הקדמה:

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד תשע"ב-2012 אוסר על מעביד לקבל בטחונות מעובד או ממועמד לעבודה, במישרין או בעקיפין, או לממשן.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד תשע"ב-2012
נוסח החוק:

החוק נחקק כמענה לתופעה של מעבידים הדורשים מעובדיהם סכומי כסף כפיקדון שיוחזר לעובד רק אם יתמיד בעבודתו מעבר לתקופה נקובה.

  • דרישה זו כובלת את העובד למעבידו ולמקום העבודה והחשש מתשלום מחיר כלכלי מגביל את חופש הבחירה של העובד.
  • החוק מעניק לבית-הדין לעבודה סמכות לפסוק פיצויים כנגד מעביד שהפר את הוראת החוק, אף אם לא נגרם נזק של ממון לעובד, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.
  • הוראות החוק חלות גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצלו וכן על מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצלו.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים