הקדמה:

כל צרכן זכאי להזמין בדיקה למונה החשמל שלו על-ידי חברת החשמל או על-ידי בודק חיצוני
במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, הבדיקה תבוצע ללא תשלום
לפרטים נוספים ראו באתר רשות החשמל


 • כל צרכן חשמל רשאי להזמין בדיקה למונה החשמל שלו.
 • במקרים הבאים בדיקת המונה תבוצע ללא תשלום:
  • אם התברר שהמונה אינו תקין.
  • אם לא נערכה בדיקה למונה במהלך 3 השנים הקלנדריות האחרונות (מינואר עד דצמבר כל שנה), והבדיקה נערכת במקום מגוריו או מקום עסקו של הצרכן, כשהמונה אינו נלקח לבדיקת מעבדה.

מי זכאי?

 • כל צרכן חשמל בישראל.

הליך מימוש הזכות

 • יש להתקשר למוקד חברת החשמל בטלפון 103 ולבקש בדיקת מונה.
 • ניתן לבחור אם הבדיקה תיערך על-ידי חברת החשמל או על-ידי בודק חיצוני.
 • בדיקת המונה על-ידי חברת החשמל, או הסרתו לצורך בדיקה על ידי בודק אחר, תיעשה בתוך חודש ימים מהיום שהתקבלה בקשת הצרכן.

בדיקה על ידי חברת החשמל

 • הבדיקה על-ידי חברת החשמל יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים -
 1. בדיקה בבית הצרכן או במקום העסק שלו:
  • פעם אחת במהלך 3 שנים קלנדריות, יכול צרכן לבקש בדיקת מונה בביתו או במקום העסק שלו, וזאת ללא תשלום, ללא קשר לתוצאות הבדיקה.
  • אם הצרכן מבקש בדיקה נוספת בביתו או במקום העסק שלו במהלך 3 השנים הקלנדריות, עליו לשלם עבור הבדיקה הנוספת, אלא אם כן נמצאה תקלה במונה.
 2. בדיקה במעבדות חברת החשמל:
  • חברת החשמל יכולה לבצע את הבדיקה במעבדותיה.
  • במקרה כזה, היא תסיר המונה הקיים ותהיה אחראית להרכיב מונה חלופי.
  • אם מתברר כי המונה תקין, ישלם הצרכן עבור הבדיקה ועבור הסרת המונה והתקנת המונה החדש.
  • אם מתברר כי המונה אינו תקין, יהיה הצרכן פטור מתשלום, למעט במקרה של צריכת חשמל שלא כדין.
  • דו"ח הבדיקה יישלח לצרכן תוך 7 ימים מיום ביצוע הבדיקה.

בדיקה על ידי בודק חיצוני

 • הצרכן יכול לבחור בודק חיצוני שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות.
 • חברת החשמל תהיה אחראית להסיר את המונה ולמסור אותו לבודק שנבחר על ידי הצרכן. חברת החשמל תתקין מונה חלופי, ובתום הבדיקה יעביר הבודק המוסמך את המונה לידי חברת החשמל.
 • עלות הבדיקה אצל הבודק החיצוני תחול על הצרכן, למעט במקרה שבו המונה אינו תקין. במקרה כזה, ישלם הצרכן עבור הסרת המונה והתקנתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים