כשעובד סיעודי מועסק בבית המטופל, המטופל נחשב למעסיק של העובד
אך כשקרוב משפחה של המטופל הסיעודי מעורב בהתקשרות עם העובד מעבר לפיקוח על תנאי העבודה וקובע על דעת עצמו ומטעמיו את תנאי העבודה - הוא עשוי להיחשב כמעסיק של העובד במקום המטופל או יחד עמו
במקרה כזה העובד רשאי לתבוע את קרוב המשפחה אם זכויותיו כעובד נפגעו או הופרו
כשקרוב משפחה משמש רק נציגו של המטופל ומסייע לו בהתקשרות עם העובד, בהסדרת תנאי עבודתו או בפיקוח עליו כמתבקש ממערכת היחסים המשפחתית, לא נוצרים יחסי עבודה בין העובד לקרוב המשפחה
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 660/06
תאריך:23.01.2008
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובד זר הועסק כמטפל סיעודי בביתה של מטופלת, שנפטרה ב-15 ביוני 2006.
 • תנאי העבודה של העובד הוסדרו בחוזה עבודה שנחתם בינו לבין המטופלת.
 • עד לשנת 2002 הייתה המטופלת כשירה לטפל בענייניה, והיא זו שקבעה את תנאי עבודתו של העובד.
 • משנת 2003 היה מעורב בנה של המטופלת בקביעת תנאי עבודתו של העובד ונשא בתשלום שכרו. הוא אף ניסה להפחית את שכרו של העובד בשל קשיים כלכליים שבהם היה שרוי.
 • בנה של המטופלת החליט לאשפזה בבית אבות, והעובד פוטר ב-1 1 באוקטובר 2005 ללא הודעה מוקדמת.
 • העובד הגיש תביעה נגד המטופלת ונגד בנה לתשלום פיצוי בגין הפרת זכויותיו בעבודה. בעת הדיון בבית הדין האזורי לעבודה, ולנוכח המצב הרפואי של המטופלת, הסכים העובד למחוק אותה מכתב התביעה.
 • בית הדין האזורי קבע כי בנה של המטופלת היה מעסיקו של העובד וחייב אותו בתשלום פדיון דמי חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים ותשלום על תקופת הודעה מוקדמת.
 • בנה של המטופלת הגיש ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה. הוא טען כי מעורבותו בהעסקת העובד הייתה מתבקשת לנוכח היחסים בין בן לאמו הקשישה, ואין היא הופכת אותו למעסיקו של העובד.
 • בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורו.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • כאשר עולה השאלה האם התקיימו יחסי עבודה בין בן משפחתו של מטופל סיעודי למטפל הסיעודי, לא ניתן לקבוע מראש הלכה כללית בדבר קיומם או אי קיומם של יחסי עבודה. ההכרעה בכל תיק ותיק היא נגזרת של הערכה כוללת של הממצאים העובדתיים העומדים לפני בית הדין.
 • עם זאת, נקודת המוצא היא כי המטופל, שעמו בדרך כלל נחתם חוזה העבודה, הוא מעסיקו של העובד המטפל. לכן תביעה למימוש זכויות הנובעות מתקופת עבודתו של העובד ומסיומה יש להגיש נגד המטופל, או נגד העיזבון אם המטופל נפטר.
 • במקרים רבים אין ביכולתו של המטופל לטפל בענייניו השוטפים, ולכן נדרשת עזרתו של בן המשפחה. עם זאת, הפיקוח של בן המשפחה על ענייני המטופל אינו יוצר בדרך כלל יחסי עובד-מעביד בינו לבין המטפל הסיעודי.
 • לצורך הכרעה בשאלה האם בן משפחה הוא המעסיק של העובד במקום המטופל הסיעודי או יחד עמו, יש לבחון, בין השאר, את מצבו של המטופל ואת מידת מעורבותו של קרוב המשפחה בהעסקת המטפל.
 • בית הדין קבע כי משנת 2003 חלה הידרדרות במצבה של המטופלת וכי בנה היה מעורב באופן פעיל בקביעת תנאי העבודה של העובד. עוד נקבע כי הבן ביטל את יציאתו של העובד לחופשה ביום המנוחה השבועי, וכי העובד אף ראה בו כתובת לכל פנייה הקשורה ליחסי העבודה.
 • חשוב לציין: אף שהמטופלת לא הייתה כשירה לקבל החלטות בשל מצבה הרפואי - לא היה בעצם עובדה זו לבדה כדי להטות את הכף לעבר קיומם של יחסי עבודה בין בנה של המטופלת לעובד.
 • עם זאת, בית הדין פסק שבנה של המטופלת היה מעסיקו של העובד. זאת לנוכח הנסיבות המיוחדות שבהן הוכח כי מעורבותו בקביעת תנאי העבודה של העובד חרגה מפיקוח על תנאי עבודתו, וכי הפחתת שכרו של העובד נבעה מקשיים כלכליים של הבן ולא ממניעים של המטופלת עצמה.
 • לכן פסק בין הדין הארצי כי משנת 2003 היה בנה של המטפלת מעסיקו של העובד בפועל וכי דין הערעור שלו להידחות.

משמעות

 • כשעובד סיעודי מועסק בבית המטופל, המטופל נחשב כמעסיקו של העובד. במקרה של הפרת חוקי העבודה על העובד לתבוע את המטופל או את עזבונו (אם המטופל נפטר).
 • למרות זאת, אם קרוב משפחה של המטופל הסיעודי מעורב בהתקשרות עם העובד הסיעודי מעבר לפיקוח על תנאי העבודה וקובע על דעת עצמו ומטעמיו את תנאי העבודה, הוא עשוי להיחשב כמעסיק של העובד במקומו של המטופל או יחד עמו. במקרה כזה העובד זכאי לתבוע את קרוב המשפחה אם זכויותיו כעובד נפגעו או הופרו.

חשוב לדעת

 • במקרה אחר חזר בית הדין הארצי על ההלכה ולפיה נקודת המוצא היא שהמטופל הסיעודי הוא מעסיקו של העובד המטפל. לפיכך תביעה למימוש זכויות הנובעות מתקופת עבודתו של העובד ומסיומה יש להגיש נגד המטופל, או נגד העיזבון אם המטופל נפטר.
 • עם זאת, המצב הוא שונה כאשר קיימות נסיבות המצביעות על כך שקרוב משפחה של המטופל הוא המעסיק במקום המטופל או יחד עמו.
 • כל עוד המעורבות של קרוב המשפחה בהתקשרות עם העובד, בהסדרת תנאי עבודתו או בפיקוח עליו נעשית כסיוע למטופל הסיעודי כמתבקש ממערכת היחסים המשפחתית, לא נוצרים יחסי עבודה בין קרוב המשפחה למטפל. ואולם, כשקרוב המשפחה לא רק משמש "ידו הארוכה" של המטופל לצורך ייעוץ וסיוע, אלא מקבל את ההחלטות על דעת עצמו ומטעמיו - יש לראותו כמעסיק של העובד, אשר מוטלת עליו אחריות בקיום חוקי העבודה.

מקורות משפטיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו"