הקדמה:

נכי צה"ל שנקבעה להם נכות לצמיתות בשיעור של 50% לפחות פטורים מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל בעת העברת זכות חכירה בנכס לאדם אחר
הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992)
למידע נוסף, ראו באתר רשות מקרקעי ישראל

נכי צה"ל המבקשים להעביר זכות חכירה בנכס לאדם אחר, עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל.

  • הפטור מתשלום דמי ההסכמה ניתן עד לסכום של 30,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992.
  • הזכאות להטבה ניתנת לזכאים פעם אחת בלבד.

מי זכאי?

  • נכה צה"ל שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 50% לפחות.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים