הקדמה:

כל צרכן זכאי לבקש את בדיקת מונה החשמל שלו על ידי חברת החשמל או על ידי בודק חיצוני
במקרים מסוימים, הבדיקה הינה ללא תשלום
ניתן לדרוש בדיקת מונה בחינם רק אחת לשלוש שנים
לפרטים נוספים ראו באתר רשות החשמל


צרכן רשאי לבקש את בדיקת מונה החשמל שלו, ובמקרים מסוימים הבדיקה הינה ללא תשלום.

בדיקה על ידי חברת החשמל

הבדיקה על ידי חברת החשמל יכולה להתבצע באחת משתי דרכים:

בבית הצרכן או במקום העסק שלו

 • פעם אחת במהלך שלוש שנים קלנדריות, יכול צרכן לבקש בדיקת מונה בביתו או במקום העסק שלו, וזאת ללא תשלום, ללא קשר לתוצאות הבדיקה.
 • אם הצרכן מבקש בדיקה נוספת בביתו או במקום העסק שלו במהלך שלוש השנים הקלנדריות, עליו לשלם עבור הבדיקה הנוספת, אלא אם כן נמצאה תקלה במונה.

במעבדות חברת החשמל

 • חברת החשמל יכולה לבצע את הבדיקה במעבדותיה.
 • במקרה כזה, היא תסיר המונה הקיים ותהיה אחראית להרכיב מונה חלופי.
 • אם מתברר כי המונה תקין, ישלם הצרכן עבור הבדיקה ועבור הסרת המונה והתקנת המונה החדש.
 • אם מתברר כי המונה אינו תקין, יהיה הצרכן פטור מתשלום, למעט במקרה של צריכת חשמל שלא כדין.
 • דו"ח הבדיקה יישלח לצרכן תוך שבעה ימים מיום ביצוע הבדיקה.

בדיקה על ידי בודק חיצוני

 • הצרכן יכול לבחור בודק חיצוני שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות.
 • חברת החשמל תהיה אחראית להסיר את המונה ולמסור אותו לבודק שנבחר על ידי הצרכן. חברת החשמל תתקין מונה חלופי, ובתום הבדיקה יעביר הבודק המוסמך את המונה לידי חברת החשמל.
 • עלות הבדיקה אצל הבודק החיצוני תחול על הצרכן, למעט במקרה שבו המונה אינו תקין. במקרה כזה, ישלם הצרכן עבור הסרת המונה והתקנתו.

מי זכאי?

 • כל צרכני החשמל בישראל.

חשוב לדעת

 • בדיקת המונה תהיה בחינם רק באחד משני המצבים הבאים:
  • בכל מקרה שהתברר שהמונה אינו תקין.
  • אם הבדיקה נערכת בפעם הראשונה בשלוש שנים קלנדריות והבדיקה נעשית במקום מגוריו או מקום עסקו של הצרכן והיא אינה נלקחת לבדיקת מעבדה.
 • בדיקת המונה על ידי חברת החשמל, או הסרתו לצורך בדיקה על ידי בודק אחר, תיעשה לא יאוחר מחודש ימים מיום קבלת בקשת הצרכן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים