצהרה על ידי הורה- לתקופות בידוד שהחלו מיום 05.08.2021 ואילך, עובד ששוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו או עובד שלא חלה עליו חובת בידוד (מחוסן או מחלים) שנעדר מעבודתו כדי ללוות את ילדו השוהה בבידוד, נדרש בנוסף למסור למעסיק הצהרה ששהה בבידוד ושמר על הילד בימים אלה.
  • אם הורה אחד היה בבידוד עם הילד - יש למלא סעיפים 1,2,3 בהצהרה.
  • אם שני ההורים היו בבידוד לסירוגין - יש למלא סעיפים 1,2.4 בהצהרה הכוללת את פירוט הימים שבהם הוא שמר על הילד, והימים שבהם ההורה השני שמר על הילד.
  • הורה שהוא הורה אומנה לא יכלול בהצהרה את פרטי הילד באומנה ויצרף להצהרה אישור על היותו הורה אומנה.
 • לאחר קבלת העתק הדיווח על חובת הבידוד, מחויב המעסיק לשלם לעובד דמי בידוד עבור כל ימי היעדרותו מהעבודה בתקופת הבידוד, למעט היום הראשון.

מועד תשלום דמי בידוד

 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח על חובת הבידוד לפחות 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, על המעסיק לשלם לעובד את דמי הבידוד במועד התשלום הקרוב של השכר החודשי.
 • עובד שמסר למעסיק את העתק הדיווח במועד מאוחר יותר יהיה זכאי לתשלום דמי הבידוד במועד הבא לתשלום שכר העבודה.

הפרת החובה של המעסיק

דמי הבידוד

 • דמי הבידוד ישולמו רק עבור הימים שבהם העובד נעדר מעבודתו בשל חובת הבידוד או בשל היותו הורה מלווה לילד שחלה עליו חובת בידוד. העובד אינו זכאי לדמי בידוד עבור ימים שלא היה אמור לעבוד בהם.
 • עובד יומי או שעתי שעובד רק בחלק מימי השבוע יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה. לחישוב מספר ימי הבידוד בתקופת הבידוד עבורם הוא זכאי לתשלום ראו כאן.
 • החל מיום 05.08.2021 עובד יהיה זכאי לדמי בידוד עד המועד המוקדם ביותר שבו הוא ובהתאמה - ילדו, רשאים לצאת מהבידוד, בכפוף לתוצאות בדיקות קורונה.
דוגמה
 • במקרה שניתן לקצר את תקופת הבידוד בכפוף לביצוע בדיקת קורונה שנייה ביום ה-7:
  • עובד שיבצע את הבדיקה ביום ה-7, יהיה זכאי לדמי בידוד עם תום תקופת הבידוד.
  • עובד שלא יבצע את הבדיקה יהיה זכאי לדמי בידוד עבור תקופת בידוד של 7 ימים בלבד.
 • הורה מחוסן/מחלים בלבד ששמר על ילדו עד גיל 12 או על חסר ישע החולה בקורונה בתקופה שבין יום 08.08.2021 ועד ליום 12.10.2021, זכאי לדמי בידוד עבור תקופת בידוד של 14 ימים.
 • דין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לכן דמי בידוד נחשבים חלק משכר עבודה של העובד ועל המעסיק לנכות מתשלום זה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכו'. כמו כן יש לכלול את הרכיב של דמי בידוד בחישוב פיצויי פיטורים ולהפריש ממנו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני של העובד.

יום ההיעדרות הראשון

 • ככלל, העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון, אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום עבור יום מחלה ראשון. עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.
דוגמה
 • עובד חודשי מועסק 5 ימים בשבוע, ושכרו היומי עומד על 250 ₪.
 • העובד שהה 14 ימים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, ונעדר מעבודתו 10 ימים בפועל (5 ימי עבודה בכל שבוע).
 • העובד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות ובסה"כ זכאי העובד לתשלום בסך 2,250 ₪ (9 X‏ 250 ₪) עבור ימי היעדרותו בגין הבידוד.
 • למרות זאת, אם העובד יבחר להחשיב את יום היעדרותו הראשון כיום חופשה, הוא יהיה זכאי בנוסף לסכום הנ"ל, גם לשכר רגיל עבור יום ההיעדרות הראשון, ובנוסף ינוכה לו יום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים לרשותו.
 • עם זאת בהתאם להוראת שעה, עובדים ששהו בבידוד בתקופה שבין 21.12.2021 ל-14.02.2022 זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום היעדרותם הראשון.
  • התשלום בעד יום ההיעדרות הראשון לעובד ששהה בבידוד החל מיום 21.12.2021 ועד תום חודש דצמבר, ישולם על ידי המעסיק החל מיום 15.02.2022.
 • עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום לדמי מחלה מהיום הראשון, זכאי בכל מקרה לתשלום דמי בידוד גם עבור היום הראשון להיעדרותו. למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב (תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית) רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד.
  • עובד ששוהה בבידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, כולל היום הראשון.
  • במקרה של הורים מלווים שלא נדרשים לבידוד (מחוסנים או מחלימים) ונעדרו לסירוגין מעבודתם בשל חובת הבידוד של ילדם, יום ההיעדרות הראשון יופחת רק מהתשלום להורה שנעדר ראשון מעבודתו, ובתנאי שבטופס ההצהרה שמסר העובד למעסיק הוא הצהיר על הימים שבהם נעדר ההורה השני מעבודתו בשל חובת הבידוד של ילדם, וצירף את ההצהרה שהגיש ההורה השני למעסיקו.
  • במקרה של הורה מלווה שנעדר מעבודתו לסירוגין יחד עם הורה מלווה שהוא עובד עצמאי, יום ההיעדרות הראשון לא יופחת מהתשלום להורה המלווה שהוא עובד שכיר, ובתנאי שהוא הודיע בטופס ההצהרה למעסיק שההורה השני (העצמאי) חדל לעבוד בעסקו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם וצירף את ההצהרה שהגיש העובד העצמאי למוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
עובדים ששהו בבידוד בתקופה שבין 21.12.2021 ל-14.02.2022 זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום ההיעדרות הראשון. המעסיק לא ינכה בתקופה זו את יום ההיעדרות הראשון ממכסת ימי המחלה של העובד.

גובה דמי הבידוד עד ליום 04.08.2021

 • עבור תקופת בידוד שהחלה עד ליום 04.08.2021, ישלם המעסיק לעובד על ימי ההיעדרות (למעט יום ההיעדרות הראשון) דמי בידוד בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו. רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב השכר ברוטו הם:
  • שכר יסוד;
  • תוספת ותק;
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות;
  • תוספת משפחה;
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • בזמן היעדרות בשל בידוד לא ישולמו הוצאות נסיעה.

חישוב ערך יום הבידוד לעובדים לפי שעות

 • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי חישוב ערך יום בידוד של עובדים שעתיים העובדים בשעות משתנות, אך ייתכן וניתן להקיש מחוקים אחרים שערך יום בידוד של עובדים אלה הנו ממוצע השכר ליום עבודה ב-3 חודשים שקדמו לתקופת הבידוד (שכר יום ממוצע שווה לשכר 3 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי העבודה שעבד העובד בחודשים אלה).

גובה דמי הבידוד עבור תקופת בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021

 • עבור תקופת בידוד שהחלה מיום 05.08.2021 ואילך, ישלם המעסיק לעובד בגין ימי ההיעדרות (למעט יום ההיעדרות הראשון) דמי בידוד בגובה 100% או 75% משכר העבודה הרגיל כמפורט להלן:

דמי בידוד בגובה 100% מהשכר הרגיל

 • העובדים זכאים ל-100% משכרם עבור ימי היעדרותם (למעט היום הראשון) במקרים הבאים:
  1. עובד מחוסן/מחלים, קטין או מנוע חיסון שחלה עליו חובת בידוד (בשלל חשש להידבקות או עקב חובת בידוד של ילדו, מכל סיבה שהיא) והוא זכאי לדמי בידוד כמפורט במי זכאי - סעיף 1.
   • הזכאות ל100% דמי בידוד חלה גם על מי שקיבל חיסון והוא עדיין לא נכנס לתוקף: מי שקיבל חיסון אחד ולא עברו מאז 30 ימים, מי שקיבל חיסון שני ולא עברו מאז 7 ימים ומי שקיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מחוסן תקפה אך טרם חלף הזמן לקבלת התעודה, ובתנאי שהעובד המציא למעסיק אישור על החיסון.
   • מנוע חיסון זכאי ל-100% דמי בידוד אם רופא קבע כי יש לגביו מניעה רפואית להתחסן, או שהוא נמנה עם ציבור שאין המלצה לגביו להתחסן או שהוא קטין.
  2. עובד שהוא הורה (כולל הורה אומנה) השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו, אף אם ההורה אינו מחוסן/מחלים או מנוע חיסון, ובתנאי שהוא עומד בכל תנאי הזכאות לדמי בידוד כמפורט במי זכאי - סעיף 2.
  3. הורה מחוסן/מחלים השוהה בבידוד כדי לשמור על ילדו (עד גיל 12) או על חסר ישע השוהים בבידוד עקב היותם חולים בקורונה בתקופה שמיום 08.08.2021 ועד 12.10.2021 ובתקופה שמיום 30.12.2021 ועד 31.07.2022 כמפורט במי זכאי - סעיף 3.
  4. עובד מחוסן או מחלים שלא חלה עליו חובת בידוד, שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו והוא זכאי לדמי בידוד, כמפורט במי זכאי - סעיף 4.
שימו לב
הורה מחוסן או מחלים ששומר על ילדו בבידוד, וכן הורה שאינו מחוסן השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו, זכאים לדמי בידוד בגובה 100% מהשכר הרגיל:
 • הורה מחוסן או מחלים ששמר על ילדו בזמן הבידוד זכאי לקבל 100% דמי בידוד רטרואקטיבית מ-01.01.2021, אם תקופת הבידוד של הילד דווחה למשרד הבריאות בזמן אמת.
 • הורה לא מחוסן והורה שמנוע מלקבל חיסון (בהתאם לאישור רפואי), השוהה בבידוד כדי לשמור על ילדו בזמן בידוד זכאי החל מ-05.08.2021 לקבל 100% דמי הבידוד, אך אינו זכאי לקבל תשלום רטרואקטיבי החל מיום 01.01.2021.

דמי בידוד בגובה 75% מהשכר הרגיל

 • שאר העובדים הזכאים לדמי בידוד שאינם מחוסנים/מחלימים או מנועי חיסון זכאים לדמי בידוד בגובה 75% משכרם הרגיל עבור ימי היעדרותם (למעט היום הראשון).
דוגמה
עובד הנמצא בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה והוא לא מחלים ולא התחסן (למרות שהוא יכול להתחסן) יהיה זכאי לדמי בידוד בגובה 75% משכרו הרגיל החל מיום ההיעדרות השני.

ניכוי ימי היעדרות מצבירת ימי מחלה

 • עבור תקופת היעדרות שתחילתה עד ליום 04.08.2021 - המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-4 ימים באותה תקופת בידוד.
 • עבור תקופת היעדרות שהחלה מיום 05.08.2021 ואילך- המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-3 ימים באותה תקופת בידוד.
  • בתקופה שבין 21.12.2021 ל-14.02.2022, בה זכאים העובדים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום היעדרותם הראשון, המעסיק ינכה את ימי העבודה בהם נעדר העובד מעבודתו בשל הבידוד החל מיום העבודה השני (מבלי לנכות את יום העבודה הראשון) ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ובלבד שלא ינוכו יותר מ-3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד.
 • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים (לדוגמה לזכותו של העובד עומדים רק 2 ימי מחלה), ינוכו ימי ההיעדרות עקב הבידוד מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.
 • במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור העובד את ימי המחלה הנדרשים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה של העובד.
 • אם בתום יחסי העבודה לא נשארה לעובד יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.
דוגמה
לעובד יש מספיק ימי מחלה צבורים
 • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
 • לרשות העובד עומדים 10 ימי מחלה.
 • אם תחילת תקופת הבידוד היא עד ליום 04.08.2021, המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 4 ימי מחלה, כך שלרשות העובד יישארו 6 ימי מחלה.
 • אם תחילת תקופת הבידוד היא החל מיום 05.08.2021, המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 3 ימי מחלה, כך שלרשות העובד יישארו 7 ימי מחלה.
דוגמה
לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים
 • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
 • בתום תקופת הבידוד הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, כשלרשות העובד עומדים 2 ימי מחלה ויום חופשה אחד.
 • המעסיק ינכה 2 ימי מחלה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד ויום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים שלו.
 • במקרה זה, גם אם תקופת הבידוד החלה לפני יום 05.08.2021 והמעסיק אמור היה לנכות לעובד 4 ימים מחלה, העובד לא יהיה חייב בתשלום שווי יום המחלה שנשאר לחובתו.

תקופות בידוד חופפות ועוקבות

 • תקופת בידוד חופפת - אם אדם נכנס לבידוד בשל סיבה מסוימת ובמהלך התקופה השתנתה סיבת הבידוד, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו היה מדובר בתקופת בידוד אחת רצופה, והמעסיק לא יוכל לנכות לו ימי מחלה נוספים מעבר למה שמותר עבור תקופה אחת.
דוגמה
 • אדם התחיל ביום 05.08.2021 תקופת בידוד בשל חשש שנדבק בקורונה ועוד לפני שסיים את תקופת הבידוד הראשונה נדרש לתקופת בידוד נוספת בשל חשש שילדו נדבק בקורונה.
 • כל תקופת הבידוד תחשב כתקופת בידוד אחת ברצף והעובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה ( בכפוף לכך שהחל מיום 05.08.2021 תקופת הבידוד שעבורה ישולמו דמי בידוד היא עד המועד המוקדם ביותר שבו רשאי העובד או בהתאמה ילדו לצאת מהבידוד, בהתאם לתוצאת בדיקה).
 • המעסיק יהיה רשאי לנכות מקסימום 3 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של העובד עבור כל תקופת הבידוד הרצופה.
 • תקופת בידוד עוקבת - אם אדם סיים את תקופת הבידוד ומייד נכנס לתקופת בידוד נוספת, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד עבור מלוא ימי הבידוד כאילו היה מדובר בתקופת בידוד אחת רצופה, והמעסיק לא יוכל לנכות לו והמעסיק לא יוכל לנכות לו ימי מחלה נוספים מעבר למה שמותר עבור תקופה אחת.

עובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה והתגלה כחולה מאומת

 • אם עובד שהה בבידוד בשל חשש להידבקות ובמהלך תקופת הבידוד התברר שהעובד הוא חולה מאומת, אזי מיום גילוי המחלה ייחשב העובד כנעדר עקב מחלה ויהיה זכאי לדמי מחלה (ולא דמי בידוד), כשימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשותו ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.
דוגמה
 • עובד שהה בחודש נובמבר 2021, 2 ימים בבידוד ימים עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה. ביום השלישי התגלה העובד כחולה מאומת והוא נדרש להישאר בבידוד 7 ימים נוספים (בסה"כ 9 ימי בידוד).
 • עבור הימים בהם שהה העובד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה זכאי העובד לתשלום דמי בידוד עבור יום אחד (בתקופה זו לא שולמו דמי בידוד עבור היום הראשון), והמעסיק רשאי לנכות 2 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של העובד.
 • עבור 7 הימים בהם שהה העובד בבידוד עקב היותו חולה מאומת, זכאי העובד לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים העומדים לרשותו.
 • ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה (2 ימים), נחשבים כחלק מתקופת המחלה של העובד ולכן יום מחלתו הראשון של העובד (היום השלישי לשהותו בבידוד) ייחשב כיום מחלתו השלישי והעובד יהיה זכאי עבור יום מחלה זה לתשלום דמי מחלה בגובה 50% משכרו הרגיל. החל מיום ההיעדרות הרביעי יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בגובה 100%, בתנאי שעומדים לרשותו ימי מחלה צבורים והמעסיק ינכה את ימי המחלה מיתרת ימי המחלה הצבורים.
 • אם עובד מחוסן או מחלים נעדר מהעבודה כדי ללוות את ילדו ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות, ובמהלך הבידוד התגלה שילדו חולה מאומת, אזי מיום גילוי המחלה אצל ילדו, יהיה העובד זכאי לתשלום ימי מחלה עקב מחלת ילד (ולא דמי בידוד).ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשות העובד ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.
 • דוגמה
  עובד נעדר מהעבודה במשך 3 ימים בשל חובת בידוד שחלה על ילדו עקב חשש להידבקות הילד בקורונה. ביום הרביעי לבידוד הילד התגלה כחולה מאומת ונשאר בבידוד 7 ימים נוספים. (סה"כ 10 ימי בידוד)
  • עבור 3 הימים בהם שהה הילד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה זכאי העובד לתשלום עבור 2 ימי בידוד והמעסיק רשאי לנכות 3 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של של העובד.
  • עבור 7 הימים בהם שהה הילד בבידוד עקב היותו חולה מאומת, זכאי העובד לתשלום דמי מחלה עקב מחלת ילד בהתאם לימי המחלה הצבורים העומדים לרשותו.
  • ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה (3 ימים), נחשבים כחלק מתקופת המחלה של הילד ולכן יום מחלתו הראשון של הילד (היום הרביעי לשהותו בבידוד) ייחשב כיום מחלתו הרביעי והעובד יהיה זכאי לדמי מחלה בגובה 100% משכרו הרגיל.

  חופשה ללא תשלום ודמי בידוד

  • בהתאם לסעיף 26ד לחוק דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה.
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, מושהית מערכת יחסי העבודה בין הצדדים ועל המעסיק לא חלה חובה לשלם לעובד דמי בידוד במהלך שהותו של העובד בחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי בידוד. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ולמעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא במקרים מיוחדים.
  • עובד שנכנס לבידוד במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה נכנס לבידוד, אינו זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.

  שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד

  • כל מעסיק ששילם לעובד שלו דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.07.2022, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד.
  • עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא יקבל החזר כלשהו, למעט בתקופה שמיום 21.12.2021 ועד ליום 14.02.2022 בה העובדים היו זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום ההיעדרות הראשון, והביטוח לאומי יחזיר למעסיקים 100% מהסכום ששולם לעובד עבור יום הבידוד הראשון בתקופה זו.
  • עבור יום הבידוד השני -המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
  • עבור יום הבידוד השלישי ואילך-הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
   • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
   • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
  • השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד.
  • מי שמעסיק עובדים זרים או עובדים פלסטינים צריך לוודא כי העובדים יפנו תחילה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה.
  • לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף ראו החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים.
  שימו לב
  לפרטים על המועדים שניתן להגיש בהם בקשות להחזר עבור תקופות בידוד שחלו בין 05.08.2021 ל-31.5.2022, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

  חשוב לדעת

  • עובד שנדרש לבידוד עקב חשש להידבקות בגין חזרתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק.
  • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
  • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.
  • גם עובדים עצמאים זכאים לדמי בידוד. למידע נוסף ראו תשלום דמי בידוד לעצמאים.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
  משרד הבריאות
  המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
  פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
  שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
  המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
  משרד הכלכלה והתעשייה
  שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
  משרד הרווחה
  • מוקד רווחה 118
  • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
  רשות המסים בישראל
  • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
  • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
  רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
  משרד החינוך
  המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
  הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים