קצבת שאירים חודשית משולמת על-ידי הביטוח הלאומי לאלמנות, אלמנים ויתומים של מבוטחים שנפטרו
את התביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה
אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש או חיים כידועים בציבור לא זכאים יותר לקצבת שאירים, מלבד במקרים מסוימים
ניתן לבדוק במחשבוני הביטוח הלאומי את הזכאות לקצבת שאירים ואת הזכאות לקבל יותר מקצבה אחת

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים, של תושבי ישראל שנפטרו.

טיפ

מי זכאי?

שימו לב
 • במקרים מסוימים שבהם אין זכאות לקצבה ניתן מענק שאירים חד פעמי.

תהליך מימוש הזכות

הגשת התביעה

 • יש להגיש את התביעה לקצבת שאירים לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה.
 • אם התביעה תוגש לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, יהיה ניתן לקבל את הקצבה רטרואקטיבית לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים.
 • לפרטים אודות ההליך ראו הגשת תביעה לקצבת שאירים.

תשלום הקצבה

 • הקצבה משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו חודש.
 • לאחר אישור התביעה, תישלח לזכאים הודעה על התשלום הראשון.
 • אם הנפטר קיבל קצבת זיקנה או קצבת נכות, קצבת השאירים תשולם מה-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.
 • אם הנפטר לא קיבל קצבת זיקנה או נכות ושאיריו זכאים להשלמת הכנסה, הקצבה תשולם מה-1 בחודש הפטירה.
 • אם הנפטר לא קיבל קצבת זיקנה או נכות ושאיריו אינם זכאים להשלמת הכנסה, בפטירות שאירעו עד ל-15 בחודש הקצבה תשולם מה-1 בחודש הפטירה, ובפטירות שאירעו מה-16 בחודש ואילך הקצבה תשולם מה-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.
 • התשלום מועבר לחשבון הבנק של הזכאי, בתנאי שהחשבון שלו בלבד, או שלו ושל הורהו, בנו, בתו, אחיו או אחותו.
 • לחברי קיבוץ או מושב שיתופי הקצבה תשולם, לפי בקשתם, לחשבון של הקיבוץ או המושב.
 • אם מעוניינים לשנות את מקום התשלום יש למלא טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים ולהגיש אותו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב. ניתן גם לסרוק את הטופס ולשלוח באופן מקוון.

תשלום קצבה לילד/ה

 • במקרה שהילד/ה מתגורר/ת עם ההורה, הקצבה משולמת להורה.
 • אם הילד/ה לא מתגורר/ת עם ההורה, הקצבה משולמת למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
דוגמה
אם ילד נמצא בפנימייה או אצל משפחת אומנה הקצבה תשולם למשרד הרווחה שמממן את החזקת הילד.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים הקצבה משולמת לאפוטרופוס שמונה לילד/ה:
  • ההורה של הילד/ה לא בישראל.
  • ההורה של הילד/ה פסול דין.
  • שני ההורים של הילד/ה נפטרו.
 • יתומים שמלאו להם 18 יכולים בתנאים מסוימים לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלהם.

תשלום לזכאים ששוהים במוסד

 • אם הזכאים שוהים במוסד וגוף ציבורי מממן את עיקר החזקתם במוסד זה, עליהם לשלם דמי השתתפות מתוך הקצבה.
 • הגוף הציבורי יגיש בקשה לביטוח הלאומי לחלק את הקצבה בינו לבין הזכאים.

זכאים שלא יכולים לגבות את הקצבה

 • אם לדעת המוסד לביטוח לאומי, בגלל הגבלות רפואיות הזכאים לא יכולים לגבות את הקצבה או לא עושים בה שימוש נכון ואין להם אפוטרופוס, היא תשולם ל"מקבל קצבה" שימנה המוסד לביטוח לאומי.
 • הודעה על כך תימסר לזכאים מראש.
דוגמה
גבר בן 85 חולה במחלה שמרתקת אותו לבית. הוא מתקשה לבצע קניות, לשלם חשבונות ולהגיע לבנק כדי למשוך כספים. אחרי שהביטוח הלאומי בדק את מסמכיו הרפואיים, אחיו הצעיר מונה כ"מקבל הקצבה".

שיעורי הקצבה (נכון לשנת 2024)

מקבל/ת הקצבה סכום הקצבה (נכון ל- 2024)
אלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,304 ₪
אלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,736 ₪
אלמן/ה בגיל 80 ומעלה 1,834 ₪
אלמן/ה עם ילד אחד 2,550 ₪
אלמן/ה עם שני ילדים 3,364 ₪
עבור כל ילד נוסף 814 ₪
יתומים שההורה שלהם לא זכאי/ת לקצבת שאירים כאלמנ/ה 1,079 ₪ אם יש ילד/ה אחד

814 ₪ לכל ילד אם יש מספר ילדים

יתומים ששני הוריהם נפטרו וכל הורה מזכה אותם בקצבה 2,157 ₪ לכל אחד מהילדים

תוספת ותק

 • תוספת ותק משולמת לשאירים של המבוטח בהתאם לשנות הביטוח שלו.
 • התוספת היא בשיעור 2% מסכום הקצבה על כל שנת ביטוח מלאה (12 חודשי ביטוח רצופים/לא רצופים).
 • כלל התוספת לא תעלה על 50% מהקצבה.
דוגמה
נפטר שהיה מבוטח מגיל 20 ועד לגיל הפרישה (67), כלומר היה מבוטח 47 שנים.
 • היות שתוספת הוותק לא עולה על 50% מהקצבה, אלמנתו זכאית לקצבת שאירים עם תוספת ותק מקסימלית של 25 שנה כפול 2%.
 • האלמנה לא זכאית לתוספת ותק עבור 22 השנים הנוספות בהן הנפטר היה מבוטח מעבר ל-25 השנים.
 • ב-2018 תוספת הוותק שולמה על כל שנת ביטוח שמעבר ל-4 שנים, ב-2017 היא שולמה על כל שנת ביטוח שמעבר ל-9 שנים, ולפני כן התוספת שולמה על כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנים.

דמי מחיה

 • דמי מחיה משולמים בהתאם לתנאי הזכאות ליתומים שלומדים לפחות 24 שעות שבועיות החל מכיתה ט' עד גיל 20.
 • למידע נוסף ראו דמי מחיה ליתומים (שאירים).

מקבלי קצבת שאירים ששוהים בחו"ל

 • זכאותם של מקבלי הקצבה ששוהים בחו"ל נקבעת לפי התקופה שהיו תושבי ישראל ומבוטחים, ובהתאם למדינה שהם שוהים בה.
 • למי ששוהים בחו"ל תקופה שלא עולה על 3 חודשים ברציפות הקצבה תשולם לחשבון הבנק שלהם בישראל.
 • למי ששוהים בחו"ל תקופה שעולה על 3 חודשים או שהיגרו מהארץ, המשך הזכאות ייבדק על ידי הביטוח הלאומי.
 • מי שמתגוררים במדינות דחתומות עם ישראל על אמנה בינלאומית עשויים לקבל את הקצבה במדינות אלה, גם אם הנפטרים לא היהו תושבי ישראל בעת הפטירה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.
 • שאירים שמתגוררים בארה"ב עשויים לקבל את הקצבה בהיותם בארה"ב, רק אם הנפטרים היו תושבי ישראל בעת הפטירה, והשאירים קיבלו על-פי החוק קצבת שאירים לפני שיצאו לארה"ב.
 • מקבלי קצבת שאירים ששוהים בחו"ל חייבים להמציא פעם בשנה טופס אישור חיים. את הטופס יש למסור למחלקת הזיקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי שמשויכים אליו. ניתן לשלוח אותו בדואר או לשים בתיבת השירות של הסניף (נדרש מסמך מקורי ולכן לא ניתן לשלוח את האישור בפקס).

אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש

הענקה מטעמי צדק

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות