הקדמה:

חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 בא "להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות" (סעיף 1 לחוק).
הוראות חוק משק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחן קובעות כללים לפעילותה של חברת החשמל. הוראות אלו מחליפות את הזכיונות שניתנו לחברה בתקופת המנדט הבריטי וקיבלו תוקף לתקופה של 70 שנה ב"פקודת זיכיונות החשמל-1927". חוק משק החשמל מורה על הקמתה של "הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל", אשר תסדיר ותפקח על מתן השירותים הציבוריים בתחום החשמל.
החוק מגדיר ארבעה תפקידים עיקריים לרשות:

פרטי החוק

שם החוק:
חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האנרגיה והמים

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות