כל צרכן זכאי להזמין בדיקה למונה החשמל שלו על-ידי חברת החשמל או על-ידי בודק חיצוני
במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, הבדיקה תבוצע ללא תשלום
למידע נוסף ראו בספר אמות המידה באתר רשות החשמל


כל צרכן חשמל רשאי להזמין בדיקה למונה החשמל שלו.

 • במקרים הבאים בדיקת המונה תבוצע ללא תשלום:
  • אם התברר שהמונה אינו תקין.
  • אם לא נערכה בדיקה למונה במהלך 3 השנים הקלנדריות האחרונות (מינואר עד דצמבר כל שנה), והבדיקה נערכת במקום מגוריו או מקום עסקו של הצרכן, כשהמונה אינו נלקח לבדיקת מעבדה.

מי זכאי?

 • כל צרכן חשמל בישראל.

הליך מימוש הזכות

 • יש להתקשר למוקד חברת החשמל בטלפון 103 ולבקש בדיקת מונה.
 • ניתן לבחור אם הבדיקה תיערך על-ידי חברת החשמל או על-ידי בודק חיצוני.
 • בדיקת המונה על-ידי חברת החשמל, או הסרתו לצורך בדיקה על ידי בודק אחר, תיעשה בתוך חודש ימים מהיום שהתקבלה בקשת הצרכן.

בדיקה על ידי חברת החשמל

 • הבדיקה על-ידי חברת החשמל יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים:
  1. בדיקה בבית הצרכן או במקום העסק שלו
   • פעם אחת במהלך 3 שנים קלנדריות, יכול צרכן לבקש בדיקת מונה בביתו או במקום העסק שלו, וזאת ללא תשלום, ללא קשר לתוצאות הבדיקה.
   • אם הצרכן מבקש בדיקה נוספת בביתו או במקום העסק שלו במהלך 3 השנים הקלנדריות, עליו לשלם עבור הבדיקה הנוספת, אלא אם כן נמצאה תקלה במונה.
  2. בדיקה במעבדות חברת החשמל
   • חברת החשמל יכולה לבצע את הבדיקה במעבדותיה.
   • במקרה כזה, היא תסיר המונה הקיים ותהיה אחראית להרכיב מונה חלופי.
   • אם מתברר כי המונה תקין, ישלם הצרכן עבור הבדיקה ועבור הסרת המונה והתקנת המונה החדש.
   • אם מתברר כי המונה אינו תקין, יהיה הצרכן פטור מתשלום, למעט במקרה של צריכת חשמל שלא כדין.
   • דו"ח הבדיקה יישלח לצרכן תוך 7 ימים מיום ביצוע הבדיקה.

בדיקה על ידי בודק חיצוני

 • הצרכן יכול לבחור בודק חיצוני שהוסמך על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 • חברת החשמל תהיה אחראית להסיר את המונה ולמסור אותו לבודק שנבחר על ידי הצרכן. חברת החשמל תתקין מונה חלופי, ובתום הבדיקה יעביר הבודק המוסמך את המונה לידי חברת החשמל.
 • עלות הבדיקה אצל הבודק החיצוני תחול על הצרכן, למעט במקרה שבו המונה אינו תקין. במקרה כזה, ישלם הצרכן עבור הסרת המונה והתקנתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

רשות החשמל - ספר אמות המידה, יולי 2021 אמת מידה 15 - בדיקת דיוק מונה ותקינותו

הרחבות ופרסומים