הוועדות הרפואיות הפועלות ברשות לזכויות ניצולי השואה הן גוף עצמאי, מעין שיפוטי, המוסמך לקבוע קביעות רפואיות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים
על החלטת הוועדה המחוזית ניתן להגיש ערר לוועדה העליונה
על החלטת הוועדה העליונה ניתן להגיש ערעור בנושאים משפטיים בלבד לבית המשפט המחוזי
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

הוועדות הרפואיות הפועלות ברשות לזכויות ניצולי השואה הינן גוף עצמאי, מעין שיפוטי, המוסמך לקבל החלטות לפי שיקול דעתם הבלעדי של חברי הועדה הרופאים.

 • רופאי הועדה מתמנים על ידי שר האוצר והם אינם נתונים למרותה של הרשות המוסמכת (הרשות לזכויות ניצולי השואה). ואסור למנהלת הרשות או לעובדיה להתערב בעבודתן.
 • ישנם שני סוגים של וועדות רפואיות:
  • ועדה מחוזית המורכבת מרופא עד שלושה רופאים ומזכיר הוועדה.
  • ועדה עליונה המורכבת מ-3 רופאים ומזכיר הוועדה.
 • תחום המומחיות של הוועדה, והרכב חבריה מותאם לבעיות הרפואיות הרפואיות המובאות בפניהן לדיון.
 • ועדה ללא נוכחות - הוועדה רשאית, בהסכמת הניצול, לקבוע את דרגת נכותו על סמך מסמכים רפואיים בלבד ומבלי לבצע בדיקה רפואית של הניצול.

סמכויות הוועדה

 • ועדה רפואית מחוזית - סמכות הוועדה הרפואית המחוזית היא לקבוע אחוזי נכות וסעיפי ליקוי לנכים שהוכרו על ידי הרשות המוסמכת (לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים).
 • ועדה רפואית עליונה - סמכות הוועדה הרפואית העליונה היא לשמש ערכאת ערעור על החלטות הועדה המחוזית.

מהלך הדיון בוועדה

 • יש לפנות אל הוועדה באמצעות טופס זימון -
  • טופס בקשה לזימון לוועדה רפואית מחוזית
  • שימו לב- בטופס הבקשה קיימת אפשרות לבקש קיום וועדה רפואית ללא נוכחות ניצול השואה. במקרה כזה, חובה לצרף לטופס הבקשה את האישורים הרפואיים, הן לגבי המחלות המוכרות, והן לגבי המחלות הלא מוכרות.
 • לפני תחילת הדיון בוועדה הרופא יעיין בחומר הרפואי ובמסמכים שבתיק.
 • במקרה שישנם מסמכים רפואיים נוספים שלא הוגשו לוועדה, ניתן להגישם בשעת הדיון בוועדה.
 • במהלך הבדיקה ישאל הרופא שאלות ויערוך בדיקה פיזית, במידת הצורך.
 • הבדיקה הרפואית בזמן הוועדה אינה לצורך טיפול רפואי, אלא לצורך קביעת דרגת נכות, ולכן היא אינה דומה לבדיקות שמבצע רופא המשפחה או רופא אחר.
 • מלווה -
  • ניתן להכניס מלווה אשר יהיה נוכח בעת קיום הדיון בוועדה.
  • בסמכות הוועדה להחליט אם המלווה רשאי או לא רשאי להיות נוכח בעת הבדיקה.
 • החלטות הוועדה יישלחו בתוך 14 ימים מיום קיום הוועדה הרפואית.

ערר

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים