הקדמה:

חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו - 2006, קובע כי אין לפטר עובד במצב שבו נבצר ממנו להגיע לעבודה בשל הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית, בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה, או כאשר על העובד להשגיח על ילדו עקב הפסקת פעילות מוסדות החינוך מחמת הוראות כאמור.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו - 2006
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

החוק נחקק לאחר מלחמת לבנון השנייה בעקבות התרבות מצבים בהם אזורים שונים בארץ מצויים ב"מצב מיוחד בעורף" כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית סעיף 9ג- בו ישנו סיכון לחיי אזרחים המתגוררים, או העובדים, באזורים אלה.
באזורים אלה נמנע לעתים מעובדים להתייצב במקום עבודתם עקב סיכון ישיר או מסיבות אחרות כגון העדר פתרונות נאותים לילדים או לבני משפחה אחרים המצויים אף הם באותו אזור.


נושאים וזכויות

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

-->

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.