בקשה לתיקון שומה מוגשת כאשר קיימת טעות בפרטים מסוימים בלבד בשומה
בכל מקרה אחר, כגון טעות בפרטים אחרים או טענה אחרת כלפי החיוב, יש להגיש ערעור
לפרטים נוספים ראו המדריך להיטל השבחה באתר השירותים והמידע הממשלתי


במקרה שהתקבלה הודעה על חיוב בהיטל השבחה, ונפלה טעות באחד מהפרטים המפורטים בהמשך, ניתן להגיש בקשה לתיקון שומת היטל השבחה.

 • במקרה שקיימת טעות בכל נושא אחר, אשר משפיעה על עצם החיוב או על גובהו, יש להגיש השגה על היטל השבחה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שקיבל הודעה על חיוב בהיטל השבחה, ולדעתו נפלה טעות באחד מהבאים:
  • פרטי המקרקעין שלגביהם נערכה השומה.
  • הנתונים הפיזיים של המקרקעין (כגון גודל המקרקעין, שטח בנוי וכדומה).
  • תוכניות החלות על המקרקעין (כגון תוכניות פיתוח, פינוי בינוי וכדומה).
  • הזכויות שיש לחייב במקרקעין (זכויות חכירה, זכויות בניה נוספות, זכויות מעבר וכדומה).

למי ואיך פונים

 • יש ליצור קשר עם הוועדה המקומית הרלוונטית, לצורך בירור ההליך והמסמכים הנדרשים בהתאם לטענת הפונה.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לוועדה המקומית הרלוונטית לצורך בירור ההליך וצירוף המסמכים הנדרשים.
 • הוועדה המקומית תמנה שמאי.
 • שמאי הוועדה יבדוק את הטענה או הטענות, ואם אכן נפלה טעות, בנושאים אלה בלבד, בהתאם לטענת החייב, יערוך השמאי שומה מתוקנת וזו תועבר לבעל המקרקעין החייב בהיטל.

חשוב לדעת

 • כאשר קיימת מחלוקת לגבי עצם החיוב או גובהו, השאלה אם תוגש בקשה לתיקון או השגה תלויה במקור המחלוקת:
  • אם בעל הנכס סבור שחייבו אותו בגלל טעות באחד מהפרטים הנזכרים לעיל, עליו להגיש בקשה לתיקון.
  • אם בעל הנכס סבור שחייבו אותו בגלל טעות הנוגעת לכל נושא אחר שאינו נזכר לעיל, עליו להגיש השגה על היטל השבחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים