עובדי קבלן זכאים להשוואת תנאים לאלו של עובדי המעסיק בפועל גם אם המעסיק בפועל אינו מעסיק באופן ישיר עובדים באותו תפקיד
האחריות על ההשוואה מוטלת על קבלן כוח האדם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 14274-10-10
תאריך:14/11/2011
קישור:לקריאת פסק הדין

המערערים הועסקו על ידי חברת אורטל שירותי כוח אדם בע"מ, בתקופות שונות שאורכן נע בין 3 ל 8 שנים, והוצבו מטעמה כמאבטחים באחד ממפעליה של התעשייה האווירית בע"מ. המערערים הגישו תביעות לבית הדין האזורי, במסגרתן ביקשו לראות בהם כעובדי התעשייה האווירית, ולחלופין ביקשו צו הצהרתי בדבר השוואת תנאי עבודתם, מכוח סעיף 13(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, "לתנאי עבודת עובדיה ה"קבועים" של התעשיה האווירית, לרבות ההסכמים הקיבוציים והסכמי השכר שחלים עליה". עוד תבעו שכר עבודה, שלא שולם להם, בגין הפסקות בנות חצי שעה ליום.

בית הדין האזורי דחה את טענת המערערים כי יש להשוות את תנאי עבודתם לתנאי עבודתם של קציני הביטחון בתעשייה האווירית לאחר שקבע כי אין מדובר בקבוצת השוואה רלוונטית. בית הדין קיבל את טענתם בדבר התשלום על ההפסקות, היות ובזמני ההפסקות לא היו חופשיים המערערים לעשות כרצונם אלא עמדו לרשות המעסיק.

בית הדין הארצי קבע כי:

  • סעיף 13 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם נועד להבטיח לעובדי קבלן כוח האדם זכויות שהן מעבר לזכויות המינימום המובטחות בחקיקה, אם זכויות כאמור משולמות לעובדי המעסיק בפועל, וזאת לצורך הגשמת מספר תכליות: ראשית, דאגה לרווחת העובדים, מתוך הנחה כי מדובר בקבוצת עובדים מוחלשת (שנית, מניעת אי שוויון חברתי וכלכלי ויצירת מעמדות בין קבוצות עובדים.
  • אין כל דרישה כי עובדי המעסיק בפועל אליהם תבוצע ההשוואה יבצעו עבודה זהה לזו אותה מבצע עובד קבלן כוח האדם. גם אם המעסיק בפועל אינו מעסיק באופן ישיר עובדים באותו תפקיד - אין בכך כדי למנוע דיון בשאלה אילו תנאי עבודה מוענקים היו לעובדי קבלן כוח האדם אם מועסקים היו כעובדי המעסיק בפועל.
  • לצורך איתורו של הסקטור הדומה לא ניתן להגדיר רשימה סגורה של "מאפייני העסקה", וכל מקרה ידון לפי נסיבותיו. בין היתר, ולמשל, תיתכן רלוונטיות בהקשר זה לאופי התפקיד, תנאי הכשירות, ההשכלה הנדרשת, מידת האחריות, רמת המאמץ והתנאים הסביבתיים.
  • גם אם העובד הוא שיזם את ההליך המשפטי - החבות החוקית לביצוע ההשוואה מכוח סעיף 13(א) לחוק מוטלת על קבלן כוח האדם כמעסיק. קבלן כוח האדם הוא שאמור היה לפיכך, עוד בתחילת העסקתו של העובד, לאתר את הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההשוואה; לבצע את החישובים הנדרשים; ולמסור את המידע בקשר לכך לעובד.

נקבע כי התיק יוחזר לבית הדין האזורי לצורך המשך הבירור העובדתי בדבר קביעה מהם תנאי העבודה – בין כלליים ובין ייחודיים - אשר חלים היו על המערערים אם מועסקים היו, בתקופה הרלוונטית, על ידי התעשייה האווירית.

משמעות

  • המעסיק, חברת כוח האדם, מחויב לפי חוק להשוואת תנאים של עובדי הקבלן לעובדים קבועים אצל המעסיק בפועל גם אם המעסיק בפועל אינו מעסיק באופן ישיר עם עובדים באותו תפקיד.
  • האחריות לביצוע ההשוואה מוטלת על קבלן כוח האדם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים