המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל
המועצה להשכלה גבוהה מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה, ונתונה לביקורת מבקר המדינה

המועצה להשכלה גבוהה - המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה, היא תאגיד סטטוטורי שהוקם בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

 • המועצה מבצעת את תפקידיה על פי הסמכויות המוענקות לה בחוק זה, מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה ונתונה לביקורת מבקר המדינה.
 • על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, מספר חברי המועצה לא יפחת מ-19 ולא יעלה על 25 ועל לפחות שני שליש מחבריה להיות בעלי מעמד בתחום ההשכלה הגבוהה, בין חברי המועצה נמנים יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל ויו"ר ארגון הסטודנטים והאקדמיים בישראל.
 • יו"ר המועצה הוא שר החינוך.

סמכויות המועצה להשכלה גבוהה

 • סמכויותיה העיקריות של המועצה להשכלה גבוהה הן:
  • לתת למוסד היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו.
  • להכיר במוסד כמוסד להשכלה גבוהה.
  • להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר אקדמי.
  • לאשר קיום לימודים באחריות אקדמית של מוסד מוכר.
  • לאשר למוסד להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, כגון: אוניברסיטה, טכניון, מכון טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה.
  • להציע למוסדות מוכרים הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם, ובדבר שיתוף פעולה אקדמי ביניהם, בהוראה ובמחקר.
  • להגיש לממשלה – באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב – הצעות לפיתוח ההשכלה הגבוהה ולהשתתפות המדינה בתקציבי מערכת ההשכלה הגבוהה בהתאם לצורכי החברה והמדינה ולהמליץ בפני הממשלה על הקמת מוסדות נוספים להשכלה גבוהה.
  • להעניק רישיון לשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.
  • להעניק הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור יהודה ושומרון וחבל עזה.
  • לבצע הערכת איכות של תחומי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
 • לרשימת המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ראו באתר המועצה להשכלה גבוהה.

כללי המועצה להשכלה גבוהה

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים