אחים שכולים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים לקבל סיוע במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמיים עד גיל 40

אחים שכולים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים לקבל עד גיל 40 סיוע במימון שכר לימוד.

 • הסיוע ניתן עבור לימודים באחד מהמסלולים הבאים:

מי זכאי?

 • אחים/אחיות של חללי צה"ל וכוחות הביטחון.
 • הזכאות ניתנת עד גיל 40.
 • מי שהגיעו לגיל 40 במהלך תקופת הלימודים זכאים לסיוע באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו להם 40.
 • למי שמשרתים בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור מאכ"א.

מי לא זכאי

 • אחים שכולים בעלי תואר אקדמי.

היקף הסיוע

 • הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 • אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 • ככלל, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.
  • אם תוכנית הלימודים לתואר או לתעודה במוסד הלימודי נמשכת יותר מ-3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • אם האח/ות השכול/ה עבר/ה בין מגמות או מסגרות לימוד במהלך תקופת הלימודים, קצין התגמולים רשאי לאשר סיוע עבור הלימודים בתוכנית החדשה.
  • תקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתוכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שכבר מומשה.
  • הסיוע יינתן במקרים אלה לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • אחים שכולים שהפסיקו את הלימודים עשויים לקבל סיוע בעת חידוש הלימודים, כשכל תקופת הסיוע לא תעלה על התקופה המירבית (3 או 4 שנים, בהתאם למקרים שצוינו).
 • למי שלומדים באוניברסיטה הפתוחה הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים ילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.
 • מי שהוכרו כאחים שכולים אחרי ששנת הלימודים החלה יקבלו מימון באופן יחסי לתקופה שנותרה עד סוף שנת הלימודים.

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום שבוצע.
 • יש להגיש טופס בקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים, ולא יאוחר מדצמבר של אותה שנה.
 • מי שמתחילים ללמוד בסמסטר ב', יגישו את הבקשה בין החודשים דצמבר ליולי של שנת הלימודים.
 • יש לצרף לטופס:
  • אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים על הלימודים ומגמת הלימוד.
  • קבלות (מקור) על התשלום ששולם, או אישור ממוחשב ממדור חשבונות סטודנטים שהופק אחרי סיום הסמסטר הראשון ומפרט את מרכיבי שכר הלימוד והתשלום בפועל.​​
  • מי שמשרתים בשירות חובה יצרפו אישור אכ"א.
 • מגישים את הטופס והאישורים לאגף משפחות והנצחה.
 • מי שלא יימצאו זכאים לסיוע יקבלו הודעה בכתב עם הסבר לדחיית הבקשה.
 • לבירורים ומידע נוסף ניתן להתקשר למרכז השירות הטלפוני (03-7776700).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים