הקדמה:

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע את התנאים שבהם חייב אדם במזונות בן/בת-זוגו, ילדיו ובני משפחה נוספים וכן את דרך קביעת היקף המזונות, את המקרים שבהם פטור אדם מתשלום מזונות, את תוקף הזכות לקבלת מזונות, את סמכות בית משפט לעניני משפחה‏ בנושא ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959‏
נוסח החוק:

חובת המזונות לפי החוק

מזונות ילדיו הקטינים שלו וילדיו הקטינים של בן זוגו

 • החוק קובע כי אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים וילדיו הקטינים של בן זוגו לפי הדין האישי החל עליו.
 • רק מי שאינו חייב במזונות ילדים קטינים לפי הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי, ישלם מזונות קטינים בהתאם לחוק.

מזונות בני משפחה אחרים

 • בנוסף, קובע החוק כי אדם חייב במזונות שאר בני-משפחתו כמפורט להלן:
  • הוריו והורי בן-זוגו
  • ילדיו הבגירים ובני-זוגם
  • נכדיו
  • סבו וסבתו שלו ושל בן-זוגו
  • אחיו ואחיותיו שלו ושל בן-זוגו
 • כל זאת אם מתקיימים התנאים הבאים:
 1. באפשרותו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן זוגו ושל הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו
 2. אותו בן משפחה, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר
 3. אותו בן משפחה אינו יכול לקבל מזונות מבן זוגו או מהוריו או מעזבון, ואינו יכול לקבלם מבן משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר שנקבע בסעיף זה (החל בהורים וכלה באחים).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים