הקדמה:

קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לשאירים של נפטר/ת ושיעורה נקבע על-פי גיל האלמן/ה ומספר הילדים (אם ישנם)
את התביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה
אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש או חיים כידועים בציבור אינם זכאים יותר לקצבת שאירים, מלבד מקרים מסוימים
במחשבוני המוסד לביטוח לאומי ניתן לבדוק זכאות לקצבת שאירים וכן אם ישנה זכאות לקבל שתי קצבאות במקביל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים, של תושבי ישראל שנפטרו.

 • הקצבה משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר לנפטר/ת ישנם שאירים ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. הנפטר היה תושב ישראל.
  2. הנפטר השלים תקופת אכשרה (לפרטים נוספים, ראו תנאי זכאות לקצבת שאירים).
  3. דמי הביטוח שולמו כחוק.
 • נפטר שהיה מבוטח שנה לפחות יזכה את שאיריו בתוספת ותק.
 • במקרים מסוימים שבהם אין זכאות לקצבה, ניתן מענק שאירים חד פעמי.
 • אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שאירים זכאים להטבות לפי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי.
 • אם הנפטר היה מבוטח בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בביטוח חיים, שאיריו עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים נוספת שתשולם על-ידי הגוף המנהל את קרן הפנסיה או הביטוח, ובהתאם לתנאי הקרן או הפוליסה.

מי זכאי?

שימו לב
אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש או חיים כידועים בציבור אינם זכאים יותר לקצבת שאירים, מלבד מקרים מסוימים. למידע נוסף ראו קצבת שאירים לאלמנות ואלמנים שנישאו מחדש.

תהליך מימוש הזכות

הגשת התביעה

 • יש להגיש את התביעה לקצבת שאירים לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה.
 • אם התביעה תוגש לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, יהיה ניתן לקבל את הקצבה רטרואקטיבית לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים.
 • לפרטים אודות ההליך ראו הגשת תביעה לקצבת שאירים.

תשלום הקצבה

 • הקצבה משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו חודש.
 • לאחר אישור התביעה, תישלח לזכאים הודעה על התשלום הראשון.
 • אם הנפטר קיבל קצבת זיקנה או קצבת נכות, קצבת השאירים תשולם מה-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.
 • אם הנפטר לא קיבל קצבת זיקנה או נכות ושאיריו זכאים להשלמת הכנסה, הקצבה תשולם מה-1 בחודש הפטירה.
 • אם הנפטר לא קיבל קצבת זיקנה או נכות ושאיריו אינם זכאים להשלמת הכנסה, בפטירות שאירעו עד ל-15 בחודש הקצבה תשולם מה-1 בחודש הפטירה, ובפטירות שאירעו מה-16 בחודש ואילך הקצבה תשולם מה-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.
 • התשלום מועבר לחשבון הבנק של הזכאי, בתנאי שהחשבון שלו בלבד, או שלו ושל הורהו, בנו, בתו, אחיו או אחותו.
 • לחברי קיבוץ או מושב שיתופי הקצבה תשולם, לפי בקשתם, לחשבון של הקיבוץ או המושב.
 • אם מעוניינים לשנות את מקום התשלום יש למלא טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים ולהגיש אותו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב. ניתן גם לסרוק את הטופס ולשלוח באופן מקוון.

תשלום קצבה ליתום/ה

 • במקרה שהיתום מתגורר עם הורהו, הקצבה משולמת להורה.
 • הקצבה משולמת לאפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט או בית דין מוסמך, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ההורה של הילד אינו בישראל.
  • ההורה של הילד הוא פסול דין.
  • שני הוריו של הילד נפטרו.
 • במקרה שהילד שוהה מחוץ לבית הוריו, הקצבה משולמת רק למי שנמצא בישראל ונושא בהוצאות החזקת הילד.
 • אם הילד שוהה בפנימיה של משרד הרווחה, הקצבה משולמת למשרד הרווחה (הנושא בעלויות החזקת הילד). הכסף ייחסך עבור הילד ויועבר אליו בהגיעו לגיל 18. למידע נוסף, ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי - זכויות ילדי פנימיות במוסד לביטוח לאומי.
 • יתום שמלאו לו 18 שנים, יכול בתנאים מסוימים לקבל את הקצבה לחשבונו בבנק.

תשלום לזכאי השוהה במוסד

 • אם הזכאי שוהה במוסד וגוף ציבורי מממן את עיקר החזקתו במוסד זה, עליו לשלם דמי השתתפות מתוך הקצבה.
 • הגוף הציבורי יגיש בקשה לביטוח הלאומי לחלק את הקצבה בינו לבין הזכאי.

זכאי שאינו יכול לגבות את הקצבה

 • אם לדעת המוסד לביטוח לאומי, בשל הגבלות רפואיות הזכאי אינו יכול לגבות את הקצבה או שאינו עושה שימוש נכון בקצבה ואין לו אפוטרופוס, היא תשולם למי שימנה המוסד לביטוח לאומי לקבל אותה.
 • הודעה על כך תימסר לזכאי מראש.
 • האדם שיתמנה ייקרא "מקבל קצבה".
דוגמה
גבר בן 85 חולה במחלה המרתקת אותו לבית. הוא מתקשה להגיע לבנק כדי למשוך כספים, מתקשה לבצע קניות ולשלם חשבונות. הביטוח הלאומי, לאחר שבדק את המסמכים הרפואיים, מינה את אחיו הצעיר של הגבר כ"מקבל הקצבה".

שיעורי הקצבה (נכון לשנת 2022)

מקבל/ת הקצבה סכום הקצבה (נכון ל- 2022)
אלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,199 ₪
אלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,596 ₪
אלמן/ה בגיל 80 ומעלה 1,686 ₪
אלמן/ה עם ילד אחד 2,344 ₪
אלמן/ה עם שני ילדים 3,092 ₪
עבור כל ילד נוסף 748 ₪
יתום בנסיבות מיוחדות (יתום משני הורים, או

יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת השאירים)

992 ₪

תוספת ותק

 • החל מינואר 2019 משולמת תוספת ותק לשאיריו של כל מבוטח, החל משנת הביטוח הראשונה שלו (ב-2018 שולמה תוספת הוותק עבור כל שנת ביטוח שמעל ל-4 שנים, ב-2017 שולמה התוספת עבור כל שנת ביטוח שמעל ל-9 שנים, ולפני כן שולמה התוספת עבור כל שנת ביטוח שמעל ל-10 שנים).
 • שיעור תוספת הוותק – 2% תוספת עבור כל שנת ביטוח מלאה (12 חודשי ביטוח, רצופים או שאינם רצופים).
 • בסך הכול, לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.
דוגמה
נפטר שהיה מבוטח מגיל 20 ועד לגיל הפרישה (67), כלומר היה מבוטח 47 שנים.
 • היות שתוספת הוותק אינה עולה על 50% מהקצבה, אלמנתו זכאית לקצבת שאירים עם תוספת ותק מקסימלית של 25 שנה כפול 2%.
 • האלמנה אינה זכאית לתוספת ותק עבור 22 השנים הנוספות בהן הנפטר היה מבוטח מעבר ל-25 השנים.

דמי מחיה

 • דמי מחיה משולמים בהתאם לתנאי הזכאות ליתומים שלומדים לפחות 24 שעות שבועיות החל מכיתה ט' עד גיל 20.
 • למידע נוסף ראו דמי מחיה ליתומים (שאירים).

מקבל קצבת שאירים השוהה בחו"ל

 • זכאותו של מקבל הקצבה השוהה בחו"ל נקבעת על פי משך התקופה שהיה תושב ישראל ומבוטח, ובהתאם למדינה שהוא שוהה בה.
 • מי ששוהה בחו"ל במשך תקופה שאינה עולה על 3 חודשים ברציפות, הקצבה תשולם לחשבון הבנק שלו בישראל.
 • מי ששוהה בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, או שהיגר מהארץ, המשך הזכאות ייבדק על ידי הביטוח הלאומי.
 • מי שמתגורר במדינות החתומות עם ישראל על אמנה בינלאומית עשוי לקבל את הקצבה במדינות אלה, גם אם הנפטר לא היה תושב ישראל בעת הפטירה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.
 • שאירים המתגוררים בארה"ב עשויים לקבל את הקצבה בהיותם בארה"ב, רק אם הנפטר היה תושב ישראל בעת הפטירה, והם קיבלו על-פי החוק קצבת שאירים לפני שיצאו לארה"ב.
 • שוהים בחו"ל המקבלים קצבת שאירים, חייבים פעם בשנה להמציא טופס אישור חיים. את הטופס יש למסור למחלקת הזיקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי שמשוייכים אליו. ניתן לשלוח אותו בדואר או לשים בתיבת השירות של הסניף (אין לשלוח את האישור בפקס, היות ונדרש מסמך מקורי).


אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש

הענקה מטעמי צדק

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות