המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 בהחלטת ממשלה מס' 5 מיום 25.12.1988.

חזון המשרד הינו יצירת סביבה המספקת איכות חיים ובטחון סביבתי לתושבים, תוך שימוש מושכל במשאבים ושמירה על המערכות האקולוגיות מתוך מחויבות לרווחת האדם ולערכי טבע, נוף ומורשת לדור זה ולדורות הבאים.

פרטים

תחומי עיסוק:הגנה על הסביבה
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:webmaster@sviva.gov.il
כתובת:רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים מיקוד 9195024
טלפון:073-2733351
073-2733198

פעילות המשרד

 • המשרד פועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית.
  • רמה ארצית:
   • ברמה הארצית, המשרד נושא באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, וכן לפיתוח אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה.
   • במישור זה פועלים במשרד אגפים ומחלקות העוסקים בטיפול בנושאים הסביבתיים המקצועיים, במנגנון האדמיניסטרטיבי ובקשרי גומלין עם האזרח.
  • רמה מחוזית:
   • ברמה המחוזית, פועל המשרד באמצעות שישה מחוזות, לפי חלוקה גיאוגרפית המקבילה למחוזות משרד הפנים.
   • כל אחד מהמחוזות פועל על-פי המאפיינים והצרכים הסביבתיים הייחודיים של הישובים בתחום אחריותו.
  • רמת שלטון מקומי:
   • במסגרת השלטון המקומי, המשרד תומך בכ-47 יחידות סביבתיות שהוקמו בערים ובאיגודי ערים, חלקן במגזר המיעוטים.
   • הפעילות ביחידות הסביבתיות מקשרת בין יעדי המדיניות הסביבתית-לאומית לבין פעולות היומיום בשטח ברמה המקומית.
   • היחידות הסביבתיות מוציאות לפועל את המדיניות הסביבתית ברמה המקומית, ומהוות גוף מייעץ לרשות המקומית לנושאי איכות הסביבה.

פניות הציבור ומוקד הסביבה

 • לדיווח ופניות בנוגע למפגעים סביבתיים מתמשכים יש לפנות לרכזי פניות הציבור.
 • לדיווח ופניות בנוגע למפגעים סביבתיים דחופים יש לפנות למוקד הסביבה.

פניות הציבור

מוקד הסביבה

 • מוקד הסביבה פועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, במסגרת מרכז המידע והמבצעים של המשרד להגנת הסביבה.
 • מוקד הסביבה מטפל בדיווחים סביבתיים דחופים במקרים הבאים:
  • אירועים במעורבות/ חשש למעורבות חומרים מסוכנים (אירועי חומרים מסוכנים - חומ"ס)
  • זיהום / חשש לזיהום הסביבה: זיהום קרקע, מים או אוויר
  • התרחשות חריגה בתחום רשות הטבע והגנים
  • חיות בר במצוקה
 • פרטי יצירת קשר:

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות