הקדמה:

עסקים הפועלים בענפי התעשייה והשירותים עשויים לקבל סיוע בקליטת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
הסיוע ניתן באמצעות השתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש, לתקופה של 30 חודשים
לעסקים ביישובי עוטף עזה והדרום ניתן סיוע בתנאים מיטיבים יותר
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה והתעשייה (מסלול ג' ומסלול ד')

טפסים

משרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע לעסקים בקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך- גברים בדואים מהנגב, נשים מהחברה הערבית (כולל נשים דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות), אנשים עם מוגבלות, חרדים והורים יחידים (עצמאים).

 • הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית (מכרז).
 • מעסיק שזכאותו תאושר יקבל השתתפות בעלות שכר העובד החדש לתקופה של 30 חודשים.
 • לעסקים ביישובי עוטף עזה והדרום ניתן סיוע בתנאים מיטיבים יותר.
 • שכר הברוטו לעובד במהלך תקופת הסיוע יהיה כפי שיתחייב המעסיק בבקשה שיגיש, ולא יפחת מ-70% מהשכר הממוצע במשק. לעובד עם מוגבלות שכרו יהיה לפחות שכר מינימום או שכר מינימום מותאם.

מי זכאי?

אוכלוסיות העובדים

 • גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
 • נשים בנות החברה הערבית, כולל נשים דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות.
 • חרדים - גברים ונשים שומרי מצוות, שמתקיימים לגביהם אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • העובד או בת זוגו (או שניהם) למד/ה במוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך.
  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים.
  • העובד או בן זוגה של העובדת קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק, בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית (או שיכל לקבל את הפטור ובחר לבצע שירות צבאי/אזרחי).
  • העובד למד בישיבה גבוהה או כולל חרדי הנתמך על ידי אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך.
  • העובדת למדה במוסד חרדי להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ותקצוב במשרד החינוך.
  • מקום המגורים של העובד/ת נמצא ברשימת יישובים ואזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית, רמת הומוגניות 1 לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למי שלא הוכח כי הם עונים על התנאים הקודמים לגבי פטור משירות צבאי ולימודים במוסד הנתמך על ידי משרד החינוך).
 • אנשים עם מוגבלויות (גברים ונשים) - מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
 • הורים יחידים - נשים וגברים העונים על אחד מאלה:

עסקים בכלל אזורי הארץ (מסלול ג')

מספר העובדים החדשים שיש להעסיק

 • בהקמת עסק על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 5 עובדים חדשים מהאוכלוסיות שיצוינו, שיהוו לפחות 90% מכלל העובדים החדשים.
 • בהרחבת עסק על מבקש הסיוע להעסיק, בנוסף, לפחות 5 עובדים חדשים מהאוכלוסיות שיצוינו, שיהוו לפחות 90% מכלל העובדים החדשים.
 • עם זאת, מעסיק שיתחייב להעסיק כעובדים חדשים רק בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, יוכל להעסיק לפחות 3 עובדים חדשים.

שיעור ההשתתפות

 • סכום הסיוע עבור כל עובד יינתן בהתאם לשיעורים שיפורטו בהמשך מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר חודשי של 16,000 ₪.
 • במסלול זה ישנה העדפה לקבוצות הבאות - גברים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, גברים חרדים, אנשים עם מוגבלויות ונשים בנות החברה הערבית.
 • שיעור ההשתתפות בשכר העובד במקרים שבהם 90% מהעובדים החדשים יהיו מתוך כלל האוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך (ראו "אוכלוסיות העובדים"):
  • ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - 30%, ולעובדים שהם גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב - 35%.
  • החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - 20%, ולעובדים שהם גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב - 25%.
  • החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - 10%, ולעובדים שהם גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב - 15%.
 • שיעור ההשתתפות בשכר העובד במקרים שבהם 90% מהעובדים החדשים יהיו גברים חרדים, אנשים עם מוגבלויות או נשים בנות החברה הערבית:
  • ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - 37.5%.
  • החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - 27.5%.
  • החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - 17.5%.

עסקים ביישובי הדרום וביישובי עוטף עזה (מסלול ד')

מספר העובדים החדשים שיש להעסיק

 • בהקמת עסק על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 2 עובדים חדשים מהאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, שיהוו לפחות 70% מכלל העובדים החדשים.
 • בהרחבת עסק על מבקש הסיוע להעסיק, בנוסף, לפחות 2 עובדים חדשים מהאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, שיהוו לפחות 70% מכלל העובדים החדשים.
 • בהעתקת עסק (העברה של עסק מאזור אחר בארץ ליישוב הנמצא בעוטף עזה או בדרום), על מבקש הסיוע להעסיק לפחות את אותו מספר עובדים שהועסקו על ידו לפני ההעתקה ומשתייכים לאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, או 2 עובדים חדשים המשתייכים לאוכלוסיות אלה, לפי הגבוה מביניהם.

שיעור ההשתתפות

 • סכום הסיוע עבור כל עובד יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר חודשי של 16,000 ₪:
  • ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - 37.5%.
  • החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - 27.5%.
  • החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - 17.5%.

תהליך מימוש הזכות

 • מבקש הסיוע יגיש למרכז ההשקעות בקשה להשתתפות בתוכנית. המסמכים הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.
 • יש לשלוח טופס בקשה ראשונית לדוא"ל .
 • עם קבלת הטופס, יישלחו פרטי התחברות למערכת לכתובת הדוא"ל האישית.
 • המשך התהליך מפורט בהוראת המנכ"ל ("הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה").
 • מי שתאושר לו קבלת הסיוע יידרש להגיש כל 3 חודשים דו"ח רבעוני הכולל את הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל, וכן כל מידע אחר בהתאם לצורך.

ערעור

 • מבקש סיוע המרגיש עצמו נפגע מהחלטות הוועדה, רשאי להגיש טופס בקשה לדיון חוזר בתוך 30 יום מקבלת מכתב הסירוב מהוועדה.
 • את הבקשה יש לשלוח לשלוח בדוא"ל למרכזת התוכנית בכתובת: .

חשוב לדעת

 • מרכז ההשקעות עשוי לבטל את הסיוע שניתן במקרים הבאים:
  • מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראות שנקבעו.
  • מבקש הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
  • מבקש הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד.
  • מבקש הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
  • מבקש הסיוע מסר נתונים כוזבים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים