הקדמה:

חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005 קובע הסדר של מתן ארוחה חמה יומית לתלמידי גן חובה ובתי ספר יסודיים במוסדות חינוך בהם הונהג יום לימודים ארוך.


פרטי החוק

שם החוק:
חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך
חוק קודם:
החלטת ממשלה 2341 מיום 01.08.2004

לפי החוק, ארוחה חמה יומית תינתן לתלמידים במוסדות החינוך בהם מתקיים שבוע לימודים בן 41 שעות לימוד לפחות, בימים בהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד לפחות.

 • מוסדות החינוך הנכללים בהסדר הינם:
  • גני חובה ובתי ספר יסודיים ביישובים ובשכונות בהם חל חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.
  • גני החובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי.
  • גני החובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל.

בנוסף לכך, ההסדר חל גם על מוסדות חינוך בהם מיושמת תכנית "אופק חדש", בהם מתקיים שבוע לימודים בן 37 שעות לימוד לפחות, בימים בהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות.

 • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית היא האחראית למתן הארוחות לתלמידים.

מימון הארוחות

 • מימון תכנית ההזנה במוסדות החינוך נעשה, בין השאר, על-ידי הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מוסד החינוך.
 • במסגרת השתתפותן בתכנית ההזנה רשאיות הרשויות המקומיות לגבות תשלומי הורים בסכומים שנקבעו מכוח סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.
 • שיעור השתתפות ההורים בעלות ההזנה נגזר מסך ההכנסה לנפש בחודש ומפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1 מיום 27.08.2013 - תשלומי הורים.
 • הרשות המקומית מחויבת לאפשר לכל התלמידים אשר זכאים ומעוניינים בכך להשתתף בתכנית ההזנה, ובכלל זה לתלמידים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר תשלום עבור השתתפותם. תלמידים אלו לא ישלמו עבור השתתפות בתכנית.
 • הורה שאינו מעוניין שילדו ישתתף בתכנית ההזנה חייב למלא טופס הצהרה ולמסרו להנהלת המוסד החינוכי. רק הצהרות מהן יעלה באופן ברור כי הסיבה לאי ההשתתפות בתכנית אינה נובעת מקושי כלכלי יתקבלו לצורך אי קבלת הארוחה.

עדכונים לחוק

 • בתיקון לחוק מיום 02.04.2008 הורחבה תחולת תכנית ההזנה גם על גני חובה ביישובים ושכונות שמתקיים בהם יום לימודים ארוך.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ת"ק 22909-04-10 אלגזאר נ' משרד החינוך ירושלים ועיריית רמלה (באתר נבו) -
  • בית המשפט השלום ברמלה פסק פיצוי כספי לטובת אב של תלמידה הסובלת מאלרגיה לבוטנים עקב אי אספקת ארוחות לבתו על-ידי הרשויות, משום שהן לא יכלו לספק מנות מזון ללא חשש לבוטנים.
  • הפיצוי שנפסק בא לפצות את האב על ההוצאות שהוציא כדי לדאוג לארוחות מתאימות לבתו.

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.