חיילים בשירות קבע זכאים להשתתפות מטעם צה"ל בהוצאות הקייטנה של ילדיהם
אם שני ההורים חיילים, זכאי רק אחד מהם להשתתפות במימון הקייטנה


חיילים בשירות קבע זכאים להשתתפות מטעם צה"ל בהוצאות הקייטנה של ילדיהם.

 • התשלום יינתן עבור כל ילד שעדיין לא מלאו לו 18 עד ל-20 ביוני, המשתתף בקייטנה בין ה-20 ביוני ל-27 באוגוסט.
 • ההשתתפות בהוצאות הקייטנה תשולם עבור כל ילד במשך חודש אחד בלבד.

מי זכאי?

 • זכאי להשתתפות כל אחד מאלה:
  • חייל/ת בשירות קבע
  • חייל/ת בשירות חובה בתנאי קבע
  • גשש בשירות מילואים בתנאי קבע
 • במקרה ששני ההורים הם חיילים העונים על תנאי הזכאות, זכאי רק אחד מהם להשתתפות עבור ילדיהם.
 • חייל גרוש העונה על תנאי הזכאות, זכאי להשתתפות אם הילד בחזקתו, או שהוא משלם דמי מזונות עבורו.
 • אם ההורה השני מקבל או זכאי לקבל השתתפות בהוצאות, החייל יהיה זכאי רק להשלמה של ההוצאה עד לסכום ההשתתפות עבור כל ילד (אם ההוצאה לא כוסתה במלואה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה להשתתפות בהוצאות הקייטנה לגורם המאשר ביחידה - קצין ת"ש או קצין ניהול, או כל קצין מיופה כוח המוגדר בפקודת מטכ"ל 35.0102.
 • הבקשה תוגש לגבי כל ילד בנפרד על גבי טופס בקשה להשתתפות בתשלום עבור חינוך וטיפול בילדים/ קייטנה (טופס 841).
 • חלק א' של הטופס ימולא ע"י החייל.
 • חלק ב' של הטופס ימולא וייחתם ע"י בעל הקייטנה. אם אין אפשרות למלא את חלק ב' של הטופס, תצורף קבלה רשמית, שתכלול חתימה של בעל הקייטנה וחותמתו. בקבלה יצוין סכום העלות המלא של ההשתתפות בקייטנה.
  • חייל גרוש יצרף לבקשה אישור על תשלום דמי מזונות.
  • חייל שבן זוגו זכאי להשתתפות בהוצאות ימציא אישור על גובה ההשתתפות שמקבל בן הזוג.
 • הגורם המאשר ביחידה יבדוק את הבקשה, יאשר אותה בחתימתו (הכוללת את פרטיו האישיים) ויעבירה להזנה למקשל"ר 279 - מסו"ר. גובה ההשתתפות ייקבע ע"י אכ"א-פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל.
  • בקשות שיגיעו עד ל-15 בחודש, ישולמו במשכורת של אותו החודש.
  • בקשות שיגיעו אחרי ה-15 בחודש, ישולמו במשכורת של החודש שלאחריו.
 • ההשתתפות חייבת במס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

 • צה"ל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים