החברות המאכלסות בדיור הציבורי מחוייבות לספק לדייריהן דיווחים, מידע ומענה בנושאים שונים הנוגעים להם


סעיף 2 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי מפרט לגבי חובות הדיווח, היידוע ומתן המענה של החברות המאכלסות בדיור הציבורי לדייריהן.

מי זכאי?

מתן מענה לדייר

 • יש לענות לכל פנייה של דייר בדיור הציבורי בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.
 • כל מידע או מענה לפנייה בכתב של הדייר, כולל הדיווחים המפורטים בהמשך, יועברו לו בכתב ובשפה ברורה ופשוטה.
 • דייר שהגיש בקשה או מסמכים לחברה מאכלסת, למשרד הבינוי והשיכון או למי שפועל מטעמם, יקבל אישור על כך שהוגשו.

דיווחים שוטפים לדיירים

 • לא יאוחר מה-15 בינואר וה-15 ביולי בכל שנה, על החברה המאכלסת לספק לדיירים דיווח שיתייחס ל-6 החודשים שקדמו לחודש הדיווח, ויכלול את הפרטים הבאים:
  • הסכומים שבהם חויב הדייר בתקופה זו וסכומם הכולל
  • יתרת החובות שלא שילם הדייר עד למועד הדיווח
  • אופן חישוב שכר הדירה בתקופת הדיווח
  • השינויים שחלו בשכר הדירה בתקופת הדיווח - במקרה שחלו שינויים
 • חברה שלא דיווחה ופירטה לדייר לגבי יתרת חובותיו, לא תהיה רשאית לגבות ממנו ריבית, הפרשי הצמדה או כל תוספת אחרת בשל אי-תשלום במועד של החובות עבור התקופה שלא דווחה.

יידוע הדיירים לגבי נושאים שונים

זכויות הדייר

 • על החברות המאכלסות להציב במשרדיהן שלט, ובו תצוין הזכות לקבל מידע על זכויות דיירים בדיור הציבורי והדרכים לקבלת המידע. השילוט ייכתב בשפות עברית, ערבית ורוסית.
 • בעת החתימה על חוזה השכירות, יש למסור לדייר מידע מלא בכתב לגבי חובותיו וזכויותיו לפי החוזה.

עלות תיקונים בדירה

 • במקרה שיש לתקן ליקויים בדירה, לפני ביצוע התיקון החברה תפרט לדייר לגבי:
  • סוג הליקויים
  • עלות תיקונם
  • שיעור ההשתתפות העצמית של הדייר (באחוזים)
  • סכום ההשתתפות העצמית שעל הדייר לשלם

חידוש תקופת הזכאות של הדייר

 • חודשיים לפני תום תקופת זכאותו של דייר לדיור ציבורי, על החברה המאכלסת לשלוח לו הודעה לגבי סיום התקופה. בהודעה יפורטו המסמכים שהדייר נדרש לצרף לבקשה לחידוש הזכאות.
 • אם הדייר הגיש בקשה לחידוש הזכאות ולא צירף אליה את כל המסמכים הנדרשים, על החברה להודיע לו, בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה, מהם המסמכים החסרים שעליו למסור.

החלטות שהתקבלו בעניינו של הדייר

 • בתוך 14 ימי עסקים מהמועד שהתקבלה החלטה כלשהי בעניינו של דייר, החברה המאכלסת תשלח לו עותק של ההחלטה, בצירוף הפרטים הבאים:
  • הנימוקים להחלטה
  • הדרכים להשיג או לערער על ההחלטה
  • חוות הדעת שעליהן התבססה ההחלטה
 • חובת היידוע אינה חלה על חוות דעת פנימיות של משרד הבינוי והשיכון או של החברה המאכלסת שניתנו לצורך קבלת ההחלטה.

דרישות תשלום

 • בכל דרישת תשלום או חוב מהדייר יש לפרט לגבי התשלומים הנדרשים.

מסירת מידע

 • יש לאפשר לדייר לקבל מידע ומסמכים מתיקו, כולל חוות דעת שאינן פנימיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים