אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (החברה להשבה) פועלת להשבת רכוש של יהודים שנספו בשואה, לקרובי משפחתם
ההשבה נוגעת לנכסים המצויים בישראל בלבד
ניתן להגיש ערר על החלטות החברה להשבה

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (החברה להשבה) פועלת להשבת רכוש לקרובי משפחתם של יהודים שנספו בשואה.

 • ישנם שני אפיקים להשבת הרכוש:
 • נכס המופיע ברשימת הנכסים המופיעה באתר החברה להשבה.
 • נכס של נספי השואה שאינו מפורסם ברשימת הנכסים, במקרה שבידי המבקשים מידע על קיומו.
 • בשני האפיקים מדובר על נכסים המצויים בישראל בלבד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קרובי משפחה של אנשים שנספו בשואה והיו בעלי נכסים בישראל.

למי ואיך פונים

 • ישנם שני סוגים של בקשות להשבת רכוש:
 • בקשה להשבת רכוש או נכס המצוי בישראל בלבד ומופיע ברשימת בעלי הנכסים-
 • הבקשה מבוססת על זכות של המבקשים בנכס של נספה השואה מכוח ירושה בהיותם קרובי משפחה, או מכוח זכות אחרת.
 • הבקשה מטופלת על-ידי אגף השבה וקהילה של החברה להשבה.
 • בקשה להשבת נכס של נספה שואה שאינו מפורסם ברשימת בעלי הנכסים-
 • בקשה המוגשת במקרה שיש בידי הפונים מידע על קיומו של נכס המצוי בישראל בלבד.
 • הבקשה מועברת לאגף איתור נכסים ומידע של החברה להשבה לצורך ניהול חקירה לאיתור הנכס.
 • שני סוגי הבקשות מוגשים בטפסים אלקטרוניים המצויים באתר האינטרנט של החברה להשבה, ומטופלים על ידה, בהתאם להליך המפורט בהמשך.

תנאי הזכאות להשבת נכס

 • על המבקש נכס להוכיח שני תנאים מצטברים:
  • קרוב משפחתו המנוח של המבקש הוא אכן בעל הנכס.
  • המבקש זכאי לנכס מכוח ירושה או זכות אחרת.

בקשה להשבת נכס המופיע ברשימת הנכסים

זיהוי הנכס

 • לרשימת בעלי הנכסים באתר החברה להשבה לחצו כאן.
 • יש לערוך חיפוש ברשימה, בהתאם לקריטריונים המופיעים בחלון החיפוש.
 • במקרה ששמו של קרוב המשפחה מופיע ברשימה, ניתן להגיש בקשה אלקטרונית להשבת הרכוש.

הגשת הבקשה

 • יש ללחוץ על כפתור "הגש בקשה", המופיע בטבלה משמאל לשם קרוב המשפחה.
 • יש לקרוא בעיון את ההוראות להגשת בקשה ולמלא את הטופס.
 • מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט.
 • ניתן גם להדפיס את טופס הבקשה, למלא אותו באופן ידני בכתב יד ברור ולשלוח באמצעות הדואר לכתובת: החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ, ת.ד 7286, רח' הסיבים 18, פתח תקווה, 4959376.
 • יש להגיש בקשה נפרדת לכל נכס שפורסם, אין למלא בקשה להשבת מספר נכסים על גבי טופס אחד.

שווי הנכס

 • רשימת הנכסים כוללת נכסים מסוגים שונים: נדל"ן, כספים ומניות יק"ט.
 • מניות יק"ט (Jewish Colonial Trust) – הן מניות היסטוריות של חברת י.ק.ט שהוקמה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל בשנת 1899. המניות הונפקו בראשית המאה שעברה ונמכרו, בין היתר, ליהודי התפוצות במטרה לשמש מכשיר כספי לביצוע המטרות והפעולות הכלכליות של התנועה הציונית.
 • בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה),תשס"ו-2006 (באתר נבו), שווי הנכס נמסר ליורשים רק במועד מסירת הנכס לידיהם.
 • ישנם נכסים אשר השווי שלהם נמוך יחסית:
 • מרבית הנכסים מסוג "מניית יק"ט" מתייחסים למנייה בודדת אשר שוויה אינו עולה על 2,000 ש"ח.
 • נכסים מסוג "כספים" אשר השווי שלהם אינו עולה על 1,000 ש"ח מסומנים בהערה מתאימה המופיעה בעת הלחיצה על כפתור "הגש בקשה".

בקשה להשבת נכס שאינו מופיע ברשימת הנכסים

 • מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות טופס הבקשה באתר האינטרנט.
 • ניתן גם להדפיס את טופס בקשה, למלא אותו באופן ידני בכתב יד ברור ולשלוח באמצעות הדואר לכתובת: החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ, ת.ד 7286, רח' הסיבים 18, פתח תקווה, 4959376.

הערות כלליות לשני סוגי הבקשות

 • החברה מתחשבת בגיל המבקשים בעת קביעת סדר הטיפול בבקשות, ולכן מומלץ כי מגיש הבקשה יהיה היורש המבוגר ביותר.
 • יש לציין את שמו של נספה השואה בעברית ובלועזית כפי שהיה, למיטב ידיעתכם, בשימוש על-ידי אותו אדם סמוך לרכישת הנכס.
 • במקרה שידוע על קיומם של יורשים/זכאים נוספים (פרט לכם) לנכס, חשוב לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • טופס הבקשה מתוכנן לקלוט מידע בסיסי וקצר הדרוש לחברה לשם עיבוד ראשוני של הבקשה.
 • לאחר העיבוד הראשוני יפנה אליכם נציג החברה כדי לקבל מידע נוסף על סמך הפרטים אשר מילאתם בטופס הבקשה. במקרה זה יהיה עליכם לספק לחברה את כל המידע, הראיות והמסמכים הנמצאים ברשותכם, הדרושים לחברה לשם קבלת החלטה בבקשתכם.
 • מומלץ למלא את מרבית הפרטים שבידיכם, ולשים לב לשדות החובה המסומנים בכוכבית.
 • עם קליטת הבקשה באתר החברה, יינתן לבקשה מספר סימוכין. מומלץ להדפיס את הבקשה ואת מספר הסימוכין שניתן לה.
 • בכל פנייה עתידית לחברה להשבה בעניין הבקשה יש לציין את מספר הסימוכין.
 • בקשות ופניות רשמיות לחברה יש לשלוח לכתובת: החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ ת.ד 7286, פתח תקווה, 4959376.

סיוע במילוי הטפסים

 • ניתן לקבל סיוע במילוי הטפסים מהחברה להשבה בדרכים הבאות:

אופן הטיפול בבקשה

 • תוך 4 חודשים מיום קבלת הבקשה, תפתח החברה את הבקשה, תיצור קשר עם המבקש ותתחיל בהליך איסוף המידע.
  • החברה תחל בבדיקת זכאותו של המבקש לקבלת הנכס בתנאי שהנכס נמצא בשליטת החברה או צפוי בוודאות לעבור לשליטתה.
  • איסוף המידע מהמבקש וממקורות נוספים, אורך 24-6 חודשים.
 • תוך חודשיים מיום סיום איסוף המידע, תיתן החברה את החלטתה למבקש. החלטת החברה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות:
 • החלטת השבה.
 • החלטת דחיה.
 • סגירת הבקשה מסיבה אחרת, ללא החלטה.
 • החלטה חלקית -
 • החלטה הקובעת כי בעל הנכס שנספה בשואה הוא אכן קרוב משפחתו של המבקש, אך מתנה את השבת הנכס בהמצאת צו ירושה.
 • במקרה זה, המבקש יידרש להמציא לחברה צו ירושה לצורך השבת הנכס. הליך המצאת צו הירושה אורך בממוצע בין 24-6 חודשים.
 • עם קבלת צו ירושה תקין, ניתנת החלטת השבה.
 • הטיפול בכל בקשה הוא פרטני ולכן עלול לעתים להתארך.

עיון חוזר בהחלטת החברה

 • ניתן להגיש לחברה בקשה לעיון חוזר בהחלטתה במקרים הבאים:
  • ההחלטה שהתקבלה על-ידי החברה הסתמכה על ראיה מהותית שהתבררה כשגויה ו/או מזויפת.
  • נוספו ראיות חדשות אשר לא היו בפני החברה במועד ההחלטה והן עשויות לשנות את החלטתה.
 • את הבקשה לעיון חוזר יש למען לעובד החברה שטיפל בבקשה הראשונית ולשלוח לכתובת החברה.
 • במכתב הבקשה לעיון חוזר יש לנמק מדוע מבקשים עיון חוזר בבקשה ולצרף לבקשה, במידת האפשר, כל מסמך רלוונטי שלא נמסר לחברה קודם לכן.

ערר על החלטת החברה להשבה

חשוב לדעת

 • במקרה שהנכס אותו מבקשים להשיב רשום על שם מספר בעלים, ולא ידוע לחברה חלקו של כל אחד מן הבעלים הרשומים בנכס, חזקה שכל אחד מן הבעלים החזיק בזכות שווה בנכס.

הרחבות ופרסומים