הקדמה:

עובד שהיה בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, או בשל חובת בידוד של ילדו, וכן עובד שאינו חייב בבידוד אך נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו, עשוי להיות זכאי לדמי בידוד מהמעסיק עבור ימי היעדרותו מהעבודה
החל מ- 05.08.2021 גובה דמי הבידוד עשוי להשתנות בין עובדים מחוסנים, מחלימים או מנועי חיסון ועובדים שאינם מחוסנים
עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד (אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק), ועובד הנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
המעסיק רשאי לנכות חלק מימי ההיעדרות ממכסת ימי המחלה של העובד, והוא יהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר על חלק מהתשלום ששילם
למידע נוסף ראו דמי בידוד לעובדים השוהים בבידוד באתר משרד הבריאות, וכן שינויים בתשלום דמי בידוד למעסיקים החל מ-05.08.2021 באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב

החל מיום 29.10.2020 עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או שהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה.

 • החל מיום 01.01.2021, גם עובד שלא היה חלה עליו חובת בידוד (לדוגמה: מחוסן או מחלים) אשר נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי לדמי בידוד בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת.
 • ככלל, העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון בכל תקופת בידוד (אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום עבור יום מחלה ראשון). יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.
 • .החל מיום 05.08.2021 יש הבדל בגובה דמי הבידוד בין עובדים מחוסנים או מחלימים או מנועי חיסון לבין עובדים שאינם מחוסנים.
שימו לב
עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם עובדים זרים שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • המעסיק זכאי להחזר חלקי עבור דמי הבידוד ששילם לעובד במהלך היעדרותו. ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים השוהים בבידוד בגין היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד כמפורט להלן, אלא זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק.

מי זכאי?

 • כל עובד, (לרבות עובד זר או עובד פלסטיני המועסק בישראל), השוהה בבידוד בין התאריכים 29.10.2020 - 31.10.2021 ועונה על התנאים הבאים:
  1. השהייה בבידוד היא עקב חשש להידבקות של העובד בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד (מכל סיבה) של ילדו של העובד (בתנאי שגילו של הילד אינו עולה על 16 או שילדו הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי).
   • כאשר ילד של עובד (מתחת לגיל 16) חייב בבידוד, והעובד מצטרף אליו לבידוד כדי לטפל בו – והעובד עצמו שוהה בבידוד בפועל ומדווח על הבידוד, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד.
   • עובד שנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת (ולא עקב חשש להידבקות) אינו זכאי לדמי בידוד אך הוא זכאי לנצל ימי מחלה ולקבל דמי מחלה מהמעסיק.
   • סיבת הבידוד אינה הגעתו של העובד לישראל ממדינה אחרת, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק, או שהוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו בתקופה שבין 29.04.2020 ל- 29.10.2020 והוא חזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
   • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת והמציא למעסיקו העתק מהדיווח. (עובדים פלסטינים ימלאו את מספר תעודת הזהות הפלסטינית שלהם).
   • העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
  2. החל מיום 01.01.2021 גם עובד שהינו הורה (לרבות הורה אומנה) אשר לא חלה עליו חובת בידוד (מחוסן או מחלים) והוא נעדר מעבודתו כדי ללוות את ילדו (בתנאי שגילו של הילד אינו עולה על 16 או שילדו הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי) שחלה עליו חובת בידוד, זכאי לדמי בידוד בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
   • לא חלה על העובד חובת בידוד והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים.
   • סיבת הבידוד של ילדו אינה בגלל חזרתו של הילד מחו"ל לישראל או בגלל היות הילד חולה מאומת.
   • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.
   • העובד מסר הצהרה למעסיקו כי אין לילד הורה אחר שבתקופת היעדרות העובד נעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד.
   • העובד לא עבד בתקופת היעדרותו.
טיפ
הורים רשאים ללוות את ילדיהם השוהים בבידוד לסירוגין, ולהיות זכאים לדמי בידוד בהתאם לימי היעדרותם בפועל.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד למסור למשרד הבריאות דיווח על הבידוד שלו ובמקרה הצורך על הבידוד של ילדו, באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל (רלוונטי רק למי שנסע מטעם המעסיק) או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת ולהמציא למעסיק העתק מהדיווח.
  • הדיווח צריך להיעשות 4 ימים לכל היותר לאחר תחילת הבידוד (בעת דיווח לאחר יותר מ-4 ימים מתחילת הבידוד, דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה שלאחר הדיווח ו-4 הימים שקדמו לדיווח).
דוגמה
אם העובד נכנס לבידוד ב-01.11.2020 ודיווח למשרד הבריאות על שהותו בבידוד רק ביום 06.11.2020, העובד יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו נכנס לבידוד ב-03.11.2020.
 • עובד זר יזדהה במשרד הבריאות באמצעות מספר דרכון ושם המדינה ועובד פלסטיני המועסק בישראל יזדהה במשרד הבריאות באמצעות מספר תעודת הזהות הפלסטינית.
 • החל מיום 05.08.2021 עובד השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו או עובד שלא חלה עליו חובת בידוד (מחוסן או מחלים) אשר נעדר מעבודתו על מנת ללוות את ילדו השוהה בבידוד, נדרשים בנוסף למסור למעסיק טופס הצהרה כי אין לילד הורה אחר שבתקופת היעדרות העובד נעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד.
  • הורה שהוא הורה אומנה לא יכלול בהצהרה את פרטי הילד באומנה ויצרף להצהרה אישור על היותו הורה אומנה.
 • לאחר קבלת העתק הדיווח על חובת הבידוד, מחויב המעסיק לשלם לעובד דמי בידוד עבור כל ימי היעדרותו מהעבודה בתקופת הבידוד, למעט היום הראשון.
שימו לב
עובד שלא חלה עליו חובת בידוד (מחוסן או מחלים), אשר נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי לדמי בידוד באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.01.2021, בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת, והוא המציא למעסיק עד ליום 04.09.2021 את העתק הדיווח למשרד הבריאות על הבידוד של ילדו וטופס הצהרה שלא היה באותו מועד הורה אחר שנעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד.

מועד תשלום דמי בידוד

 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח על חובת הבידוד לפחות 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, על המעסיק לשלם לעובד את דמי הבידוד במועד התשלום הקרוב של השכר החודשי.
 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח במועד מאוחר יותר, יהיה העובד זכאי לתשלום דמי הבידוד במועד הבא לתשלום שכר העבודה.

הפרת החובה של המעסיק

דמי הבידוד

 • דמי הבידוד ישולמו רק עבור אותם ימים בהם העובד נעדר מעבודתו בשל חובת הבידוד או בשל היותו הורה מלווה לילד אשר חלה עליו חובת בידוד, והעובד אינו זכאי לדמי בידוד עבור ימים בהם לא אמור היה לעבוד. עובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע, יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה. לחישוב מספר ימי הבידוד בתקופת הבידוד, עבורם הוא זכאי לתשלום ראו כאן.
 • החל מיום 05.08.2021 עובד יהיה זכאי לדמי בידוד עד המועד המוקדם ביותר שבו הוא ובהתאמה - ילדו, רשאים לצאת מהבידוד, בכפוף לתוצאות בדיקות קורונה.
  • נכון לאוגוסט 2021, תקופת הבידוד המקסימלית שעבורה ניתן לקבל דמי בידוד קוצרה ל-7 ימים או עד קבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם היא נערכה ביום ה-7 לבידוד, המאוחר מביניהם. במקרה זה מי שעשה בדיקת קורונה שנייה ביום ה-8 לבידוד ואילך, יוכל לקבל תשלום רק עבור 7 ימי בידוד.
דוגמה
 • במקרה בו ניתן לקצר את תקופת הבידוד בכפוף לביצוע בדיקת קורונה שניה ביום ה-7:
  • עובד שיבצע את הבדיקה ביום ה-7, יהיה זכאי לדמי בידוד עם תום תקופת הבידוד.
  • עובד שלא יבצע את הבדיקה, יהיה זכאי לדמי בידוד עבור תקופת בידוד של 7 ימים בלבד.
 • דין דמי בידוד כדין דמי מחלה, ועל כן דמי בידוד נחשבים חלק משכר עבודה של העובד, ועל המעסיק לנכות מתשלום זה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכו'. כמו כן יש לכלול את הרכיב של דמי בידוד בחישוב פיצויי פיטורים ולהפריש ממנו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני של העובד.
 • ניכוי יום ההיעדרות הראשון

  • העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון, אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום עבור יום מחלה ראשון. יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.
  דוגמה
  • עובד חודשי מועסק 5 ימים בשבוע, ושכרו היומי עומד על 250 ש"ח.
  • העובד שהה 14 ימים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, ונעדר מעבודתו 10 ימים בפועל (5 ימי עבודה בכל שבוע).
  • העובד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות ובסה"כ זכאי העובד לתשלום בסך 2,250 ש"ח (9 X‏ 250 ש"ח) עבור ימי היעדרותו בגין הבידוד.
  • למרות זאת, אם העובד יבחר להחשיב את יום היעדרותו הראשון כיום חופשה, הוא יהיה זכאי בנוסף לסכום הנ"ל, גם לשכר רגיל עבור יום ההיעדרות הראשון, ובנוסף ינוכה לו יום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים לרשותו.
   • עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום לדמי מחלה מהיום הראשון, זכאי לתשלום דמי בידוד גם עבור היום הראשון להיעדרותו. למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב (תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית) רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד.
   • עובד ששוהה בבידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, כולל היום הראשון.
   • במקרה של הורים מלווים אשר אינם נדרשים לבידוד אך נעדרו לסירוגין מעבודתם בשל חובת הבידוד של ילדם, יום ההיעדרות הראשון יופחת רק מהתשלום להורה שנעדר ראשון מעבודתו, ובלבד שבטופס ההצהרה שמסר העובד למעסיק הוא הצהיר על הימים בהם נעדר ההורה האחר מעבודתו בשל חובת הבידוד של ילדם, וצירף את ההצהרה שהגיש ההורה האחר למעסיקו.

  גובה דמי הבידוד עד ליום 04.08.2021

  • עבור תקופת בידוד שהחלה עד ליום 04.08.2021, ישלם המעסיק לעובד בגין ימי ההיעדרות (למעט יום ההיעדרות הראשון) דמי בידוד בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו. רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב השכר ברוטו הם:
   • שכר יסוד;
   • תוספת ותק;
   • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות;
   • תוספת משפחה;
   • תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • בזמן היעדרות בשל בידוד לא ישולמו הוצאות נסיעה.

  חישוב ערך יום הבידוד לעובדים לפי שעות

  • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי חישוב ערך יום בידוד של עובדים שעתיים העובדים בשעות משתנות, אך ייתכן וניתן להקיש מחוקים אחרים שערך יום בידוד של עובדים אלה הנו ממוצע השכר ליום עבודה ב-3 חודשים שקדמו לתקופת הבידוד (שכר יום ממוצע שווה לשכר 3 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי העבודה שעבד העובד בחודשים אלה).

  גובה דמי הבידוד עבור תקופת בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021

  • עבור תקופת בידוד שהחלה החל מיום 05.08.2021, ישלם המעסיק לעובד בגין ימי ההיעדרות (למעט יום ההיעדרות הראשון) דמי בידוד בגובה 100% או 75% משכר העבודה הרגיל כמפורט להלן:

  דמי בידוד בגובה 100% מהשכר הרגיל

  • העובדים הבאים זכאים ל100% משכרם עבור ימי היעדרותם (למעט היום הראשון):
   1. עובד שחלה עליו חובת בידוד (בשלל חשש להידבקות או עקב חובת בידוד של ילדו, מכל סיבה שהיא) והוא זכאי לדמי בידוד כמפורט בסעיף 1 בפרק של מי זכאי ובנוסף מתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:
    • הוא קיבל מנת חיסון ראשונה וטרם חלפו 30 יום מהחיסון במועד תחילת הבידוד, או שקיבל 2 מנות חיסון וטרם חלפו 7 ימים מהחיסון השני במועד תחילת תקופת הבידוד, ובתנאי שהמציא למעסיקו אישור על החיסון.
    • הוא מחלים והמציא אישור על כך, ולמרות זו הוא חייב בבידוד.
    • רופא קבע כי יש לגביו מניעה רפואית להתחסן, או שהוא נמנה עם ציבור שאין המלצה לגביו להתחסן או שהוא קטין.
   2. עובד שהוא הורה (לרבות הורה אומנה) השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו (מתחת לגיל 16) ומתקיימים כל התנאים הבאים (אף אם ההורה אינו מחוסן /מחלים או מנוע חיסון):
    • סיבת הבידוד של ילדו אינה בגלל היות הילד חולה מאומת.
    • סיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד לישראל מחו"ל.
    • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיק העתק מהדיווח.
    • העובד מסר טופס הצהרה למעסיקו,כי אין לילד הורה אחר שנעדר מעבודתו בתקופה זו לשם השגחה על הילד.
    • העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
   3. עובד שלא חלה עליו חובת בידוד (מחוסן או מחלים) שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו והוא זכאי לדמי בידוד, כמפורט בסעיף 2 בפרק של מי זכאי.

  דמי בידוד בגובה 75% מהשכר הרגיל

  • שאר העובדים המצויים בבידוד, שאינם משתייכים לאף אחת מהקבוצות הזכאיות לתשלום מלא של דמי בידוד כמפורט למעלה, אשר אינם מנועי חיסון, לא התחסנו ואינם מחלימים -זכאים לדמי בידוד בגובה -75% משכרם הרגיל עבור ימי היעדרותם (למעט היום הראשון).
  דוגמה
  עובד הנמצא בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה והוא לא מחלים ולא התחסן (למרות שהוא יכול להתחסן),יהיה זכאי לדמי בידוד בגובה 75% משכרו הרגיל החל מיום ההיעדרות השני

  ניכוי ימי היעדרות מצבירת ימי מחלה

  • עבור תקופת היעדרות שתחילתה עד ליום 04.08.2021 - המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-4 ימים באותה תקופת בידוד.
  • עבור תקופת היעדרות שתחילתה החל מיום 05.08.2021- המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-3 ימים באותה תקופת בידוד.
  • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים (לדוגמה לזכותו של העובד עומדים רק 2 ימי מחלה), ינוכו ימי ההיעדרות עקב הבידוד מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.
  • במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור העובד את ימי המחלה הנדרשים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה של העובד.
  • אם בתום יחסי העבודה לא נשארה לעובד יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.
  דוגמה
  לעובד יש מספיק ימי מחלה צבורים
  • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
  • לרשות העובד עומדים 10 ימי מחלה.
  • אם תחילת תקופת הבידוד היא עד ליום 04.08.2021, המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 4 ימי מחלה, כך שלרשות העובד יישארו 6 ימי מחלה.
  • אם תחילת תקופת הבידוד היא החל מיום 05.08.2021, המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 3 ימי מחלה, כך שלרשות העובד יישארו 7 ימי מחלה.
  דוגמה
  לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים
  • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
  • בתום תקופת הבידוד הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, כשלרשות העובד עומדים 2 ימי מחלה ויום חופשה אחד.
  • המעסיק ינכה 2 ימי מחלה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד ויום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים שלו.
  • במקרה זה, גם אם תקופת הבידוד החלה לפני יום 05.08.2021 והמעסיק אמור היה לנכות לעובד 4 ימים מחלה, העובד לא יהיה חייב בתשלום שווי יום המחלה שנשאר לחובתו.

  תקופות בידוד חופפות ועוקבות

  • תקופת בידוד חופפת - אם אדם נכנס לבידוד בשל סיבה מסוימת ובמהלך התקופה השתנתה סיבת הבידוד, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו היה מדובר בתקופת בידוד אחת רצופה, והמעסיק לא יוכל לנכות לו ימי מחלה נוספים מעבר למה שמותר עבור תקופה אחת.
  דוגמה
  • אדם התחיל ביום 05.08.2021 תקופת בידוד בשל חשש שנדבק בקורונה ועוד לפני שסיים את תקופת הבידוד הראשונה נדרש לתקופת בידוד נוספת בשל חשש שילדו נדבק בקורונה.
  • כל תקופת הבידוד תחשב כתקופת בידוד אחת ברצף והעובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה ( בכפוף לכך שהחל מיום 05.08.2021 תקופת הבידוד שעבורה ישולמו דמי בידוד היא עד המועד המוקדם ביותר שבו רשאי העובד או בהתאמה ילדו לצאת מהבידוד, בהתאם לתוצאת בדיקה).
  • המעסיק יהיה רשאי לנכות מקסימום 3 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של העובד עבור כל תקופת הבידוד הרצופה.
  • תקופת בידוד עוקבת - אם אדם סיים את תקופת הבידוד ומיד נכנס לתקופת בידוד נוספת, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד עבור מלוא ימי הבידוד כאילו היה מדובר בתקופת בידוד אחת רצופה, והמעסיק לא יוכל לנכות לו והמעסיק לא יוכל לנכות לו ימי מחלה נוספים מעבר למה שמותר עבור תקופה אחת.

  עובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה והתגלה כחולה מאומת

  • אם עובד שהה בבידוד בשל חשש להידבקות ובמהלך תקופת הבידוד התברר שהעובד הוא חולה מאומת, אזי מיום גילוי המחלה ייחשב העובד כנעדר עקב מחלה ויהיה זכאי לדמי מחלה (ולא דמי בידוד), כשימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשותו ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.
  דוגמה
  • עובד שהה בבידוד 2 ימים עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה. ביום השלישי התגלה העובד כחולה מאומת והוא נדרש להישאר בבידוד 7 ימים נוספים (בסה"כ 9 ימי בידוד).
  • עבור הימים בהם שהה העובד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה זכאי העובד לתשלום דמי בידוד עבור יום אחד, והמעסיק רשאי לנכות 2 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של העובד.
  • עבור 7 הימים בהם שהה העובד בבידוד עקב היותו חולה מאומת, זכאי העובד לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים העומדים לרשותו.
  • ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה (2 ימים), נחשבים כחלק מתקופת המחלה של העובד ולכן יום מחלתו הראשון של העובד (היום השלישי לשהותו בבידוד) ייחשב כיום מחלתו השלישי והעובד יהיה זכאי עבור יום מחלה זה לתשלום דמי מחלה בגובה 50% משכרו הרגיל. החל מיום ההיעדרות הרביעי יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בגובה 100%, בתנאי שעומדים לרשותו ימי מחלה צבורים והמעסיק ינכה את ימי המחלה מיתרת ימי המחלה הצבורים.
  • אם עובד שלא חלה עליו חובת בידוד נעדר מהעבודה על מנת ללוות את ילדו ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות, ובמהלך הבידוד התגלה שילדו חולה מאומת, אזי מיום גילוי המחלה אצל ילדו, יהיה העובד זכאי לתשלום ימי מחלה עקב מחלת ילד (ולא דמי בידוד).ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשות העובד ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.
  דוגמה
  עובד נעדר מהעבודה במשך 3 ימים בשל חובת בידוד שחלה על ילדו עקב חשש להידבקות הילד בקורונה. ביום הרביעי לבידוד הילד התגלה כחולה מאומת ונשאר בבידוד 7 ימים נוספים. (סה"כ 10 ימי בידוד)
  • עבור 3 הימים בהם שהה הילד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה זכאי העובד לתשלום עבור 2 ימי בידוד והמעסיק רשאי לנכות 3 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של של העובד.
  • עבור 7 הימים בהם שהה הילד בבידוד עקב היותו חולה מאומת, זכאי העובד לתשלום דמי מחלה עקב מחלת ילד בהתאם לימי המחלה הצבורים העומדים לרשותו.
  • ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה (3 ימים), נחשבים כחלק מתקופת המחלה של הילד ולכן יום מחלתו הראשון של הילד (היום הרביעי לשהותו בבידוד) ייחשב כיום מחלתו הרביעי והעובד יהיה זכאי לדמי מחלה בגובה 100% משכרו הרגיל.
  הערת עריכה
  במקרה של עובד ששוהה בבידוד עקב בידוד של ילדו בשל חשש להדבקות, והילד התגלה כחולה מאומת, האם העובד זכאי לדמי מחלה או דמי בידוד? העובד עומד בתנאי ההגדרה של "עובד השוהה בבידוד" כי לא הוא חולה אלא ילד ולכן לדעתי סעיף 26 ו לא חל, ולכן העובד זכאי לדמי בידוד ולא דמי מחלה במקרה זה.
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 11:38, 10 באוגוסט 2021 (IDT)

  חופשה ללא תשלום ודמי בידוד

  • בהתאם לסעיף 26ד לחוק דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, ולכן הכללים החלים על תשלום דמי מחלה בעת חופשה ללא תשלום, חלים גם לגבי תשלום דמי בידוד בעת חופשה ללא תשלום.
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, מושהית מערכת יחסי העבודה בין הצדדים ועל המעסיק לא חלה חובה לשלם לעובד דמי בידוד במהלך שהותו של העובד בחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי בידוד. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ולמעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא במקרים מיוחדים.
  • עובד שנכנס לבידוד במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה נכנס לבידוד, אינו זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.

  שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד

  • כל מעסיק ששילם לעובד שלו דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.10.2021, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני.
  • עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
  • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
   • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
   • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
  • השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד.
  • מי שמעסיק עובדים זרים או עובדים פלסטינים צריך לוודא כי העובדים יפנו תחילה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה.
  • לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף ראו החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים.
  שימו לב
  בקשה לשיפוי בגין תקופת בידוד שהחלה מיום 05.08.2021 ניתן להגיש רק החל מיום 15.10.2021.

  חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
  • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
  משרד הבריאות
  המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
  פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
  שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
  המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
  משרד הכלכלה והתעשייה
  שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
  משרד הרווחה
  • מוקד רווחה 118
  • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
  רשות המסים בישראל
  • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
  • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
  רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
  משרד החינוך
  המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
  הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים