הקדמה:

קטין שאינו אזרח או תושב ישראל, היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
כאשר מדובר בקטין זר שנולד בארץ והוריו אינם נמצאים בארץ, יתאפשר לו לצאת מהארץ למדינת אזרחותו גם אם לא ניתן להשיג את אישור ההורים, כל עוד הוא מלווה כנדרש

קטינים זרים, שאינם אזרחי או תושבי ישראל, היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים זרים, שאינם תושבי או אזרחי ישראל. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראל ראו כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראלים ללא ליווי הורים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים שאינם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

ליווי הקטין

קטינים עד גיל 5 שנים

 • בגילאי 5-0 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.
 • הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס הסכמת הורה לקטין זר (נספח ב' לנוהל).
 • המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.

קטינים בגילאי 14-5

 • ביציאה מהארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.
 • בכניסה לארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאי 18-14

 • בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.

המסמכים הנדרשים במעברי הגבול

בכניסה לישראל

 • מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
 • טופס הסכמת הורה לקטין זר (נספח ב' לנוהל), חתום בהתאם לנסיבות המפורטות להלן:
  1. כאשר הקטין הוא אזרח מדינה שלא נדרשת עבורה אשרה (ויזה) כדי להיכנס לישראל, טופס ההסכמה ייחתם על ידי אחד ההורים בפני קונסול ישראל או בפני נוטריון מקומי.
  2. כאשר הקטין הוא אזרח מדינה שנדרשת עבורה אשרה (ויזה) כדי להיכנס לישראל, טופס ההסכמה ייחתם על ידי אחד ההורים בפני קונסול ישראל בלבד.
  3. אם ההורים שוהים בארץ, טופס ההסכמה ייחתם בפני מחלקת אשרות האזורית.
 • אישור החתימה על גבי טופס ההסכמה תיעשה לאחר שהקונסול, הנוטריון או הפקיד במחלקת אשרות, לפי העניין, וידאו כי ההורה החותם הינו ההורה המופיע בתעודת הלידה של הקטין, ויש צורך להצטייד בתעודת לידה מאומתת בחותמת אפוסטיל, או על ידי נוטריון ישראלי או באופן המקובל במדינה בה הונפקה.
 • בטופס האישור תצוין הכתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 • אם האפוטרופוס החותם על האישור אינו ההורה, יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס, מאומת בחותמת אפוסטיל, או על ידי נוטריון ישראלי או באופן המקובל באותה מדינה בה הונפק.

ביציאה מישראל

 • מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
 • טופס הסכמת הורה לקטין זר (נספח ב' לנוהל), חתום על ידי אחד ההורים.
  • אם נדרש מלווה, המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה בטופס הסכמת ההורה.
 • אם האפוטרופוס החותם על האישור אינו ההורה, יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס, מאומת בחותמת אפוסטיל, או על ידי נוטריון ישראלי או באופן המקובל באותה מדינה בה הונפק.
 • חשוב: כאשר מדובר בקטין זר שנולד בישראל, אך הוריו אינם נמצאים בישראל, יתאפשר לו לצאת מהארץ למדינת אזרחותו גם אם לא ניתן לקבל את אישור ההורה, ובתנאי שמתקיימת דרישת הליווי הרלוונטית לגביו.

חשוב לדעת

 • ניתן לעשות שימוש חוזר באישור ההורים ואין צורך להנפיק אישור חדש לקטין עם כל יציאה או כניסה מהארץ, אך במקרה שזהות המלווים או הכתובת בישראל השתנתה, יש לעדכן זאת בטופס.
 • אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מומלץ לבדוק את נהלי הכניסה למדינה, שאליה יוצא הילד. ייתכן שבמדינה זו יידרשו מסמכים או אישורים נוספים לצורך התרת הכניסה של הילד אל אותה מדינה.

חקיקה ונהלים