חוק הביטוח הלאומי (ביטוח זיקנה וביטוח שאירים) מגדיר "ילד" כמי שטרם מלאו לו 18, או יותר, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ראו גם

הביטוח הלאומי מגדיר "ילד" בביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים, כבן/בת (כולל ילד חורג או מאומץ, או נכד שכל פרנסתו על המבוטח פרט לנער או נערה נשואים) שעונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • טרם מלאו לו 18 שנים.
 • טרם מלאו לו 20 שנים, הוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • טרם מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
 • טרם מלאו לו 21 שנה, הוא מתנדב לתקופה של עד 12 חודשים בשירות למטרה ציבורית או לאומית (בהתאם להגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית)), ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
 • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל.
 • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי-אזרחי בהתנדבות.
 • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.
 • הוא חייל בשירות סדיר ששירת בהתנדבות למטרה ציבורית שנה אחת לפני גיל 21, ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות (במקרה זה אין הגבלת גיל).

הגדרת ילד על פי חוק הבטחת הכנסה

 • בהתאם לחוק הבטחת הכנסה (הקובע את כללי הזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה), "ילד" מוגדר כאחד משני אלה:
  1. ילד כמשמעותו בהגדרת "ילד" על פי חוק הביטוח הלאומי.
  2. מי שאינו ילדו של תובע הגמלה, ומתקיימים לגביו כל אלה:
   • הוא עונה על אחד מהתנאים שצוינו בהגדרת "ילד" על פי חוק הביטוח הלאומי.
   • הוא מתגורר באופן קבוע עם תובע הגמלה.
   • תובע הגמלה מונה כאפוטרופוס שלו (גם אם חדל להיות האפוטרופוס כאשר הילד הגיע לגיל 18).

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים