חשדות כבדים בגניבה אינם מצדיקים שלילית פיצויי פיטורים אם למעסיק אין ראיות לביסוס החשדות.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה
שם התיק:5808/09
תאריך:26/7/2011

התובע הועסק כמפקח שמירה בחניונים. התובע פוטר מעבודתו לאלתר ללא תשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת בגין חשדות בגניבה מהמעסיק.

בית הדין קיבל את תביעת העובד בחלקה. נקבע כי הנטל להוכיח קיומן של נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים, מוטל על המעסיק. מידת ההוכחה הדרושה להוכחת מעשה פלילי במסגרת הליך אזרחי היא מוגברת וכבדה ממידת ההוכחה הרגילה הנדרשת בהליך אזרחי רגיל, אך אינה כזו שמגיעה לכדי זו הנדרשת בהליך פלילי רגיל של 'מעל לכל ספק סביר'. גם שמוכחת טענת גניבה של עובד ממעסיקו, הרי שמעשה גניבה אינו מביא בהכרח לשלילה אוטומטית של פיצויי הפיטורים. מעשה הגניבה הוא שיקול מבין מכלול השיקולים. בית הדין קבע כי במקרה זה לא הוצגו ראיות מוצקות דיו שיש בהן כדי לבסס את חשדות המעביד לגניבה וכן התלונה שהגיש המעסיק במשטרה לא נתגבשה לכדי הגשת כתב אישום. מאחר שלא עלה בידי המעסיק לבסס ברמת ההוכחה הנדרשת את טענתו בדבר הגניבה, זכאי העובד לפיצויי פיטורים.

עם זאת, בנסיבות האמורות, למעסיק היו חשדות כבדים ואמיתיים כנגד העובד, וכאשר נוצר "משבר ביחסי האמון" בינו לבין העובד, יש לראות בכך כנסיבות שבהן לא ניתן היה לדרוש מהמעסיק להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ובהתאם לכך, את המעסיק כפטור מתשלום "תמורת הודעה מוקדמת".

בית-הדין חייב את המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים בסך של 9,750 ₪ והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪.

משמעות

חשדות כבדים בגניבה אינם מצדיקים שלילית פיצויי פיטורים אם למעסיק אין ראיות לביסוס החשדות.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק פיצויי פיטורים - סעיף 17

הרחבות ופרסומים

תודות