הרשות המקומית אחראית למצוא פתרון לתלמידים שבאזור מגוריהם לא קיימים מוסדות חינוך
הפתרון יכול להיות בדמות של הקמת מוסדות חינוך באזור מגוריהם של התלמידים והוא אף יכול להיות בדמות של מימון הנגישות למוסדות החינוך המרוחקים ממקום מגורי התלמידים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע
שם התיק:עתמ (ב"ש) 241-09
תאריך:16.05.2010
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

העותרים ביקשו להורות למשרד החינוך- מחוז דרום ולמועצה המקומית ירוחם להקים עבור ילדי הכפר רכמה, כפר בדואי בלתי מוכר, הנמצא בתחום שיפוט המועצה המקומית ירוחם, גן ילדים בסמוך למקום מגוריהם. הכפר רכמה הינו כפר בלתי מוכר המונה כ-1,200 תושבים, שחלקו הגדול נמצא בתחום השיפוט של המועצה המקומית ירוחם. הילדים בגילאי 3-4 אינם הולכים לגני ילדים, מכיוון שאין להם הסדרי הסעה מאורגנת מסיבות בטיחותיות. חלק מילדי הכפר מגיעים למוסדות חינוך בהסעה מאורגנת של המועצה האזורית אבו בסמה. רבים מילדי הכפר שמתחת לגיל 6 ואף ילדים מגילאי 6-8 אינם מגיעים למוסדות חינוך בשל המרחק הרב. ביחס לגילאי 3-4, אין אפשרות להסיע אותם בהסעה מאורגנת מטעמי בטיחות. בבקשה לצו ביניים ביקשו העותרים ליתן צו ביניים להקמת גן ילדים לגילאי 3-4 שיהיה נגיש בקרבת הכפר.

בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את העתירה בחלקה ופסק כי:

הזכות לחינוך הינה זכות יסוד חשובה המעוגנת בחקיקה, בפסיקה ובאמנות בינלאומית. בנסיבות מתאימות יכולה זכות זאת להיות מעוגנת גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כאשר יש בפגיעה בזכות פגיעה בעניינים הנכללים בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, כגון פגיעה בשוויון או כאשר מדובר בפגיעה בסיסית בזכות החינוך אליה נלווית פגיעה בכבוד האדם וחרותו. מנגד, יש לממש זכות זאת בהתאם לחוק, לפי תוכניות ארוכות טווח ותוכניות מיתאר. עם זאת, אין די בהצהרה כי מוסדות חינוך קיימים. צריך להבטיח כי אלה יהיו נגישים לתלמידים המבקשים ללמוד בהם. לעיתים מימוש הזכות לחינוך כרוכה גם במימון הנגישות למוסדות החינוך המרוחקים ממקום מגורי התלמידים. בנוסף, יש להתחשב בצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הבדואית הנתונה בקשיי תחבורה. ככלל, לא ניתן לקבוע שיש הפליה או פגיעה בשוויון ביחס לאי הסעת ילדים בגילאי 3-4, לאור העובדה שאין הסעות מאורגנות כאלה מסיבות בטיחותיות. אך במסגרת החובה ליתן פתרון נגיש לגילאי 3-4, מוטלת החובה להקים גני ילדים נגישים לילדים אלה, המתגוררים בתחום השיפוט של ירוחם. יש לפעול בדרך יצירתית תוך מיצוי האפשרויות להקמת גנים לילדים בדרכים חוקיות; ביחס לגילאי 5-6, לא ניתן לקבוע שלא ניתן הסדר סביר לילדי הכפר, לאור העובדה שהמועצה האזורית אבו בסמה מוכנה להסיע את כל ילדי הכפר בגילאים אלו בהסעה מאורגנת. ביחס לגילאי 3-4 שאינם מתגוררים בתחום השיפוט של ירוחם, על משרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם לבדוק אפשרות להחיל עליהם את הפתרון שיחול על אלה המתגוררים בשטח השיפוט של ירוחם כדי להשוות את המצב ביחס לכל ילדי הכפר.

משמעות

  • הרשות המקומית אחראית למצוא פתרון לתלמידים שבאזור מגוריהם לא קיימים מוסדות חינוך.
  • הפתרון יכול להיות בדמות של הקמת מוסדות חינוך באזור מגוריהם של התלמידים והוא אף יכול להיות בדמות של מימון הנגישות למוסדות החינוך המרוחקים ממקום מגורי התלמידים, בהתאם למצב הקיים ובהתאם לחוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות