הקדמה:

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד תשע"ב-2012 אוסר על מעביד לקבל בטחונות מעובד או ממועמד לעבודה, במישרין או בעקיפין, או לממשן.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד תשע"ב-2012
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות