כדי לקבל הכרה כחייל בודד יש להגיש בקשה ללשכת הגיוס או ליחידה שבה משרתים
למידע רשמי ראו אתר צה״ל


חייל שאין לו תמיכה משפחתית בתקופת השירות הצבאי רשאי להגיש בקשה להכרה כ"חייל בודד" ולקבל סיוע מצה"ל.

 • לפרטים על הסיוע וההטבות הניתנים למי שהוכר כחייל בודד, ראו בפורטל חיילים בודדים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מועמדים לשירות ביטחון (מלש"בים) או חיילים המשרתים בצה"ל, העונים על הגדרת חייל בודד.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • בחלק מהמקרים יש להכין אישורים שיצורפו לבקשה:
  • מי שהוריו נמצאים בשליחות בחו"ל יציג אישור מהמוסד השולח עם תאריכי השליחות, ובפרט תאריך החזרה של ההורים.
  • מי שנותק הקשר עם הוריו יציג דוח עובדת סוציאלית או יועצת ביה"ס, אישורים כלכליים ואישורים נוספים על פי הנחיית רכזת ת"ש.
 • במקרים הבאים אין צורך להציג אישורים:
  • מי שהוריו ירדו מהארץ או שעלה לארץ לבדו.
  • מי שהוריו נפטרו.

הגשת הבקשה בלשכות הגיוס האזוריות

 • על המועמד לשירות ביטחון (מלש"ב) להציג את מצב היותו "בודד" בראיון הראשוני בלשכת הגיוס. לאחר מכן, וביוזמת רכזת הת"ש, עליו למלא טופס 7304.
 • רכזת הת"ש תעביר את המסמך שמולא ודוחות רלוונטיים אחרים למפקדת הלשכה לשם אישור הבקשה, ובמקרים חריגים - להחלטת הוועדה להכרה בחיילים בודדים במקשל"ר.
 • אם המלש"ב הוכר כ"חייל בודד", יישלח אישור על כך מלשכת הגיוס לביתו.
 • בעת גיוסו, יקבל החייל תעודת "חייל בודד" שבה יהיו רשומים תאריך גיוסו, תוקף ההכרה בו כ"חייל בודד", וההטבות שהוא זכאי להן.
 • במעמד קליטת חיילים בבסיסי הטירונות, רכזת ת"ש מחוייבת לתת לחייל הסבר אישי על זכויותיו ולהקפיד על מימושן.

הגשת הבקשה ביחידה

 • חייל המבקש שיכירו בו כ"חייל בודד", ימלא "שאלון הכרה לחייל בודד" (טופס 62) ב-2 העתקים, בפני קצין או רכזת ת"ש ביחידתו.
 • כל החלטה שתתקבל במקשל"ר לגבי בקשת החייל להכיר בו כחייל בודד, תובא לידיעת החייל על-ידי רכזת ת"ש ביחידה.
 • במקרה של החלטה חיובית, תיידע רכזת ת"ש את החייל לגבי זכויותיו ותוודא את מימושן.
שימו לב
הגשת בקשות ת"ש באופן מקוון (במערכת דיגיטלית)
 • כיום ניתן לפתוח בקשת ת"ש באופן מקוון, באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.
 • בפעם הראשונה שמגישים בקשה במערכת הדיגיטלית, יש לפנות למש"קית ת"ש.
  • לאחר פתיחת הבקשה, היא תופיע באזור האישי של הפונה, עם פירוט האישורים הנדרשים.
  • יש להעלות לאזור האישי את האישורים הרלוונטיים.
  • האישורים יעודכנו במערכת הצבאית של סגל הת"ש לצורך המשך הטיפול בבקשה.
 • את הבקשות הבאות הפונים יוכלו לפתוח בעצמם במערכת.
 • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.

ערעור

 • חייל רשאי לערער על החלטת הרשות המאשרת שלא להכיר בו כ"חייל בודד":
  • כדי לערער על ההחלטה, על החייל לפנות לרכזת הת"ש ביחידתו.
  • החלטת ועדת ערעורים תהיה מנומקת וסופית, אלא אם כן חלו שינויים בנתונים, ואלה יחייבו דיון מחדש בוועדה להכרה בחיילים בודדים חריגים.

חשוב לדעת

 • מי שהנסיבות שגרמו להכרתו כחייל בודד השתנו, מחוייב לדווח על כך לרכזת הת"ש ביחידתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים