הקדמה:

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הינה המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל
המועצה להשכלה גבוהה מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה, והיא נתונה לביקורת מבקר המדינה


המועצה להשכלה גבוהה הינה תאגיד סטטוטורי אשר הוקם בחוק המועצה להשכלה גבוהה והיא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה.

 • המועצה מבצעת את תפקידיה על פי הסמכויות המוענקות לה בחוק הנזכר לעיל, מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה ונתונה לביקורת מבקר המדינה.
 • על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, מספר חברי המועצה לא יפחת מתשעה עשר ולא יעלה על עשרים וחמישה ועל לפחות שני שליש מחבריה להיות בעלי מעמד בתחום ההשכלה הגבוהה, בין חברי המועצה נמנים יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל ויו"ר ארגון הסטודנטים והאקדמיים בישראל.
 • יו"ר המועצה הינו שר החינוך.

סמכויות המועצה להשכלה גבוהה

 • סמכויותיה העיקריות של המועצה להשכלה גבוהה הן:
  • לתת למוסד היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו.
  • להכיר במוסד כמוסד להשכלה גבוהה.
  • להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר אקדמי.
  • לאשר קיום לימודים באחריות אקדמית של מוסד מוכר.
  • לאשר למוסד להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, כגון: אוניברסיטה, טכניון, מכון טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה.
  • להציע למוסדות מוכרים הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם, ובדבר שיתוף פעולה אקדמי ביניהם, בהוראה ובמחקר.
  • להגיש לממשלה – באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב – הצעות לפיתוח ההשכלה הגבוהה ולהשתתפות המדינה בתקציבי מערכת ההשכלה הגבוהה בהתאם לצורכי החברה והמדינה ולהמליץ בפני הממשלה על הקמת מוסדות נוספים להשכלה גבוהה.
  • להעניק רישיון לשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.
  • להעניק הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור יהודה ושומרון וחבל עזה.
  • לבצע הערכת איכות של תחומי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

כללי המועצה להשכלה גבוהה


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים