הקדמה:

 • תפקידו של חוק החניכות הינו לסייע לבני נוער (עד גיל 18) ללמוד מקצוע שהוכרז כ"מקצוע חניכות" תוך כדי עבודה, בדרך שיטתית ובפיקוח.
 • הנער רוכש את המקצוע במהלך עבודה מעשית מודרכת ולימודי השלמה בשיעורי מקצוע שאושרו לכך במיוחד בבתי-ספר מקצועיים שהוכרזו ע"י שר הכלכלה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק החניכות, תשי"ג-1953
נוסח החוק:

חובותיו של הנער המועסק

 • לעבוד אצל המעסיק עד לסיום תקופת חניכותו.
 • ביקור בשיעורי מקצוע מאושרים באופן סדיר (פרט לחומרי לימוד וציוד, לא יידרש החניך לשלם עבור לימודיו אלו).
 • עמידה בבחינות מקצועיות, בחינות ביניים ובחינות סופיות.
 • להישמע להוראות המעבידים ולהוראות החונך המדריך אותו בעבודה.

חובותיו של המעסיק

 • העסקת החניך לפי תוכנית החניכות.
 • הבטחת הדרכה מתאימה ושיטת עבודה אשר תאפשר לחניך לרכוש את המקצוע במשך תקופת החניכות שנקבעה לו.
 • שחרור החניך מעבודה, מבלי לנכות משכרו, על מנת לאפשר לו להשתתף בשיעורי מקצוע מאושרים.
 • אי העסקת החניך בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות.
 • תשלום שכר עבודה לחניך לא פחות משכר מינימום כקבוע בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987 (באתר נבו).

נושאים וזכויות

תודות