הקדמה:

חוק השתלת אברים, תשס"ח-2008 מסדיר את נושא נטילת איברים מאדם חי ומאדם שנפטר, לצורך השתלתם בגופו של אדם אחר, וכן קובע את האיסור בסחר באיברים.

  • החוק מסדיר את הליך הבקשה למתן תרומה ולקבלת תרומה, וכן את זכויות התורם והנתרם.
  • במסגרת החוק נכלל פרק המתייחס לפיצוי תורמים חיים - לפי החוק, אדם חי שתרם מאיבריו, זכאי לקבל לאחר התרומה החזר הוצאות בגין אובדן ימי עבודה, נסיעות, טיפולים פסיכולוגיים, חופשת החלמה וכן ביטוחים שנועדו למנוע מצב שבו יורע מצבו של התורם עקב תרומתו (ביטוח חיים, ביטוח רפואי פרטי, ביטוח אובדן כושר השתכרות וכושר עבודה).
  • החוק קובע איסור פלילי על קבלת תרומה או מתן תרומה בעבור תרומת איברים.
  • החוק מסדיר את מעמדו של המרכז הלאומי להשתלות במסגרת משרד הבריאות.
  • החוק מעניק קדימות בעת הקצאת איברים לחותמים על כרטיס אדי ולבני משפחתם הקרובים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק השתלת איברים תשס"ח-2008
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.
  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.