הקדמה:

הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) אחראית על תקציב ההשכלה הגבוהה


הות"ת הינה ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) האחראית באופן בלעדי על תקציב ההשכלה הגבוהה. הות"ת ותפקידיה נקבעו על פי החלטת ממשלה מס' 666 משנת 1977.

  • תפקידי הות"ת, בין היתר, הם:
    • להציע את תקציבי ההשכלה הגבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על החרות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה.
    • לחלק בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל והפיתוח.

חקיקה ונהלים

תודות