הקדמה:

אסירות ואסירים שהם בני זוג מאותו המין עשויים להיות זכאים להתייחדות, אולם הזכאות אינה כוללת קיום חיים משותפים בתוך הכלא

עתירה של זוג אסירות שביקשו לבטל את החלטת שירות בתי הסוהר להפריד ביניהן ולהעביר אחת מהן אגף, לאחר שקודם לכן שהו באותו אגף ועוד קודם לכן גם באותו התא. בנוסף, ביקשו זוג העותרות שיותר להן להתייחד.

 • בין שתי העותרות, שהכירו בכלא, התפתחה מערכת יחסית רומנטית. לטענתן, לאחר שנודע לשלטונות הכלא על הקשר ביניהן הן הועברו מהתא המשותף ולאחר מכן אף הופרדו בין האגפים השונים.
 • לאחר שהופרדו בין האגפים, ערכו העותרות הצהרת זוגיות בתצהיר חתום ומאומת כדין על-ידי עורך דין.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו
מס' תיק:
עע"א 2260/08, עע"א 2323
תאריך:
07.10.2008

טענות העותרות

 • העותרות טענו שזכות ההתייחדות הינה זכות יסוד החלה גם על בני זוג בני אותו המין.
 • בנוסף טענו העותרות שיש להרחיב את הפרשנות של הזכות כך שההתייחדות תהיה לא רק לחיי אישות, אלא גם לצורך שהייה משותפת וניהול חיי שיגרה משותפים באותו תא ובאותו אגף.

טענות המשיב

 • המשיב טען כי התנהגותן השלילית של העותרות ושיקולים של פירוק מוקדי כוח הובילו להפרדתן מאותו התא ואותו האגף.

החלטת בית המשפט

 • השיקול של הפגיעה באורח חייהן של אסירות אחרות בתא כתוצאה מהשהייה המשותפת וצורת ההתנהלות של העותרות והפרדת העותרות עקב כך הוא סביר.
 • יש לערוך אבחנה ברורה בין חיים משותפים בתא אחד לבין זכותו של אסיר להתייחדות.
 • כעיקרון, אסיר אינו יכול לבחור את התא בו ישהה ופקודת השב"ס אינה מכירה בזכות של בני זוג, ואף בני זוג הטרוסקסואליים לקיים חיים משותפים בתוך כותלי בית הכלא בתא נפרד.
 • אין מקום להרחיב את מושג ההתייחדות כך שיאפשר קיום חיים משותפים באותו תא.
 • הפקודה נציבות שירות בתי הסוהר המסדירה את נושא ההתייחדות, פק' נציבות מס' 04.47.00 (התייחדות וסיוע לפריון אסירים ועצורים) אינה מבחינה בין מינם של בני הזוג המבקשים התייחדות.

משמעות

 • משמעות הזכות להתייחדות אינה כוללת קיום חיים משותפים בתוך הכלא.
 • בני זוג מאותו המין זכאים לקיים התייחדות, במקרה שהם עומדים בתנאים הכלליים המאפשרים התייחדות.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים