הקדמה:

גידול שפיר בבלוטת התריס אינו מזכה בפיצוי מכח חוק הגזזת.

ועדת ערר רשאית להפחית, ואף לבטל לחלוטין אחוזי נכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית, לאחר בחינה מחודשת של הדברים.

גם אם המערער ערער רק על חלק מהסעיפים שבקביעת הועדה הרפואית, ועדת הערר רשאית לבחון מחדש את כל הסעיפים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע (ארצי) 55/06
קישור:

ביום 10.5.99 קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון, לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, לגב' מלכה שחר נכות בשיעור משוקלל של 55%.

 • ביום 20.12.00 דנה ועדה רפואית מדרג ראשון בתביעה נוספת שהגישה גב' שחר בשל החמרה במצבה, וקבעה לה נכות משוקללת של 70%.
 • הגב' שחר הגישה ערר על החלטה זו לוועדה הרפואית לעררים, וכאן השתנתה התמונה: הועדה ביטלה את אחוזי הנכות שנקבעו לה על בלוטת התריס ועל המצב הנפשי, הותירה על כנה את קביעת הנכות על קרחת והוסיפה פריטי נכות של רדיודרמטיטיס, חוסר בעצם הגולגולת ושיתוק פלג גוף. סך הכל נקבעה לה בהחלטה זו נכות משוקללת של 45%.
 • על החלטה זו הגישה גב' שחר ערעור לבית הדין האזורי. היא טענה כי הועדה הרפואית לעררים היתה מוסמכת לדון אך ורק בטענותיה להחמרה ולכן לא היתה מוסמכת להפחית מאחוזי הנכות בפריטים עליהם לא הוגש ערר. עוד טענה כי הועדה הרפואית לא התייחסה למצבה הנפשי, לא קבעה נכות בשל כריתת מנינגיומה שעברה והתעלמה מגידול בראשה. כמו כן טענה כי הועדה התכנסה שלא במקום מגוריה ולכן החלטתה פסולה.
 • בית הדין האזורי דחה את הערעור בנימוקים שונים שמבהירים, בין היתר, את סמכויותיהן של הועדות השונות הדנות בנושאים הללו.
 • השופטים דנו בשאלה הלא פשוטה, האם אין להעניק למערערת אחוזי נכות על גידול בבלוטת התריס לאחר שנמצא שמדובר בגידול שפיר. כב' השופט צור וכב' השופט כהן היו חלוקים בדעותיהם בנושא, ולבסוף קבע כב' השופט הנשיא אדלר, כי "תובע הסובל מגידול שפיר בבלוטת התריס או מנזק שנגרם כתוצאה מגידול שכזה אינו זכאי לפיצוי על פי חוק הגזזת".
 • השופטים דנו בקשר הסיבתי שבין הטיפולים בהקרנות לבין תופעות הלוואי וקבעו כי ועדה אינה מוסמכת לשלול קביעה בדבר קשר סיבתי שנקבע בעבר, שעל בסיסו נקבעו אחוזי נכות, וקבעו כי קשר סיבתי שנקבע בעבר, בין אם על ידי ועדה רפואית מדרג ראשון ובין אם על ידי ועדת ערר, אינו ניתן לשינוי.

משמעות

 • ועדת ערר רשאית להפחית, ואף לבטל לחלוטין אחוזי נכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית, לאחר בחינה מחודשת של הדברים.
 • גם אם המערער ערער רק על חלק מהסעיפים שבקביעת הועדה הרפואית, ועדת הערר רשאית לבחון מחדש את כל הסעיפים.
 • יש בכך סיכון שהמערער לוקח על עצמו בקבלת ההחלטה לערער.
 • לפי דברי השופטים, מן ההגינות היא, שעל ועדת ערר ליידע את המערער על בחינה מחודשת של סעיפים שהוא לא עירער עליהם, ולתת לו הזדמנות להתמודד עם האפשרות להפחתת אחוזי הנכות בסעיפים שלא התכוון לחדש עליהם את הדיון, ובמסגרת זו לאפשר לו, בין היתר, להגיש חוות דעת רפואיות הנוגעות לדבר .

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו"