קצבת נכות כללית (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

קצבת נכות כללית משולמת למי שעקב נכותו נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות
על פי חוק לרון, מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד - הסכום הכולל שיתקבל מעבודתם ומקצבה שיקבלו יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות שקיבלו
שיעור הקצבה המלאה הינו 2,342 ש"ח (החל מיום 01.01.2014)
למידע נוסף ראו קצבת נכות באתר המוסד לביטוח לאומי
לחישוב סכום הקצבה המשוער לזכאים במחשבון המוסד לביטוח לאומי


קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

מי זכאי?

 • מבוטח/ת תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
 1. אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי ב–50% או יותר.
 2. אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד.
 3. הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (5,453 ש"ח, החל מיום 01.01.2014) - למי שזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור (נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה, או 40% לפחות לפי סעיף 33 ו/או 91), או שהוא היה זכאי לקצבת נכות 60 חודשים בתקופה שבין יום 01.08.2002 ליום 31.07.2009.
 4. הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע (4,090 ש"ח, החל מיום 01.01.2014) - למי שזכאי לקצבה לתקופה שאינה ממושכת, אין לו ליקוי חמור כפי שפורט בסעיף הקודם והוא לא היה זכאי לקצבת נכות 60 חודשים בתקופה בתקופה שבין יום 01.08.2002 ליום 31.07.2009.
 • עקרת בית: תושבת ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, נשואה, שאינה עובדת כשכירה או כעצמאית, אשר בעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, שעקב ליקוי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית.
 • במקרים הבאים עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר:
 1. היא עבדה כשכירה או כעצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה - למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).
 2. היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו ב-24 החודשים שקדמו להגשת התביעה או לאחריה.

מי לא זכאי

 • מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם בחו"ל בעת שלא היה תושב ישראל אינו זכאי לקצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי הקצבה

 • שיעור הקצבה המלאה ליחיד הינו 2,342 ש"ח, החל מיום 01.01.2014 (לפני כן 2,299 ש"ח).
 • נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל- 74% זכאי לקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי הכושר. (למשל, נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 65%, יקבל קצבה בשיעור של 65% מקצבה מלאה).
 • קצבת הנכות משולמת ב- 28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבון האפוטרופסים.

קצבה חודשית נוספת (קח"ן)

 • תוספת לקצבה החודשית משולמת, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית, למי שעונה על כל שלושת התנאים הבאים:
 1. נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה.
 2. נקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות (במקרה של נכות נפשית ו/או שכלית - 40% לפחות).
 3. הוא אינו שוהה במוסד.
 • סכומי התוספת:
  • למי שנקבעה נכות רפואית בין 50% ל- 69%: 252 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2014 (247 ש"ח לפני כן). החל מיום 01.03.2014, יקבל תוספת זו גם מי שנקבעה לו נכות נפשית ו/או שכלית בין 40% ל-49%.
  • למי שנקבעה נכות רפואית בין 70% ל- 79%: 306 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2014 (301 ש"ח לפני כן).
  • למי שנקבעה נכות רפואית של 80% ויותר: 372 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2014 (365 ש"ח לפני כן).

תוספת תלויים

 • תוספת זו משולמת למקבל קצבת נכות עבור בן/בת זוג, אם הכנסתו של בן הזוג אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, ועבור שני הילדים הראשונים.
 • עקרת בית המקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן הזוג.
 • לפרטים נוספים על תנאי הזכאות ושיעורי התוספת, ראו תוספת תלויים לקצבת נכות כללית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים