אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

כל אדם רשאי להגיש השגה על חשבון הארנונה הכללית שקיבל בפני מנהל הארנונה ברשות המקומית.
את ההשגה יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת חשבון הארנונה (הודעת תשלום).
ניתן להגיש השגה על יסוד אחת הטענות המנויות בחוק, כפי שיפורט בהמשך.
למידע נוסף ראו הגשת השגה על חשבון ארנונה באתר משרד הפנים.


במקרים בהם חשבון הארנונה אינו משקף נכונה את הנכס או האדם המחזיק בו, ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה ברשות המקומית לשם תיקון המידע השגוי.

סיבות להגשת ערר על ארנונה

 • שטח הנכס בפועל אינו תואם את השטח עליו נדרש התשלום בחשבון הארנונה.
 • סוג הנכס אינו תואם את סוג הנכס המצוין בדרישת התשלום.
 • סוג האזור בו נמצא הנכס אינו תואם את האזור המופיע בדרישת התשלום.
 • השימוש הנעשה בנכס בפועל אינו תואם את השימוש המחוייב.
 • האדם המחויב בארנונה אינו המחזיק בנכס.
דוגמה
אדם המחזיק בדירה למגורים ומקבל הודעת תשלום בה מצוין כי סוג הנכס הוא משרד, רשאי להגיש ערר על חשבון הארנונה שקיבל

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערר למנהל הארנונה ברשות המקומית בה נמצא הנכס.
 • את הערר יש להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.
שימו לב
מי שחויב בתשלום ארנונה כללית ולא הגיש ערר בתוך 90 יום על בסיס אחת הטענות בגינן ניתן לערער, רשאי לתבוע בבית המשפט את החזר הסכום ששולם ביתר

שלבי ההליך

 • בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום יש להגיש את הערר למנהל הארנונה ברשות המקומית בה נמצא הנכס.
 • את ההשגה יש למסור באמצעוות פניה בכתב למנהל הארנונה באמצעות הפקס או בדואר רשום.
 • מנהל הארנונה ישיב לאדם שהגיש את ההשגה בתוך 60 ימים מיום קבלת ההשגה.
 • ועדת הערר לענייני ארנונה ברשות המקומית רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים.
 • במקה שמנהל הארנונה לא השיב בתוך 60 ימים ולא התקבלה החלטה להאריך את מועד מתן התשובה, תיחשב ההשגה כאילו שהתקבלה.
 • הגשת השגה אינה דוחה או מעכבת את תשלום הארנונה.

ערר על החלטת מנהל הארנונה

 • אדם המעוניין לערער על החלטת מנהל הארנונה רשאי להגיש ערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו תשובת המנהל על ההשגה שהגיש.
 • כתב הערר יכלול את הפרטים הבאים: שם העורר וכתובתו, פרטי הנכס עבורו נדרש התשלום, התאריך בו נמסרה לעורר תשובת מנהל הארנונה על ההשגה שהגיש, הנימוקים עליהם מבוסס הערר והאם העורר מעוניין להופיע בפני ועדת הערר כדי להשמיע את טענותיו.
 • את הערר יש למסור ידנית או לשלוח בדואר רשום לועדת הערר בענייני ארנונה ברשות המקומית בארבעה עותקים.
 • מנהל הארנונה ימסור את תגובתו לועדת הערר על הערר שהוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסר לו עותק מהערר.
 • החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
 • עותקים מהחלטת הועדה יימסרו למגיש הערר ולמנהל הארנונה לאחר מתן ההחלטה.

ערעור על החלטת ועדת הערר

 • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה.


חקיקה ונהלים