בעלי חשבונות עובר-ושב בבנקים יכולים לעבור לבנק אחר באופן מקוון (ניוד), למעט מקרים חריגים
מרבית הפעילות הפיננסית המתקיימת בחשבון תעבור לבנק החדש באופן אוטומטי
קיימים חשבונות שלא ניתנים לניוד כגון חשבונות מעוקלים, חשבונות המנוהלים על ידי אפוטרופוס ועוד
החל מיום הניוד ולמשך שנתיים, כל החיובים והזיכויים העתידיים המשוייכים לבנק הישן (כגון משכורת או הוראת קבע), ינותבו אוטומטית וללא עלות לבנק החדש
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל

מרבית בעלי חשבונות עו"ש (עובר ושב) בבנקים יכולים לנייד את חשבון הבנק שלהם לבנק אחר לבחירתם, באופן מקוון.

 • הניוד מתבצע באמצעות הגשת בקשה באתר או באפליקציה של הבנק אליו מבקשים לעבור.
שימו לב
בהתאם להודעת בנק ישראל מיום 19.09.2021, בשלב זה לא ניתן יהיה לבצע ניוד מקוון עבור לקוחות בנק אגוד ובנק ירושלים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בעלי חשבונות עו"ש בבנקים, המעוניינים להעביר את חשבונם לבנק אחר.
 • ניתן לבצע את הניוד כאשר אין שינוי בזהות הבעלים בחשבון (כלומר, החשבון בבנק החדש יהיה משוייך לאותם בעלים כמו החשבון בבנק ממנו מבקשים לעבור).
  • במקרה שמבקשים להוסיף בעלים בחשבון בבנק החדש, יש לקבל את הסכמת הבעלים הנוספים לתהליך.
  • במקרה שמבקשים לגרוע בעלים בחשבון בבנק החדש, לא ניתן לבצע ניוד מקוון, ויש לפנות לבנק באופן אישי.

מגבלות על ניוד חשבונות בין בנקים באופן מקוון

 • לא ניתן לנייד באופן מקוון את החשבונות הבאים:
  1. חשבונות מעוקלים.
  2. חשבונות נאמנות.
  3. חשבונות המנוהלים על ידי אפוטרופוס.
  4. חשבון שאחד הבעלים בו נפטר, או שהוא מנוהל על ידי מנהל עיזבון.
  5. חשבונות של אנשים הנמצאים בהליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל.
  6. חשבונות של אזרחים זרים לצרכי מס, כאשר קיים חשד כי החשבון נועד להתחמק מחובות זהות ודיווח.
 • בנוסף, הבנק יכול לסרב לבקשת הניוד בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. בחשבון קיימת יתרת חוב שהבנק החדש לא מוכן לקבל.
  2. בחשבון קיימת יתרת זכות שלא עומדת במגבלות הבנק החדש.
  3. טרם חלפו 3 חודשים ממועד ביצוע ניוד קודם (אין מגבלה על מספר הניודים, אבל יש חובה להמתין 3 חודשים בין ניוד לניוד).
  4. הלקוח החל תהליך סגירת חשבון בבנק הישן.
  5. החשבון אינו עומד בכללים שנקבעו מסיבה אחרת.

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאתר האינטרנט או לאפליקציה של הבנק אליו מעוניינים להעביר את הפעילות ולהגיש בקשה בהתאם.
 • הניוד יושלם בתוך 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה לניוד, אלא אם הלקוח ביקש להאריך את התקופה (ניתן להאריך עד ל-30 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה).
 • ניתן לבטל את הבקשה לניוד עד לסוף היום ה-6 של תהליך ההעברה.
 • בכל בעיה או שאלה לגבי תהליך הניוד, יש לפנות לבנק אליו מבקשים לעבור.
 • אם נותרה פעילות פיננסית בבנק הישן, הבנק הישן מחויב לתת מענה לפניות הנוגעות לפעילות שנותרה אצלו.
שימו לב
 • אין מגבלה על מספר הבקשות לניוד שניתן להגיש, אך חייבים לחלוף לפחות 3 חודשים בין ביצוע בקשת העברה אחת לאחרת.
 • כמו כן, הלקוח לא יכול להגיש בקשה לניוד כאשר בקשת ניוד אחרת נמצאת באמצע תהליך.

פעילויות פיננסיות שניתנות לניוד

 • מרבית הפעילות בחשבון העו"ש תנוייד באופן אוטומטי לחשבון החדש.
 • עם זאת, קיימים פעילויות ומוצרים פיננסים שלא יעברו ניוד באופן אוטומטי, ויש להגיע להסכמה מראש עם הבנק הישן על אופן הניהול שלהם לאחר המעבר.

פעילויות ומוצרים שינויידו אוטומטית

 • הפעילויות והמוצרים הפיננסיים הבאים יועברו באופן אוטומטי לבנק החדש עם השלמת תהליך הניוד:
  1. יתרות זכות וחובה בשקלים (לעניין יתרות חובה, בכפוף להסכמת הבנק החדש).
  2. יתרות זכות וחובה במטבע חוץ (ההעברה תתבצע במט"ח כאשר החשבון בבנק החדש הוא חשבון מט"ח ובתנאי שהבנק החדש מנהל יתרות באותו המטבע).
  3. הרשאות לחיוב חשבון עובר ושב.
  4. הוראות קבע.
  5. שיקים מפנקסים שהונפקו על ידי הבנק הישן ויימסרו לפרעון לאחר מועד המעבר, ייפרעו ישירות מהחשבון החדש.
  6. שיקים שהופקדו למשמרת עם תאריך פירעון עתידי.
  7. ניירות ערך (ישראליים וזרים) הניתנים להעברה.
  8. הרשאות לחיוב בכרטיס חיוב חוץ בנקאי.
  9. הרשאות לחיוב בכרטיס חיוב בנקאי.
שימו לב
 • לא ניתן להעביר רק חלק מהפעילות הפיננסית הנ"ל באמצעות הבקשה לניוד, אלא יש להעביר את כל אחד מסוגי הפעילות הפיננסית הנ"ל כמקשה אחת.
 • אם רוצים להעביר רק פעילות פיננסית מסוימת מתוך הרשימה הנ"ל ולא את כל הפעילויות, יש לפנות לבנק בו הפעילות מתנהלת ולבקש להעביר אותה.

פעילויות ומוצרים שלא ינויידו אוטומטית

 • הפעילויות והמוצרים הבאים אינם מתניידים באופן אוטומטי, ויש להגיע עם הבנק הישן להסכמות בנוגע להתנהלות וההתחשבנות לאחר מועד המעבר:
  1. הלוואות ואשראי (לרבות הלוואות לדיור).
  2. פיקדונות ותוכניות חיסכון.
  3. ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה.
  4. כספות ומוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי.

פעילות בבנק הקודם עד להשלמת הניוד

 • החל מהיום השני לאחר הגשת הבקשה, לא ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
  • שינוי בעלי חשבון.
  • ייזום פעולות חדשות בחשבון המחייבות את החשבון באופן מתמשך (למשל הוראות קבע), אלא אם הן נדרשות לצורך המשך הפעילות שנותרת בבנק הישן לאחר הניוד.
  • שימוש בכרטיס חיוב בנקאי.
 • ביום המעבר לא ניתן לבצע כלל פעולות בחשבון הישן, לרבות משיכת מזומן.
טיפ
 • הלקוח זכאי שההטבות וההנחות בבנק הישן ישמרו לו לפחות למשך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה לניוד (אלא אם נקבע אחרת בהסכם בינו לבין הבנק).
 • המשמעות היא שגם אם הלקוח התחרט וביטל את הניוד, לא תהיה פגיעה בהטבות ובהנחות שניתנו לו.

שירות עקוב אחריי (ניתוב)

 • לקוח אשר ביצע ניוד של חשבון הבנק שלו מהבנק הישן לבנק החדש, זכאי לכך שכל הפעילות הפיננסית שלו תנותב באופן אוטומטי לבנק החדש, במשך שנתיים וללא עלות.
 • במהלך תקופת הניתוב, כל החיובים או הזיכויים העתידיים הקשורים לחשבון הישן ינותבו ישירות לחשבון החדש, גם אם הלקוח לא עדכן את הגורמים הרלוונטיים.
 • הניתוב מאפשר לשמור על רציפות הניהול בחשבון מיום הניוד, ומקנה ללקוח פרק זמן של שנתיים לעדכן את הגורמים הרלוונטייים אודות המעבר.
דוגמה
 • גורמים אשר קיימת לטובתם הוראות קבע, כגון: חברת החשמל, חברת תקשורת, רשות מקומית וכדומה.
 • גורמים המזכים את החשבון, כגון: מעסיק המשלם שכר, המוסד לביטוח לאומי או קרן פנסיה המשלמים קצבאות וכיו״ב.
 • לאחר שנתיים הניתוב ייפסק אוטומטית, ועל כן יש לעדכן בתקופה זו את כל הגורמים הרלוונטיים בדבר החשבון החדש.
 • שימו לב: במהלך תקופת הניתוב הלקוח יקבל דו"ח אחת לחצי שנה, לפיו יוכל לדעת מהם הגורמים שלא עודכנו בדבר החשבון החדש ולעדכן אותם.
 • ניתן לבקש להפסיק את פעולת הניתוב בכל עת טרם חלוף השנתיים.
 • בכל בעיה או שאלה בנושא הניתוב, יש לפנות לבנק החדש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים