קצבת נכות כללית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

קצבת נכות כללית משולמת למי שעקב נכותו נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות
אם מקבלי קצבת נכות החלו לעבוד, הסכום הכולל שיתקבל מעבודתם ומהקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
לחישוב סכומי הקצבה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
שיעור הקצבה המלאה הוא 2,350 ש"ח, נכון לינואר 2018. החל ממרץ 2018 תשולם תוספת של 470 ש"ח לכל מקבלי הקצבה (בכל דרגות הנכות)
למידע נוסף ראו קצבת נכות באתר המוסד לביטוח לאומי
סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

עדכונים בקצבאות הנכות.
החל מקצבת הנכות שתשולם במרץ 2018 יעודכנו, בין היתר, הסכומים הבאים:
 • תינתן תוספת של 470 ש"ח לכל מקבלי קצבת הנכות (בכל הדרגות). מי ששוהה במוסד יקבל ישירות את מלוא התוספת.
 • הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן) בשיעור הגבוה (452 ש"ח) תשולם לכל מי שזכאי לקצבת נכות בשיעור מלא, ללא התניה באחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו.
לפרטים נוספים על השינויים הצפויים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות
המוסד לביטוח לאומי מפעיל את יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.
לפרטים על אפשרויות נוספות לקבלת עזרה, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

שיעורי הקצבה

 • החל מהקצבה שתשולם במרץ 2018 תינתן תוספת של 470 ש"ח לכל מי שזכאי לקצבת נכות (בכל הדרגות). מי ששוהה במוסד וקצבת הנכות שלו מחולקת בינו לבין המוסד, יקבל את התוספת ישירות אליו (כלומר היא לא תחולק עם המוסד שבו הוא שוהה).
 • נכון לינואר 2018, שיעור הקצבה המלאה ליחיד הוא 2,350 ש"ח.
 • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל- 74% זכאי לקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי הכושר.
דוגמה:

מי שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 65%, יקבל קצבה בשיעור של 65% מקצבה מלאה.

סכום הקצבה שיקבל: 65% X‏ 2,350, כלומר 1,527 ש"ח, נכון לינואר 2018.

קצבה חודשית נוספת (קח"ן)

 • לקצבה חודשית נוספת זכאי מקבל קצבת נכות כללית העונה על כל 3 התנאים הבאים:
 1. נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה.
 2. נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות.
 3. הוא אינו שוהה במוסד.
 • החל ממרץ 2018 הקצבה החודשית הנוספת תהיה בסכום אחיד של 452 ש"ח לכל מי שזכאי לקצבת נכות בשיעור מלא, ללא התניה בגובה אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו.
 • סכומי הקח"ן נכון לינואר 2018:
אחוזי נכות רפואית סכומי הקח"ן
בין 40% ל- 49% (זכאות שהחלה ב-01.01.2017) 152 ש"ח
בין 40% ל-49% בגין לקות נפשית לפי סעיף 32א.(1) או סעיף 33 לתקנות, או לקות שכלית לפי סעיף 91 לתקנות. 351 ש"ח
בין 50% ל- 79% 351 ש"ח
80% ומעלה 452 ש"ח

תוספת תלויים

 • תוספת זו משולמת למקבל קצבת נכות עבור בן/בת זוג, אם הכנסתו של בן הזוג אינה עולה על 5,646 ש"ח (נכון ל-2018), ועבור שני הילדים הראשונים.
 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:
  • מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר מלאה (בשיעור 100% או 75%).
  • מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (בשיעור 74%, 65% או 60%), והוא עובד ומשתכר מעל 21% מהשכר הממוצע - מעל 2,080 ש"ח נכון ל-2018.
 • תוספת חלקית משולמת, בהתאם לחלקיות הדרגה, למקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (60%, 65% או 74%) והוא אינו עובד, או שהוא עובד ומשתכר פחות מ- 2,080 ש"ח (נכון ל-2018).
 • עקרת בית המקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן הזוג.
 • למקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסות שלא מעבודה ינוכו סכומי ההכנסות, אולם רק מסכום הקצבה (קצבה + תוספת) שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד (2,350 ש"ח נכון ל-2018).
 • בכל מקרה, הקצבה שתשולם להם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום קצבה מלאה ליחיד.
 • הכנסות שלא מעבודה הן, למשל: פנסיה, מלגה (כולל מלגה לאברך), הכנסה מרכוש, רווחים מהשקעות, קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם שהוא.
דוגמה:
 • מקבל קצבת נכות מלאה (2,350 ש"ח), נשוי עם 3 ילדים.
 • בת הזוג שלו משתכרת מעל ל- 5,646 ש"ח, ולכן הוא זכאי לתוספת תלויים רק עבור שני ילדים, בסכום של 1,879 ש"ח (2 X‏ 939).
 • יש בבעלותו דירה שהוא משכיר תמורת 1,500 ש"ח בחודש.
 • היות שהוא מקבל קצבת נכות מלאה ויש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 1,500 ש"ח, ינוכו מתוספת התלויים 1,500 ש"ח.

נתוני עבר

קצבת נכות למי שהחלו לעבוד

מי זכאי?

 • לקצבת נכות כללית זכאי מבוטח/ת תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או בשיעור של 40% לפחות, אם ליקוי אחד שיש לו הוא בשיעור של 25% לפחות), ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, או שכושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי ב-50% או יותר (כולל מי שהיה "עובד קטין", בגיל 16-18, בסמוך לפני שנגרם לו אי-הכושר להשתכר).
  • אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד.
  • הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע - 5,944 ש"ח לחודש (נכון ל-2018) והוא אחד מאלה:
  • הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע - 4,458 ש"ח לחודש (נכון ל-2018), אם אינו עונה על אחד מהתנאים בסעיף הקודם (נכות רפואית בשיעור 70% או 40% כאמור, או זכאות במשך 60 החודשים שצויינו).
 • עקרת בית: תושבת ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, נשואה, העונה על כל התנאים הבאים (מי שלא עונה על כל התנאים זכאותה תיבחן לפי התנאים הכלליים שצוינו לפני כן):
  • היא אינה עובדת ולא עבדה, כשכירה או כעצמאית, 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה - למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).
  • בעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים.
  • היא גרה עם בן הזוג ולא נפרדה ממנו ב-24 החודשים שלפני הגשת התביעה או אחריה.
  • נקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
  • עקב ליקוי אין לה כושר לעבוד במשק הבית, או שכושרה לעבוד במשק ביתה הצטמצם עקב הליקוי ב-50% או יותר.
 • חייל, מתנדב בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי:
  • מי שהגיש במהלך תקופת השירות תביעה ראשונה לקצבת נכות, תיבחן זכאותו ככל מבוטח אחר. ייתכן שיידרש מידע על תפקודו במסגרת שבה הוא משרת לצורך הערכת כושר ההשתכרות.
  • למי שנקבעה קצבת נכות לזמן בלתי מוגבל לפני שהחל את השירות, לא תופחת הקצבה כל עוד הוא משרת.
  • מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות.
 • מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן. למידע על זכאותם של מקבלי קצבת נכות שהגיעו לגיל פרישה ראו קצבת זיקנה לנכה.
 • לפרטים על המשך קבלת הקצבה למי שיוצא לחו"ל, ראו בהמשך ערך זה.
טיפ:
הכנסות בן/בת הזוג אינן משפיעות על הזכאות הבסיסית לקצבה, אלא עשויות להשפיע רק על הזכאות לתוספת תלויים.

מי לא זכאי

 • מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם בחו"ל בעת שלא היה תושב ישראל אינו זכאי לקצבת נכות.

הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין את כל המסמכים הרלוונטיים.
 • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשויים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו במסגרת התביעה.
 • מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות, ניתן למצוא ברשימת הערכים הספציפיים להן.
דוגמה:
 • אם אדם מגיש את הבקשה לקצבה בהקשר של מחלה, כגון מחלת לב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד מחלות/לקויות שעשויות להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
 • לצורך הדוגמה, נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והקפיד להגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא סוכרת.
 • נניח שהוועדה הרפואית קבעה לו:
  • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב.
  • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
 • לפי הנתונים האלה תיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
 • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

תהליך מימוש הזכות

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת נכות כללית
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
 • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
  • לעקרת בית - אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית)
 • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
 • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו.
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • מי שמשולמים לו דמי מחלה, יחל לקבל את הקצבה בתום פרק הזמן שבו קיבל את דמי המחלה.
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.
קצבת הנכות משולמת ב- 28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבון האפוטרופוסים.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ- 80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
 • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) ככל שהדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • אם התביעה לקבלת הקצבה נדחתה כי המבוטח לא שילם כחוק דמי ביטוח לאומי, תיתכן זכאות להענקה מטעמי צדק.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית

תשלום בזמן שהייה בחו"ל

 • מקבל קצבה שיצא לחו"ל ימשיך לקבלה בחודש היציאה לחו"ל, ומתחילת החודש שלאחר מכן - למשך שלושה חודשים נוספים.
 • תשלום הקצבה בחו"ל לאחר מכן אפשרי בנסיבות מסוימות, כגון:
  • העסקת מקבל הקצבה או בן זוגו על-ידי מעסיק ישראלי בחו"ל
  • קבלת טיפול רפואי מיוחד בחו"ל
  • שהייה במדינה שחתמה עם ישראל על אמנה הכוללת את ענף ביטוח נכות (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי)
 • לאחר חזרתו לארץ, יחודש תשלום הקצבה לזכאי החל מה-1 בחודש שבו חזר ארצה.

חשוב לדעת

 • מי שכושר התפקוד שלהם נפגע באופן זמני בעקבות תאונה (שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים), עשויים להיות זכאים לתשלום דמי תאונה.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים החשודים בקבלת קצבה במרמה, ובמקרים מסוימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים במקרים אלה ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
 • הגשת התביעה לקצבת נכות כללית אינה שוללת את הזכאות להגיש גם תביעה פרטית לחברת ביטוח בגין אי-כושר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים