הקדמה:

אחים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים לקבל עד גיל 30 סיוע במימון לימודי תעודה מקצועית/תואר ראשון
הסיוע ניתן להורים השכולים שמממנים את הלימודים, אך במקרים שיפורטו הוא יינתן ישירות לאחים

הורים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים של החייל שנספה שטרם מלאו להם 30 שנה.

 • הסיוע ניתן עבור לימודים לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי.
 • במקרים הבאים הסיוע יינתן ישירות לאח/ות השכול/ה שמממן/ת לבד את הלימודים:
  • כאשר ההורים השכולים נפטרו
  • מקרים חריגים שבהם קצין התגמולים השתכנע כי נותק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים
 • הסיוע יינתן פעם אחת לכל אחד מהאחים השכולים של החייל שנספה.

מי זכאי?

 • הורים או אחים של חיילים שמתו כתוצאה מחבלה/מחלה שאירעה בתקופת שירותם ועקב שירותם:
  • הורים שכולים שמממנים את לימודי האח/ות של החייל/ת.
  • האח/ות השכול/ה, במקרה שההורים נפטרו או שהקשר עימם נותק.
 • הזכאות ניתנת לאחים שכולים שטרם מלאו להם 30 והם לומדים באחד מהמסלולים הבאים:
 • אם מלאו לאחים השכולים 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו להם 30.
 • לאחים שכולים שמשרתים בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור מאכ"א.

מי לא זכאי

 • אחים שכולים בעלי תואר אקדמי.

היקף הסיוע

 • הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 • אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 • ככלל, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.
  • אם תוכנית הלימודים לתואר או לתעודה במוסד הלימודי נמשכת יותר מ-3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • אם האח/ות השכול/ה עבר/ה בין מגמות או מסגרות לימוד במהלך תקופת הלימודים, קצין התגמולים רשאי לאשר סיוע עבור הלימודים בתוכנית החדשה.
  • תקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתוכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שכבר מומשה.
  • הסיוע יינתן במקרים אלה לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • אחים שכולים שהפסיקו את הלימודים עשויים לקבל סיוע בעת חידוש הלימודים, כשכל תקופת הסיוע לא תעלה על התקופה המירבית (3 או 4 שנים, בהתאם למקרים שצוינו).
 • למי שלומדים באוניברסיטה הפתוחה הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים ילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.
 • אם בני המשפחה הוכרו כשכולים לאחר ששנת הלימודים כבר החלה, הסיוע יאושר עבור תקופת הלימודים שנותרה אחרי מועד ההכרה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס בקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים (הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום).
 • הטופס יוגש לאגף משפחות והנצחה (ראו מחוזות האגף) בצירוף המסמכים הבאים:
  • אישור מהמוסד הלימודי שמעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים, משך הלימודים, עלות הלימודים וסוג התואר/התעודה שמקבלים בסיומם.
  • קבלה על התשלום שרשומה על שם המבקש (ההורה או האח/ות), או אישור מהמוסד על ביצוע תשלום בפועל.
  • אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
 • במקרה שהמבקש לא נמצא זכאי לסיוע, תישלח לו הודעה בכתב שתכלול הסבר לדחיית הבקשה.
 • לבירורים ומידע נוסף ניתן להתקשר למרכז השירות הטלפוני (03-7776700).

זכאות הורים שכולים שהם נכי צה"ל

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים